ကရင္ေကဵး႟ၾာမဵားကို အစိုးရစစ္တပ္ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္

2007-11-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

karen-village_girl_150px.jpg
အစိုးရစစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္မႁေဳကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရရႀိထားေသာ ကရင္ မိန္းကေလး တဦးကို နယ္လႀည့္ ေဆးဝန္ထမ္းမဵားက ကုသေပးေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: courtesy of Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာလလယ္ေလာက္က ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းက ေကဵး႟ၾာေတၾကို စစ္အစိုးရစစ္တပ္က ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္တာေတၾ၊ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾဆီက ေငၾေဳကးေတာင္းခံတာေတၾ၊ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္တာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ႎိုဝင္ဘာ၁၅ရက္ေနႛက စစ္အစိုးရ စစ္တပ္ ခမရ ၂၁၈ နဲႛ ၂၁၉ တပ္ဖၾဲႚေတၾဟာ ကရင္ဴပည္နယ္ ေကဵာက္႒ကီး႓မိႂႚနယ္၊ လာဝၝး႟ၾာသား ေစာလာေဂးကို သတ္ဴဖတ္ခဲ့ဳက႓ပီး ႎိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္မႀာ အဲဒီတပ္ဖၾဲႚေတၾကပဲ လာဝၝး႟ၾာသူ ေနာ္ညာထူးကို သတ္ဴဖတ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ လာဝၝး ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾဟာ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက စစ္အစိုးရရဲ့ ထိုးစစ္ေတၾေဳကာင့္ နီးရာ ေတာေတာင္ေတၾထဲမႀာ ေရႀာင္တိမ္း ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ဳကရတာပၝ။ အခုေနာက္ပိုင္း ထိုးစစ္ေတၾေဳကာင့္ သူတိုႛဟာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းေနထိုင္ရသူေတၾအဴဖစ္က တဖက္ႎိုင္ငံထၾက္ေဴပး႓ပီး ဒုကၡသည္ လံုးလံုးဴဖစ္ရကိန္း ႒ကံႂေနရပၝတယ္။

တဴခား႟ၾာ ၅႟ၾာကိုလည္း ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေနႛက စစ္အစိုးရ ခမရ ၅၉၉ က ပေလာပၝေတာစခန္း ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတၾင္း မိုင္းတက္နင္းမိတဲ့႟ၾာသားတေယာက္အတၾက္ဆို႓ပီး တ႟ၾာကို ကဵပ္ေငၾ ငၝးေသာင္းကဵနဲႛ စုစုေပၝင္း ကဵပ္ေငၾ ႎႀစ္သိန္းခၾဲေပးဖိုႛ အဓမၳေတာင္းခံခဲ့ပၝတယ္။ စခန္းစတင္ေဆာက္လုပ္ ရာမႀာ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾအေနနဲႛ လိုအပ္တဲ့ပစၤည္းပစၤယေတၾအဴပင္ လုပ္အားပၝေပးခဲ့ဳကရေပမဲ့ အခုေတာ့ စခန္းနယ္ေဴမထဲကို အဝင္မခံေတာ့ပၝဘူး။

ဒီႎႀစ္တႎႀစ္လံုး ကရင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္း မၾန္႓မိႂႚနယ္ထဲမႀာ စစ္အစိုးရက ထိုးစစ္ေတၾဆက္တိုက္ ဆိုသလို ဆင္ႎၿဲခဲ့ပၝတယ္။ အထူးဴဖင့္ ေယာကီ႟ၾာဟာ ထိုးစစ္ဒဏ္ကို အခံရဆံုးဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္အတၾင္း စိန္ေဴပာင္းေတၾ၊ စက္ေသနတ္ေတၾနဲႛ သံုး႒ကိမ္တိုင္တိုင္ အ႒ကီးအကဵယ္္ အတိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရတာပၝ။ ဧ႓ပီလ ၂၂ ရက္ေနႛမႀာ တပ္မ(၈၈)က ေယာကီ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾကို လယ္ယာစိုက္ခင္းေတၾမႀာ လုပ္ကိုင္ေနဳကတုန္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့႓ပီး လယ္တဲေတၾကို မီးရိႁႛ၊ လယ္ယာသံုးပစၤည္းေတၾကို ဖဵက္ဆီးပစ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

စစ္အစိုးရစစ္တပ္ဟာ ေယာကီ႟ၾာ နားမႀာစခန္းခဵ႓ပီး ႟ၾာထဲကို စိန္ေဴပာင္းေတၾ၊ စက္ေသနတ္ေတၾနဲႛ ပစ္ခတ္ေနတဲ့အတၾက္ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾမႀာ ေတာထဲမႀာပုန္းေအာင္းေနဳကရပၝတယ္။ ဒၝေတာင္ ေတာထဲမႀာ မဳကာခဏေနရာေ႟ၿႛေဴပာင္း႓ပီးပုန္းေအာင္းေနထိုင္ဳကရတာပၝ။ အမဵိႂးသမီးတေယာက္ ဆိုရင္ ေတာထဲမႀာပုန္းေအာင္းရင္းနဲႛ ကေလးအ႑မၿာေမၾးပၝတယ္။ ကေလးလူ႒ကီးေတၾအားလံုး ကဵန္းမာေရးခဵိႂႚတဲ့ေနဳက႓ပီး စားေရးေသာက္ေရးကလည္း အဓိကဴပႍနာ႒ကီးဴဖစ္ေနရပၝတယ္။ ရႀိတဲ့ဆန္ကေလးဖၾပ္ရင္ေတာင္ ဆန္ဖၾပ္သံ စစ္တပ္က မဳကားရေအာင္ ခပ္ေဝးေဝးေနရာမႀာ သၾား႓ပီးဖၾပ္ဳကရတာပၝ။

သူတိုႛကို ကူညီေနတာကေတာ့ Free Burma Ranger ေခၞ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး တပ္ဖၾဲႚေတၾပၝပဲ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းက မၾန္႓မိႂႚနယ္က Free Burma Ranger အဖၾဲႚဝင္ေတၾဟာ ေယာကီ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾကို ေဆးဝၝးနဲႛ အကူအညီေတၾေပးခဲ့ဳက႓ပီး ေတၾႚဆံုေမးဴမန္း မႀတ္တမ္းယူ႓ပီး အားေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။ “

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔