ေကဵာက္မဵက္ႎႀင့္ ေ႟ၿတၾင္းလုပ္ငန္းမဵားအေပၞ စစ္အစိုးရ ပိုမိုလၿမ္းမိုးဴခယ္လႀယ္

2008-01-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_model_150px.jpg
ဴမန္မာ့ ေကဵာက္စိမ္းဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ထားေသာ လက္ဝတ္ရတနာမဵားကို ေဟာင္ေကာင္ အလႀမယ္တဦး ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ မဳကာခင္က ရန္ကုန္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ေသာ ရတနာဴပပၾဲတၾင္ ေကဵာက္စိမ္း ေဒၞလာ ၁၂၅သန္းဖိုး ေရာင္းခဵခဲ့ရ႓ပီး ပတၨဴမားေနရာကို ဝင္ယူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံကထၾက္ရႀိတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက တင္သၾင္းခၾင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးလိုက္ခဵိန္မႀာ ဴမန္မာ့ရတနာနယ္ေဴမေတၾဴဖစ္တဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္နဲႛ မိုးကုတ္႓မိႂႚမႀာ ေကဵာက္တၾင္းေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက လၿမ္းမိုးလာပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ေကဵာက္စိမ္းနဲႛ ပတၨဴမားအပၝအဝင္ ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကို တိုက္႟ိုက္ဴဖစ္ေစ၊ ဳကားႎိုင္ငံေတၾက တဆင့္ဴဖစ္ေစ တင္သၾင္းတာကို ပိတ္ပင္လိုက္တဲ့အတၾက္ ကာတီးယား၊ ဘူလ္ဂၝရီ၊ တစ္ဖနီ စတဲ့ နာမည္ေကဵာ္ ရတနာကုမၯဏီ႒ကီးေတၾက ေသၾးစၾန္းေနတဲ့ ဴမန္မာ့ရတနာေတၾကို မေရာင္းေတာ့ေဳကာင္း ေဴပာဆိုလိုက္ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အာရႀက ရတနာ ကုန္သည္ေတၾကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေ႟ၿနဲႛ ေကဵာက္စိမ္းေတၾကို အလုအယက္ ဝယ္ယူေနဳကတာပၝ။

မဳကာခင္က ရန္ကုန္မႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာဴပပၾဲကို လာေရာက္သူေတၾထဲမႀာ တ႟ုတ္ ရတနာကုန္သည္ေတၾ မဵားဴပားခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ေကဵာက္စိမ္းကို အထူး စိတ္ဝင္စား ဳက႓ပီး ေဒၞလာ ၁၂၅ သန္းဖိုးေလာက္ ေရာင္းခဵခဲ့ရတဲ့အတၾက္ ေကဵာက္စိမ္းက ပတၨဴမားေနရာကို ဝင္ယူ သၾား႓ပီလိုႛ စစ္အစိုးရတာဝန္ရႀိသူေတၾက ဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။ အဲဒၝရဲ့အကဵိႂးဆက္ကေတာ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္က အထၾက္ေကာင္းတဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ ေကဵာက္စိမ္းတၾင္းေတၾအဖိုႛ စစ္အစိုးရနဲႛ ဖက္စပ္ လုပ္ရမယ္လိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အကဵပ္ကိုင္တာခံေနရပၝပဲ။ ဖက္စပ္မလုပ္ရင္ သက္တမ္းတိုးမေပး ဘူးလိုႛလည္း ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္တဲ့အခၝ စစ္အစိုးရက ခဵေပးတဲ့ လုပ္ကၾက္မႀာ ကုမၯဏီက စက္ယႎၩရားခ နဲႛ ေကဵာက္တူးသမားေတၾရဲ့ လုပ္အားခေတၾကို စိုက္ထုတ္ရ႓ပီး ထုတ္လုပ္ရရႀိတဲ့ ေကဵာက္ေရာင္းရေငၾရဲ့ တဝက္ကို စစ္အစိုးရကို ေပးရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ကုမၯဏီ အေတာ္မဵားမဵား အလုပ္ဆက္မလုပ္ႎိုင္ ဴဖစ္ဳကရပၝတယ္။

အေသးစား ေ႟ၿကဵင္လုပ္ငန္းမႀာလည္း အလုပ္သမားေတၾမႀာ ရတာနဲႛေပးရတာ မကာမိတဲ့အဴပင္၊ ေခတ္မမီတဲ့ ေ႟ၿရႀာနည္းေတၾေဳကာင့္ ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိခိုက္ပဵက္စီးတဲ့ အႎၩရာယ္ေတၾလည္း ေပၞေပၝက္ေနပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္က ေ႟ၿကဵင္တဲ့ အလုပ္သမားတေယာက္ကေတာ့ ကံေကာင္းတဲ့ေနႛမႀ (၈)ေဒၞလာ ေလာက္တန္ဖိုးရႀိတဲ့ ေ႟ၿမႁန္ေ႟ၿစေလးေတၾရ႓ပီး လုပ္ကၾက္အတၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾကို ေဒၞလာ၂၅၀ ေပးရတယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။ ဒၝဟာ အဲဒီေဒသက အလုပ္သမားေတၾ တႎႀစ္ဝင္ေငၾရဲ့ တဝက္ေကဵာ္ ရႀိတာပၝ။ ႓ပီးေတာ့ ေ႟ၿကဵင္တဲ့အခၝ ဴပဒၝးသံုးတာေဳကာင့္ လူေတၾေရာ၊ ဴမစ္ထဲကငၝးေတၾပၝ အဆိပ္သင့္ ဳကရပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ပတၨဴမားေဴမလိုႛ ကမႝာကသိတဲ့ မိုးကုတ္႓မိႂႚမႀာလည္း အေသးစား ေကဵာက္တၾင္းေလးေတၾကို စစ္အစိုးရက ဖယ္ရႀားခဲ့လိုႛ ေဒသခံေတၾ အမဵက္ေဒၝသဴဖစ္ခဲ့ဳကရတာ ဳကာဴမင့္လႀပၝ႓ပီ။ ေကဵာက္တၾင္း လုပ္ငန္းအမဵားစုကို စစ္အစိုးရနဲႛ အေပၝင္းပၝေတၾကလည္း လုပ္ကိုင္ခၾင့္ရေနတာပၝ လိုႛ ေဒသခံ တေယာက္ က ေဴပာပၝတယ္။ ေကဵာက္စိမ္း၊ ပတၨဴမား၊ နီလာ ဆိုတာေတၾကို ေဒသခံေတၾ လုပ္ခၾင့္မရေတာ့ပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္လည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ပၾဲမႀာ မိုးကုတ္က ေရႀႚတန္းကပၝခဲ့တာလိုႛ အဲဒီေဒသခံက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔