ဴပည္ပသတင္းမီဒီယာမဵားကို တန္ဴပန္ရန္ သတင္းစာသင္တန္းဖၾင့္

2006-10-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴပည္ပသတင္းမီဒီယာေတၾရဲ့ ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁကို တန္ဴပန္ဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္နဲႛ ဴပည္ေထာင္စု ဳကံ့ခိုင္ေရးနဲႛ ဖၾံႚဴဖိႂးေရး အသင္း ဳကံ့ဖၾံႚအသင္းကတဆင့္ အေဴခခံ သတင္းစာပညာသင္တန္းကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ပိုႛခဵေပးေနတယ္လိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ အဂႆၝေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီ အေဴခခံ သတင္းစာ ပညာသင္တန္းကေန သတင္းေထာက္ေကာင္းေတၾ က႗မ္းကဵင္တဲ့ သတင္းစာဆရာေတၾ၊ စာတည္းမႀႃးလိုႛ ေခၞတဲ့ အယ္ဒီတာေတၾ၊ ဓာတ္ပံု သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ တီဗီၾ ကင္မရာသမားေတၾ ေပၞထၾက္လာ႓ပီး ဴပည္ပ သတင္းဌာန တခဵိႂႚက မီဒီယာနဲႛ ထိုးႎႀက္တာေတၾကို တန္ဴပန္ထိုးႎႀက္ရာမႀာ အေထာက္အကူ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ဳကံ့ဖၾံႚအသင္း� ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ဦးေအာင္မင္းကေဴပာတယ္လိုႛ သတင္းစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ကမႝာ႒ကီးဟာ ႟ၾာ႒ကီး တ႟ၾာလို ဴဖစ္လာ႓ပီး Globalization လိုႛ ေခၞတဲ့ ကမႝာ႒ကီး ဆက္ႎၾယ္ေပၝင္းစပ္တဲ့ ဴဖစ္စဥ္႒ကီးနဲႛ အတူ ႎိုင္ငံ႒ကီး တခဵိႂႚဟာ IT နည္းပညာရပ္ တိုးတက္ဖၾံႚဴဖိႂးတာကို အသာစီးယူ႓ပီး မီဒီယာက တဆင့္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္ ႎိုင္ငံေတၾရဲ့ ဴပည္တၾင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ေနတယ္လိုႛ ရထားဝန္႒ကီးလည္း ဴဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မင္းက သင္တန္းဖၾင့္ပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

နအဖနဲႛ နအဖရဲ့ အစီအစဥ္ေတၾကို ေထာက္ခံပံ့့ပိုးေပးဖိုႛ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ ဳကံ့ဖၾံႚအသင္းရဲ့ ဝၝဒဴဖန္ႛလုပ္ငန္း သတင္းနဲႛ ဴပန္ဳကားေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ထိထိေရာက္္ေရာက္ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ဳကံ့ဖၾံႚ အသင္းရဲ့ အေဴခခံ သတင္းစာပညာ သင္တန္းဖၾင့္လႀစ္ရတာလိုႛ ဦးေအာင္မင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီႎႀစ္အေစာပိုင္းမႀာတုန္းကေတာ့ နအဖဟာရန္ကုန္ဴမိႂႚရႀိ �အေမရိကန္ သံ႟ံုး ယဥ္ေကဵးမႁဌာနက ဖၾင့္တဲ့ သတင္းစာသင္တန္းဟာ ဴမန္မာလူငယ္ သတင္းစာဆရာေတၾကို ႒ကိႂးကိုင္ဖိုႛနဲႛ ဳသဇာလၿမ္းမိုးဖိုႛ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ဖၾင့္လႀစ္တာလိုႛ စၾပ္စၾဲခဲ့ပၝတယ္။ ဘာသတင္းစာပညာမႀ ရမႀာမဟုတ္ပဲ အဲဒီ သင္တန္းဟာ �သကာဖံုးထားတဲ့ ေဆးခၝး႒ကီးလိုႛလည္း ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပၝတယ္။

နအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ နယကလုပ္တဲ့ �ဳကံံႛဖၾံႚ အသင္းကို ၁၉၉၃ခုႎႀစ္က ထူေထာင္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး လူဦးေရ ၅၅သန္းရႀိတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဳကံ့ဖၾံႚအသင္းဝင္ ၂၃သန္းရႀိတယ္လိုႛ ေဳကညာထားပၝတယ္။

ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အတိုက္အခံေတၾကို အေႎႀာင့္အယႀက္ေပး ႓ခိမ္းေဴခာက္ဖိုႛ �ဳကံ့ဖၾံႚ အသင္းကို စစ္အစိုးရက အသံုးခဵတယ္လိုႛ ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾက စၾပ္စၾဲပၝတယ္

လၾန္ခဲ့တဲ့ ၃ႎႀစ္ ေမလမႀာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္းတိုက္ခိုက္မႁမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ လိုက္ပၝသူေတၾကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သူေတၾဟာ ဳကံ့ဖၾံႚအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း နအဖအာဏာပိုင္ေတၾက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့၊ စစ္တပ္က ဒီကိစၤမႀာ ပၝဝင္ပတ္သက္မႁ မရႀိဘူးလိုႛလည္း ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔