စက္မႁ (၁) စက္႟ံုအခဵိႂႚ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ စစ္အစိုးရကမ္းလႀမ္းခဵက္ကို မယံုစားရဲ

2006-06-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
rangoon_fuel_200px.jpg

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ကုန္ထုတ္လုပ္မႁကၸမႀာ ေငၾေဳကးဆိုင္ရာ အစိုးရလဵာထားခဵက္ ဴပည့္မီဖိုႛ အမႀတ္ (၁) ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္က စက္ရံု ၁၁ ခုကို ပုဂၢလိကနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္ေတာ့မယ့္အေဳကာင္း ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကို ကိုးကား႓ပီး အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ ေရးသားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အစိုးရက ရႀယ္ယာ အမဵားစုဴဖစ္တဲ့ ၅၁ ရာႎႁန္း ထိန္းခဵႂပ္ထားမႀာဴဖစ္႓ပီး ကဵန္တဲ့ အစုရႀယ္ယာေတၾကို တစုကို ကဵပ္ ၁၀သိန္းနဲႛ ေရာင္းမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီရႀယ္ယာတန္ဖိုးကို ႎႀစ္စဥ္ ဴပင္ဆင္သတ္မႀတ္မႀာဴဖစ္႓ပီး ဝယ္ယူသူအေနနဲႛ ဴပန္လည္ေရာင္းခဵခၾင့္လည္း ရႀိမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတၾထဲမႀာ ဘီယာ၊ စီးကရက္နဲႛ အထည္စက္ရံုေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။

စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနလက္ေအာက္မႀာ အ႟ႁံးေပၞေနတဲ့ စက္႟ုံတခဵိႂႚကုိ ပုဂၢလိကနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ဖိုႛ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနက ဇၾန္လ ၂၃ ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာကတဆင့္ ကမ္းလႀမ္းထားေပမဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက စစ္အစိုးရအေပၞ အယုံအဳကည္ မရႀိဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ ရန္ကုန္ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံတခဵိႂႚကုိ စစ္အစိုးရ ၅၁ ရာႎႁန္း ပုဂၢလိက ၄၉ ရာႎႁန္းအခဵိႂးနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္မဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကုိ ဴပည္သူပုိင္မသိမ္းပၝဘူးလုိႛ အာမခံထားေပမဲ့ တခဵိန္က ပုဂၢလိကနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ မႎၩေလးဘီယာစက္႟ုံကုိ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿအမိန့္နဲႛ ဴပည္သူပုိင္သိမ္းခဲ့တယ္လုိႛ မႎၩေလးဘီယာစက္႟ုံ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းပုိင္ရႀင္ ေဒၞဝင္းဝင္းႎုက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံေတၾမႀာ ဝန္ထမ္းလစာတုိ္းတဲ့အခဵက္၊ ေလာင္စာဆီေစဵး ဴမင့္တက္လာတဲ့အခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႁစရိတ္တက္လာေပမဲ့ စက္႟ုံထၾက္ပစၤည္းေတၾကုိ အဴပင္ေစဵးကၾက္မႀာ ေစဵးတင္ေရာင္းလိုႛ မဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အ႟ႁံးကာမိေအာင္ အစီအစဥ္ဆၾဲဖိုႛ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾက အရာရႀိေတၾကုိ ဖိအားေပးခဲ့ပၝတယ္။ ဒီေနာက္မဳကာခင္ ခုလို စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္မႀာ အ႟ႁံးေပၞေနတဲ့ စက္႟ုံတခဵိႂႚကုိ ပုဂၢလိကနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္

ခုလို ပုဂၢလိကနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္တဲ့အတၾက္ ဝန္ထမ္းအင္အားေလ႖ာ့ရာမႀာ အလုပ္ဴပႂတ္သၾားမလားဆုိ႓ပီး စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံေတၾက ဝန္ထမ္းေတၾ စိုးရိမ္ေနတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနအေနနဲႛ အ႟ႁံးေပၞေနတဲ့ စက္႟ုံတခဵိႂႚကုိ ပုဂၢလိကလက္ လၾဲေဴပာင္းေရာင္းခဵေပးေနေပမဲ့ စက္႟ုံအမဵားအဴပား အစိုးရလက္မႀာ ကဵန္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အထူးသဴဖင့္၊ အ႟ႁံးေပၞေနတဲ့ စစ္အစုိးရပုိင္ စက္႟ုံေတၾကုိ စစ္အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေနရတာလဲ ဘတ္ဂဵက္လုိေငၾဴပမႁရဲ့ အဓိက အခဵက္တရပ္ဴဖစ္တယ္လုိႛ အာရႀဖၾံႚဴဖိႂးေရးဘဏ္ (ADB)က ေဴပာပၝတယ္။ ၂၀၀၄ခု ဘၸာေရးႎႀစ္အတၾင္း အစိုးရ အခၾန္ေကာက္ရေငၾက ၆၈ ရာႎႁန္းထိ တက္လာေပမဲ့ စစ္အစိုးရသုံးတဲ့စရိတ္က အခၾန္ရတဲ့ေငၾထက္ပုိမဵားေနတာမုိႛ နအဖစစ္အစိုးရ ဘတ္ဂဵက္လုိေငၾဴပမႁက စုစုေပၝင္း ဴပည္တၾင္းထုတ္ကုန္တန္ဘုိး(GDP)ရဲ့ ၆ရာခုိင္ႎႁန္းရႀိတယ္လုိႛပၝ ADB က ေထာက္ဴပပၝတယ္။

စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနလက္ေအာက္မႀာ အ႟ႁံးေပၞေနတဲ့ စက္႟ုံတခဵိႂႚကုိ ပုဂၢလိကနဲႛ ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန ခုလို သုံးသပ္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔