ေကဵာက္မဵက္၊ ေကဵာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ဴပည္တၾင္း ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံသူမဵားကို လုပ္ခၾင့္ေပးမည္

2006-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
jade_traders_150px.jpg
ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ေကဵာက္စိမ္း အ႟ိုင္းတံုးမဵားကို စစ္ေဆးေနေသာ ႎိုင္ငံဴခား ေကဵာက္ကုန္သည္မဵား။ ေကဵာက္မဵက္လုပ္ငန္းသည္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအတၾက္ အဓိက ဝင္ေငၾရလမ္းတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ လာမယ့္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္အတၾင္း ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ေကဵာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႁေတၾကုိ တုိးဴမၟင့္တဲ့အေနနဲႛ ဴပည္တၾင္း ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံသူေတၾကုိ ေကဵာက္မဵက္လုပ္ကၾက္အသစ္ေတၾ ခၾင့္ဴပႂေပးသၾားဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ေကဵာက္မဵက္နဲႛေကဵာက္စိမ္း လုပ္ကၾက္အသစ္ ၂၁၅ကၾက္ကုိ ၃ႎႀစ္စာခဵႂပ္နဲႛ ဴပည္တၾင္းလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ငႀားရမ္းလုပ္ကုိင္ခၾင့္ ေပးသၾားဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္လုပ္ငန္းရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ႎို၀င္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛက ထုတ္ေဝတဲ့ ဴမန္မာတုိင္း(မ္)စာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္လုပ္ငန္းကေန လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ခၾင့္ဴပႂေပးသၾားမယ့္ ေကဵာက္မဵက္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကၾက္ေတၾကေတာ့ ရႀမ္းဴပည္္နယ္က ၇၇ကၾက္နဲႛ မႎၩေလးတုိင္းမႀာ ၃၉ကၾက္တုိႛဴဖစ္႓ပီး ေကဵာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကၾက္ကေတာ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္ လံုးခင္းေဒသအနီးမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ လုပ္ကၾက္တကၾက္ကုိ အကဵယ္တဝန္း တဧကႎႁန္း သတ္မႀတ္ထားတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ သံုးႎႀစ္အတၾင္း အရည္အေသၾးဴမၟင့္ေကဵာက္စိမ္းေရာင္းခဵမႁမႀာ တုိးတက္မႁရရႀိခဲ့႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တုိဘာလအတၾင္း ဂဵာမနီႎုိင္ငံကုိ အရည္အေသၾးဴမၟင့္ ေကဵာက္စိမ္းတတန္ကုိ ေရာင္းခဵႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ေရႀႚလထဲမႀာ စပိန္ႎုိင္ငံကုိ အရည္အေသၾးဴမၟင့္ ေကဵာက္စိမ္းေတၾ ပမာဏအေတာ္မဵားမဵား တင္ပုိႛေရာင္းခဵႎုိင္ေရးအတၾက္ပၝ စီမံလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလတုန္းက ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛနဲႛ လံုးခင္းေဒသမႀာ ေကဵာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကၾက္ ၃၇၀ေလာက္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့႓ပီး ပုဂၢလိက ကုမၯဏီေတၾကုိပၝ လုပ္ကၾက္ေလလံ ဖိတ္ေခၞခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေကဵာက္မဵက္တူးေဖာ္ေရးေဒသ ၆ခုရႀိ႓ပီး မုိးကုတ္ေဒသ၊ မုိင္း႟ႀႃးေဒသ၊ ဖားကန္ႛ လံုးခင္းေဒသ၊ ခႎၩီးးေဒသ၊ မုိးညၟင္းေဒသနဲႛ နမ့္ပၝ ေဒသတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ တၾင္းထၾက္ေကဵာက္မဵက္လုပ္ငန္းကုိ ဴမၟင့္တင္ဖုိႛ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္က ေကဵာက္မဵက္ ဥပေဒသစ္ကုိ ဴပႉာန္းခဲ့႓ပီး ဴပည္တၾင္းလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ေကဵာက္မဵက္ ထုတ္လုပ္ခၾင့္၊ ေရာင္းဝယ္ခၾင့္၊ သယ္ယူခၾင့္၊ ေရာင္းခဵခၾင့္ ဴပႂခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ဴပည့္ႎႀစ္ကစလုိႛ ပုဂၢလိကကုမၯဏီ ၁၀ခုနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ေကဵာက္မဵက္ ဖက္စပ္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔