နအဖႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေသာ ကရင္ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ဌာနခဵႂပ္သိုႛ ဴပန္ေရာက္

2006-10-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး (KNU)နဲႛ နအဖ အာဏာပိုင္ေတၾ ထားရႀိခဲ့တဲ့ ႎႁတ္ကတိ သေဘာတူညီခဵက္အရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဖိုႛ ရႀိေပမဲ့ ႎႀစ္ဖက္တိုက္ပၾဲေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့အဴပင္ ကရင္႟ၾာေတၾကို နအဖစစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႁေတၾ မဵားလာေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အခုတေလာ ကရင္ေဒသေတၾဴဖစ္တဲ့ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္၊ မုန္း႓မိႂႚနယ္ ေကဵာက္႒ကီး၊ ထန္းတပင္ေဒသေတၾမႀာ နအဖရဲ့ မူလတပ္မ (၆၆)၊ စကခ (၁၆)၊ (၁၀)၊ (၁၅) အဴပင္ တပ္မ (၃၃)နဲႛ တပ္မ (၄၄)တိုႛကို တိုးခဵဲႚခဵထားတယ္လိုႛ KNU က ေဴပာပၝတယ္။

အခုလို ဖာလာနဲႛ ဒူးရင္းသီး ထၾက္တဲ့ရာသီမႀာ ကရင္ေဒသခံေတၾဟာ မိမိတိုႛရဲ့ ဴခံေတၾကို သၾားေရာက္လုပ္ကိုင္ႎိုင္ဴခင္း မရႀိတဲ့အတၾက္ ဒုကၡေရာက္ေနဳကတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း နအဖနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ KNU ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဟာ KNU ဗဟိုဌာနခဵႂပ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၇ရက္ေနႛက ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး နအဖကိုယ္စားလႀယ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဵက္ေတၾကို ဗဟိုေကာ္မတီကို ဴပန္လည္ အစီရင္ခံေန႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ႌၾန္ႚလက္ထက္က နအဖနဲႛ ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး (KNU) အဳကား ထားရႀိခဲ့တဲ့ gentlemen's agreement ေခၞ ႎႁတ္ကတိ သေဘာတူညီခဵက္ကို ဖယ္ရႀား႓ပီး အသစ္တဖန္ ေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛ KNU ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚနဲႛ ေတၾႚဆံုခဵိန္မႀာ နအဖကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

KNU ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ဴပန္လည္ထၾက္ခၾာသၾားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ေနႛက သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာဳကားရာမႀာ နအဖအစုိးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းကေတာ့ KNUအဖၾဲႚနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဳကရာမႀာ တုိးတက္မႁရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဘာေတၾ ေဆၾးေႎၾးဳကတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားခဲ့ဴခင္း မရႀိဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး KNU ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဖဒိုမန္းရႀာကို RFAမႀ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔