အရပ္သားမဵားကို ကာကၾယ္ေနေဳကာင္း စစ္အစိုးရက ေဴပာဆို

2006-12-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
IDPs_in_jungle_200px.jpg
နအဖ စစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေအာင္းေနရေသာ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား။ (Photo: Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေနႛက ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ကဵင္းပတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵားအဳကားက အရပ္သားဴပည္သူေတၾကို ကာကၾယ္ေရးဆိုင္ရာ တံခၝးဖၾင့္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အဴမဲတမ္း ကို္ယ္စားလႀယ္ ဦးေကဵာ္တင့္ေဆၾက ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး (KNU)ဟာ အရပ္သားေတၾကို ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး တိုက္ခိုက္တာေတၾ၊ အဳကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတၾကို လုပ္ကိုင္ေနတာေတၾ ရႀိေနဆဲဴဖစ္တယ္လိုႛ တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတၾအဳကားက အရပ္သားဴပည္သူေတၾ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအတၾက္ အရပ္သားေတၾကို ပဋိပကၡေတၾက ခၾဲဴခားဆက္ဆံေရးဆိုတာကို မိမိအေနနဲႛ အဴပည့္အဝ ေထာက္ခံတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီလို အရပ္သားေတၾ အေပၞ ရက္စက္မႁေတၾ အဆံုးသတ္ေစဖိုႛအတၾက္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ အေဴခခံ ပဋိပကၡေတၾဴဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ ဴပႍနာကို ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတၾ ေဴဖရႀင္းဖိုႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ရာမႀာ လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္း ၁၈ခုမႀာ ၁၇ခုဟာ ဥပေဒေဘာင္အတၾင္း ဝင္ေရာက္လာ႓ပီး အစိုးရနဲႛ ေဒသဖၾံႚ႓ဖိႂးေတၾ လုပ္ေဆာင္ေန႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း ဦးေကဵာ္တင့္ေဆၾက တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

အခုအခၝမႀာလက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းဆိုလိုႛ ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး (KNU) အုပ္စုတစုနဲႛ မူးယစ္ေမႀာင္ခို ေသာင္းကဵန္းသူ လက္ကဵန္အုပ္စု အနည္းငယ္သာ ကဵန္ရႀိေတာ့ေဳကာင္း၊ သူတိုႛဟာ နယ္စပ္ေဒသ နယ္ေဴမ အနည္းငယ္ကို ေဴခကုပ္ယူထားႎိုင္ေတာ့ေဳကာင္း၊ နယ္ေဴမ အင္အား အနည္းငယ္သာ ကဵန္ေတာ့ေပမယ့္ သူတိုႛဟာ အရပ္သားဴပည္သူေတၾကို ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး အဳကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတၾကို ဆက္႓ပီး ကဵႃးလၾန္ေနဆဲဴဖစ္ေဳကာင္း ဦးေကဵာ္တင့္ေဆၾက တင္ဴပသၾားတာပၝ။

သူကဆက္႓ပီး ဒီအဳကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတၾကေန အရပ္သားေတၾကို ကာကၾယ္ဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ တန္ဴပန္စစ္ဆင္ေရးေတၾ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီတန္ဴပန္ထိုးစစ္ေတၾေဳကာင့္ အရပ္သားေတၾ ထိခိုက္ေနရတယ္ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႎိုင္ငံတကာသံတမန္ေတၾကို ဒီေဒသေတၾကို ေခၞယူဴပသခဲ့႓ပီးဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဦးေကဵာ္တင့္ေဆၾက တင္ဴပပၝတယ္။ တဆက္တည္းမႀာပဲ ကုလသမဂၢ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီကိုလည္း ဒီေဒသေတၾကို လာေရာက္ဳကည့္႟ႁဖိုႛ ဴမန္မာအစိုးရက ဖိတ္ဳကားထားတယ္လိုႛလည္း ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ KNUနဲႛ ကရင္ေဒသေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဦးေကဵာ္တင့္ေဆၾ တင္ဴပတာေတၾအေပၞ KNUက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဖဒိုမန္းရႀာက RFAကို ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

လက္နက္ကိုင္ ဆန္ႛကဵင္ေတာ္လႀန္ေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းဟာ KNU တခုတည္း ကဵန္တယ္ ဆိုတာ မဟုတ္မမႀန္ပဲ ကရင္နီ၊ ရႀမ္း၊ ရခိုင္၊ ခဵင္း အဖၾဲႚအစည္းမဵားလည္း ရႀိေနတဲ့အေဳကာင္း ဖဒိုမန္းရႀာက အလဵင္ဦးဆံုး ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကား႓ပီးေတာ့ အဳကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မဵားကို နအဖစစ္တပ္မဵားကသာ အကုန္ဖဵက္၊ အကုန္သတ္ ကဵႃးလၾန္ေနဴခင္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေခဵပ ေဴပာဆိုသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ တံခၝးဖၾင့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛအတူ ကုလသမဂၢ စာနာေထာက္ထားမႁ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာ အီဂဲလန္းက ၁၉၈၉က ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္အတၾင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတၾမႀာ အရပ္သားေတၾ တိုက္ခိုက္ခံရမႁဟာ ၅၅ ရာႎႁန္းေလာက္ ဴမင့္တက္လာခဲ့ေဳကာင္း၊ အမဵားစုဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႎႀစ္အတၾင္းက ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကရင္ဴပည္နယ္က ေဒသေတၾမႀာ အစိုးရတပ္ေတၾက အရပ္သားေတၾကို တိုက္ခိုက္မႁေတၾရႀိေနတယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲခံေနရတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဒီ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ တံခၝးဖၾင့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ တက္ေရာက္ တင္ဴပခၾင့္ရဖိုႛ ပန္ဳကားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔