စစ္အစိုးရ၏ ကမ္းလႀမ္းခဵက္အေပၞ အေမရိကန္သမတကေတာ္ ေဝဖန္

2007-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

laura_bush_200px.jpg
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္႟ၾက္မည့္ အမဵိႂးသမီး အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္မဵား အဖၾဲႚ ဖၾဲႚစည္းသည့္ အခမ္းအနားသိုႛ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက တက္ေရာက္ေနသည့္ အေမရိကန္ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ (အလယ္)၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ ဒိုင္ယန္ ဖိုင္းစတိုင္း (ဝဲ)ႎႀင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ ေကး ေဘလီ ဟတ္ခဵင္ဆန္ (ယာ)။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ စစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းေနတာဟာ ဟန္ဴပသေဘာပဲ ဴဖစ္ေနေသးတယ္လိုႛ အေမရိကန္သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ က မေနႛက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေနႛ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛမႀာ ေဝဖန္ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

တကယ္လိုႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ စစ္အစိုးရ ဗို္လ္ခဵႂပ္ေတၾကသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကို တကယ္လိုလားတယ္ဆိုရင္ သံတမန္အသိုင္းအဝုိင္း ၊ တဴခား ဴပည္တၾင္းႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛအဳကား ေတၾႚဆံုႎိုင္မဲ့ အေဴခအေနကို ဖန္တီးေပးရမယ္လိုႛ အေမရိကန္သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ က ေဴပာဳကားထားပၝတယ္။

မေနႛက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အိမ္ဴဖႃေတာ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ေဟာေဴပာပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့တာပၝ။ ဒီအခမ္းအနားကို ဗီဒီယိုက တဆင့္ ထိုင္းႎုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ရပ္ဖ္ စကစ္ ဘၾိႂင္စ္ က ထိုင္းႎုိင္ငံဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးသလို၊ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဒုကၡသည္ေတၾကို ကူညီေနတဲ့ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္က ခဵင္းမိုင္႓မိႂႚ ကေန ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တာပၝ။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿနဲႛ စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အကဵယ္ခဵႂပ္က လၿတ္ေပးဖိုႛ ဆိုတဲ့ အေဴခခံလိုအပ္ခဵက္ကိုေတာင္မဴဖည့္ဆည္းႎုိင္ဘူးဆိုရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လၾတ္လပ္႓ပီး ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ႎုိင္ဖိုႛ စစ္အစုိးရ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾအေနနဲႛ အသာေဘးဖယ္ လမ္းရႀင္းေပးထားလိုက္ပၝေတာ့လိုႛ မစၤက္ ဘုရႀ္ က ေဴပာဳကားထာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ မစၤက္ ဘုရႀ္က ဒီအေတာအတၾင္းမႀာလည္း ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾ၊ ရဟန္းသံဃာေတၾ ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကိုလည္း ေမ့မထားပၝဘူး ။ အထူးသဴဖင့္ အခုလို လူႛ အခၾင့္အေရးေနႛမႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ရဲဝံ့သတၨိရႀိတဲ့ ဴပည္သူေတၾနဲႛအတူ ရႀိေနပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲအတၾင္း ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္က ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္ရဲ့ လူမႁေရးလုပ္ငန္းေတၾကိုလည္းမစၤက္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္က အထူးတလည္ ခဵီးမၾမ္းေဴပာဆိုထားပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကို အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန အေရႀႚအာရႀနဲႛ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ခရစ္စ္တိုဖာ ဟီးလ္၊ အေမရိကန္သမတရဲ့ အမဵိႂးသားလံုဴခံႂေရးဆိုင္ရာ ဒု လက္ေထာက္အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ ဂဵင္ ဂဵက္ဖရီ၊ ကမၨာ တဝန္း ဒီမိုကေရစီ ဴပန္ႛပၾားေရး မဟာဗဵႃဟာ အမဵိႂးသားလံုဴခံႂေရး လက္ေထာက္အဳကံေပး မစၤတာ အီလီယတ္ အဘရမ္စ္တုိႛ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန က အ႒ကီးအကဲမဵားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဴပည့္အစံုကို RFAမႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔