လၿတ္ေတာ္ေခၞရန္ ကိုယ္စားလႀယ္ မလံုေလာက္ဟု စစ္အစိုးရ အေဳကာင္းဴပ

2006-09-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေနႛထုတ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္အေရအတၾက္ မလုံေလာက္လုိႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)အေနနဲႛ လၿတ္ေတာ္ေခၞခၾင့္ မရႀိသလုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ NLD နဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးဖိုႛလဲ အေဳကာင္းမရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေရးထားပၝတယ္။

NLDနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးဖိုႛ မရႀိဘူးလုိႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က တရားဝင္ ေဴပာဆိုတာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ထဲမႀာ ဒၝဟာ ဒုတိယအဳကိမ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပထမဆုံးအေနနဲႛ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗ္ိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုမႀာ စတင္ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ခုအခၝ NLD ကုိယ္စားလႀယ္ ၈၃ ဦးသာကဵန္႓ပီး တသီးပုဂၢလနဲႛ တဴခားပၝတီ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾပၝ ထည့္တၾက္ရင္ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ၁၂၄ ဦးသာ ကဵန္တယ္လိုႛပၝ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ ေရးထားပၝတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံ ဥပေဒအရဆိုရင္ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ အားလုံးရဲ့ ၃၄ ရာႎႁန္းက လၿတ္ေတာ္ေခၞယူဖုိႛ ေတာင္းဆုိမႀ အထေဴမာက္တာ ဴဖစ္လိုႛ NLD အမတ္ ၈၃ ဦးနဲႛ လၿတ္ေတာ္ေခၞဖိုႛ တရားမဝင္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာေရးထားပၝတယ္။

အမဵိႂးသားညၾန့္ေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႚ (NCGUB)ရဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧဴပီလ ၃၀ ရက္ အစီရင္ခံစာအရဆုိရင္ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ အႎုိင္ရတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ စုစုေပၝင္း ၄၈၅ ဦး ရႀိ႓ပီး ကၾယ္လၾန္အနိစၤေရာက္သၾားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္က ၉၅ ဦးရႀိပၝတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ ကဵန္ေနတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ အေရအတၾက္က ၃၉၀ရႀိတာမုိႛ စုစုေပၝင္း လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ အေရအတၾက္ရဲ့ ၈၀ ရာႎႁန္းေကဵာ္ရႀိေနပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အမႀန္တကယ္ ကဵန္တဲ့ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္အေရအတၾက္ဟာ လၿတ္ေတာ္ေခၞႎုိင္တဲ့ အေရအတၾက္ရႀိတယ္လုိုႛ ဴပည္ပေရာက္ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္မဵားအဖၾဲႚက NLDကုိ ေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ထုတ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ NLDအေပၞ ေရးသားခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLDေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးလၾင္ကုိ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔