အမဵိႂးသမီးေတၾရဲႚ အခၾင့္အေရး စစ္အစိုးရ ေဴပာဆိုခဵက္ မမႀန္

2007-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_demo_08-23-07_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးမဵားကို မေဳကညာပဲ ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္သဴဖင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေနႛက တုန္ႛဴပန္ ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ လက္သီးဆုပ္ေအာ္ေနသူမႀာ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသူ မမီးမီး ေခၞ မသင္းသင္းေအးဴဖစ္႓ပီး သူမကုိ စစ္အစုိးရက ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေနႚတၾင္ ဖမ္းမိသၾားပၝသည္။ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ကုသလမဂၢ ဌာနခဵႂပ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသမီးညီလာခံ တခုမႀာ စစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသမီးေတၾရဲႚ အခၾင့္အေရးေတၾကို အထူးလိုက္နာ ေဆာင္ရၾက္ေပးေနေဳကာင္း စာတမ္းတေစာင္ တင္ဴပသၾားပၝတယ္။ ဒီစာတမ္းဟာ အဴပည္အဴပည္ဆိုင္ရာကို လိမ္လည္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ တိမ္းေရႀာင္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသူေတၾက တုန္ႛဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသမီး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ တင္သၾင္းသၾားတဲ့ စစ္အစိုးရရဲႚ စာတမ္္းကို တိမ္းေရႀာင္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသူေတၾက ေဝဖန္လိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသူ တေယာက္ဴဖစ္တဲ့ မနီလာသိန္းက အခုလုိေဴပာသၾားပၝတယ္။

မနီလာသိန္း။ ။ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ စံုလင္ေနတဲ့ေနရာမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာလူေတၾကုိ သူတုိႛလိမ္ညာေနတာေတၾကုိ ကဵမတုိႛေတၾႚရတယ္။ အဲဒၝဘာဴဖစ္လုိႛလည္း ဆုိေတာ့ သူတုိႛဟာ အမဵႂိးသမီး အခၾင့္အေရးေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ၁၃၂၅ ကို သူတုိႛက ထိထိေရာက္ေရာက္ လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္ေပးေနပၝတယ္ဆုိ႓ပီး သူတုိႛေဴပာထားတယ္။ သူတိုႛ တကယ္တန္း လုပ္ေဆာင္ ေပးေနတယ္ဆုိလုိႛရႀိရင္ ကဵမတုိႛႎုိင္ငံမႀာ ဒီကေနႛဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အမဵႂိးသမီးေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ေနတဲ့ ကိစၤေတၾဟာ ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိပၝဘူး။

စစ္အစိုးရတင္ဴပတဲ့ စာတမ္းဟာ ၃မဵက္ႎႀာ ပၝရႀိ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံက အမဵိႂးသမီးမဵား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၾဲဴခားဆက္ဆံ ခံရမူေတၾမရႀိရေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ခဲ့သလို ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႛေတၾက အမဵိႂးသမီး အဳကမ္းဖက္ ခံရမူေတၾ ပေပဵာက္ေရး ေဆာင္ရၾက္ ႎုိင္ခဲ့ေဳကာင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္မႁေတၾ ရႀိတယ္ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲတာေတၾဟာလဲ အမႀန္မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ ဴငင္းဆိုေရးသားထားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ တခဵိႂႚေသာ အခဵက္အလက္ေတၾကိုေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒ ေရးဆၾဲႎုိင္ဴခင္း မရႀိေသးတာေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အေဳကာင္းဴပထား ပၝတယ္။

မနီလာသိန္း။ ။ ေနာက္တခဵက္က သူတုိႛေတၾဟာ ဒီအမဵႂိးသမီးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အဳကမ္းဖက္ခံေနရတဲ့ အရာေတၾဟာ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံ ဥပေဒအသစ္ကုိ မေရးဆၾဲႎုိင္ေသးလုိႛ အဲလုိမဵႂိး ကိစၤေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့တာပၝ၊ အခုဆုိလုိႛရႀိရင္ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆၾဲေန႓ပီဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီကိစၤေတၾကုိလည္း သူတုိႛေတၾက လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္ ဆိုတဲ့အေဳကာင္းကုိ ဒၝဟာလံုေလာက္တဲ့ အေဳကာင္းဴပခိုင္လံုမႁ မရႀိပၝဘူး။

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရတင္သၾင္းတဲ့ စာတမ္းအေပၞ ထင္ဴမင္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးတိမ္းေရႀာင္ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသူ မနီမိုလႁိင္ကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

မနီမုိလႁိင္နဲႛဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔