ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားက ဴမန္မာ့အေရး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ထည့္သၾင္းရန္ ေတာင္းဆို

2006-06-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
tokyo_demo2_200px.jpg

ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ လံုဴခႂံေရးေကာင္စီ အစီအစဥ္မႀာ ထည္ႛသၾင္းေဆၾးေႎၾးဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတၾက္ လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံစာ တေစာင္ကို ဂဵပန္ လၿတ္ေတာ္ အမတ္ ၄၄ဦးက ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ခိုဖီ အာနန္နဲႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီထံ ဇၾန္ ၂၃ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။ အမတ္ေတၾ ကိုယ္စား ေအာက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္တဦးဴဖစ္သူ၊ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေရး ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚဥကၠႉ တာဒၝမိုးရိ အိုရႀီးမားက လက္မႀတ္ေရးထိုး ေပးပိုႛလိုက္တာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ ရင္ဳကားေစ့ေရး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ ဒီမိုကေရစီ နည္းကဵ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴဖစ္ထၾန္းေရးကို လိုလား ေထာက္ခံတဲ့ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား အဖၾဲႚက ေပးပိုႛတာပၝ။

ေပးစာမႀာ ၂၀၀၆ ေမလ ၃၁ရက္က ကဵင္းပတဲ့ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီ ဒုတိယ အစည္းအေဝးမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴခအေနကို ရႀင္းလင္းခဲ့တာကို ႒ကိႂဆိုပၝတယ္လိုႛ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဒၝဟာ ပထမ ေဴခလႀမ္း တရပ္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံက တည္႓ငိမ္မႁကင္းတဲ့ အေဴခအေနဟာ ပိုဆိုးဝၝးလာ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံတခဵိႂႚက ဴပည္သူေတၾအတၾက္ အႎၩရာယ္ ႒ကီးမားလာတဲ့ အေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီက ပၝဝင္ပတ္သက္ဖိုႛ ပို႓ပီး လိုအပ္လာတယ္လိုႛ ေပးစာမႀာ ေရးထားပၝတယ္။

စစ္ အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ လက္ရႀိအတိုင္း မေဴပာင္းလဲဘဲ ဆက္သၾားေနတဲ့အတၾက္ ခုလို အေရးတ႒ကီး ေမတၨာရပ္ခံရပၝေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ထိန္းသိမ္းထားတာနဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသမားေတၾကို အကဵဥ္းခဵ ညၟင္းပန္းႎႀိပ္စက္တာမဵိႂးလို လုပ္ရပ္တခဵိႂႚကို စစ္ အစိုးရက ကဵႃးလၾန္ေနတာကို မသိကဵိႂးက႗ံဴပႂဖိုႛ အခဵိန္မရႀိေတာ့ပၝေဳကာင္းလည္း ေရးသားထားပၝတယ္။

ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ စပ္လဵဥ္း႓ပီး မဳကာခင္ႎႀစ္ေတၾက သံတမန္နည္းေတၾ ကဵင့္သံုးခဲ့ပၝတယ္။ ကုလ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ သံတမန္ ႎႀစ္ဦးနဲႛ ကုလ လူႛအခၾင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရဲ့ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေလးဦးဟာ စစ္အစိုးရ ဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲလာဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္ရာမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဲ့သလို အခက္အခဲမဵားစၾာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပၝေဳကာင္း စာမႀာ ေရးထားပၝတယ္။

၂၀၀၆ခုႎႀစ္ မတိုင္ခင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲလာဖိုႛ ကုလ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ကို အသိအမႀတ္ဴပႂပၝေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာ စစ္ အစိုးရက တုန္ႛဴပန္တဲ့ လကၡဏာ မဴပသခဲ့ပၝေဳကာင္း ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

အာဆီယံ အပၝအဝင္ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵား အဖၾဲႚနဲႛ အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံ အခဵိႂႚရဲ့ သံတမန္ေရး ခဵဥ္းကပ္မႁေတၾဟာလည္း ေရႀႛဆက္လိုႛ မရပၝေဳကာင္းလည္း ေရးထားပၝတယ္။ ထၾက္ေပၝက္မရႀိတဲ့ လက္ရႀိ အေဴခအေနမဵိႂး ဆက္လက္ခၾင့္ မဴပႂႎိုင္ပၝေဳကာင္းနဲႛ ခုခဵိန္ဟာ ကုလက ဴမန္မာ့အေရး ပိုမိုပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အခဵိန္ဴဖစ္ပၝေဳကာင္း ပၝရႀိပၝတယ္။

လၿတ္ေတာ္ႎႀစ္ရပ္က အမတ္၄၄ဦးဟာ ပၝတီစၾဲ ကင္းကင္းနဲႛ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရႀိေရး ေထာက္ခံတဲ့ အမတ္မဵား အဖၾဲႚဖၾဲႚစည္းတာပၝ။ ဴမန္မာ့အေရး ေထာက္ခံတဲ့ ဂဵပန္လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ ရႀိေပမယ့္ ကုလဆိုင္ရာ ဂဵပန္ သံအမတ္ကေတာ့ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀားႎိုင္ငံေတၾနဲႛ အတူ ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းဖိုႛ ကန္ႛကၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔