ူပည်တြင်းရေး ဝင်မစြက်ဖက်ရေးမူအရေးဋ္ဌကီးေုကာင်း ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးေူပာုကား


2006.08.08
ASEAN-US-Signing2006_200px.jpg
အာဆီယံိံြင့် အမေရိကန် လက်မြတ်ရေးထိုးပြဲသိုႛ တက်ရောက်နေသော ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးမဵား။ လက်ဝဲဘက်မြ တတိယသည် အမေရိကန် ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ကြန်ဒိုလီဇာ ႟ိုက်စ် ူဖစ်၍ လက်ယာမြ တတိယသည် ူမန်မာ ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ူဖစ်သည်။ (Photo: RFA) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

အာဆီယံအသင်းဋ္ဌကီးအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီအေူပာင်းအလဲတြေ ူပလြုပ်ဖိုႛ တောင်းဆို တိုက်တြန်းတာတြေ ရြိလာနေတဲ့ အခဵိန်မြာပဲ၊ အာဆီယံအသင်းဋ္ဌကီးရဲ့ မူဝၝဒတခု ူဖစ်တဲ့၊ ူပည်တြင်းရေး ဝင်ရောက် မစြက်ဖက်ရေးမူဟာ အရေးဋ္ဌကီးတဲ့အေုကာင်း နအဖစစ်အစိုးရက ဒီကနေႛ ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

နအဖ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ အာဆီယံအသင်းဋ္ဌကီးရဲ့ ူပည်တြင်းရေး ဝင်ရောက်မစြက်ဖက်ရေးမူ အပၝအဝင်၊ လက်ရြိမူတေဟြာ အရေးဋ္ဌကီးေုကာင်း အာဆီယံအသင်းဋ္ဌကီး ထူထောင်တဲ့ ၃၉ ိံြစ်ေူမာက် ိံြစ်ပတ်လည်နေႛမြာ ေူပာုကားလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊

အာဆီယံအသင်းဋ္ဌကီးရဲ့ စြမ်းဆောင်ခဵက်တေဟြာ ိံိုင်ငံတိံိုင်ငံခဵင်းအလိုက်နဲႛ၊ ိံိုင်ငံအားလုံး စုပေၝင်း လုပ်ဆောင်မြတြေေုကာင့်တင်မကပဲ အားလုံးသဘောတူညီမြ၊ အူပသြဘောဆောင်မနြဲႛ ူပည်တြင်းရေး ဝင်ရောက်မစြက်ဖက်မြ စတာတြေေုကာင့်လည်း ူဖစ်ေုကာင်း စသည်ူဖင့် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ ေူပာုကားခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊

တခဵိန်တည်းမြာပဲ ူမန်မာိံိုင်ငံကိုသြားရောက်ဖိုႛရြိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး အယ်လ်ဘာတို ႟ိုူမလြို (Alberto Romulo)က သူႛအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံကို သြားရောက် လည်ပတ်တဲ့အခၝ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီ ူပြူပင်ေူပာင်းလဲရေးတြေ လုပ်ဖိုႛ ထပ်တြန်းသြားမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ မနေႛက ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

႟ိုူမလြိုဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံကို အခုနောက်ဆုံး သြားရောက်မယ့် အာဆီယံ ခေၝင်းဆောင်တဦး ူဖစ်ပၝတယ်၊

ဖိလစ်ပိုငိံိုင်ငံဟာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့လကတည်းက အာဆီယံအသင်းရဲ့ ဥက္ကှူနေရာကို မလေးရြားိံိုင်ငံဆီကနေ လဲြေူပာင်းရယူခဲ့္ဘပီး လက်ရြိ အာဆီယံအသင်းရဲ့ ဥက္ကှူူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ဖိလစ်ပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးကတော့ သူူမန်မာိံိုင်ငံကို သြားရောက်မြာကတော့ အာဆီယံအသင်းရဲ့ ကိုယ်စားမဟုတ်ဘဲ ဖိလစ်ပိုငိံိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလြယ်အနေနဲႛသာ သြားရောက်မြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့လထဲက မလေးရြားမြာ ကဵင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတေရြဲ့ အစည်းအဝေးကနေတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီအေူပာင်းအလဲတေကြို တိတိကဵကဵလုပ်ဆောင်ဖိုႛနဲႛ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတေအြားလုံးကို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ တောင်းဆိုခဲ့ပၝတယ်။

ဒီကနေႛ အာဆီယံနဲႛပတ်သက်လိုႛ နအဖ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြ ေူပာုကားတဲ့အထဲမြာ အာဆီယံအနေနဲႛ သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ မြာ အဖဲြႚဝင် ိံိုင်ငံတေအြုကား ပိုမိုပေၝင်းစည်းလာတဲ့ အာဆီယံ ဒေသ ထူထောင်ဖိုႛနဲႛ ပတ်သက်လိုႛလဲ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ အခုလိုအာဆီယံဒေသ လူႛအဖဲြႚအစည်း ထူထောင်ရာမြာ သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ အူမင် (Vision 2020) ဟာ လမ်းႌြန်သဘောတရား ူဖစ်တယ်လိုႛ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ကြ ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

အာဆီယံအသင်းရဲ့ သဘောတူညီခဵက် ပဋိညာဉ် ရေးဆဲဖြိုႛနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးလဲ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်၊ ဒၝဟာ အာဆီယံဒေသ လူႛအဖဲြႚအစည်း ထူထောင်ရေးအတြက် အရေးပၝတဲ့ေူခလြမ်းတရပ် ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာဆိုပၝတယ်။

ဒၝပေမယ့်လဲ ဒီလို အကောင်အထည်ဖော်ဖိုႛ ကိင်္စတေမြြာ အခက်အခဲမဵားစြာ ရြိေုကာင်း၊ အာဆီယံ အသင်းဋ္ဌကီးဟာ ယုံကည်ကိုးစားရတဲ့ အသင်းဋ္ဌကီးူဖစ်၊ မူဖစ် ဆိုတဲ့ စိန်ခေၞမဋ္ဌြကီးနဲႛ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လိုႛလဲ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ မလေးရြားိံိုင်င္ဘံပီးရင် ဒီံြစ်မြာ အာဆီယံအသင်းဋ္ဌကီးရဲ့ ဥက္ကှူနေရာကို ရယူရမြာ ူဖစ်ပေမယ့်၊ ူမန်မာိံိုင်ငံက လူႛအခြင့်အရေး အေူခအနေတြေ ဆိုးဝၝးနေတဲ့အတြက် ဝိုင်းဝန်း ကန်ႛကြက်တာေုကာင့် ဥက္ကှူနေရာကို ူမန်မာိံိုင်ငံက မယိူံိုင်တော့ဘဲ ဖိလစ်ပိုင်ကို အလြည့်ကေဵာ် ပေးခဲ့ရတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။