အေမရိကန္ သမတ ကေတာ္ရဲႚ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးေနႚအတၾက္ ေဳကညာခဵက္

2008-01-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

laura_bush_gambari_200px.jpg
အေမရိကန္သမတကေတာ္ မစၤက္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ (ဝဲ)က ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာ)ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၇ရက္ေနႛက သမတအိမ္ဴဖႃေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႚမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံလၾတ္လပ္ေရးေနႚမႀာ အေမရိကန္သမတ ကေတာ္ Mrs. ေလာ္ရာဘၾတ္ရႀ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႚပတ္သက္႓ပီး ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

အဲဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႚဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ဴဖစ္ေပမယ့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾမႀာေတာ့ လၾတ္လပ္ေရးေအာင္ပၾဲကို ဆင္ႎၾဲဳကရမယ့္အစား ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿနဲႚ သူႚရဲႚစစ္အစိုးရေအာက္မႀာ အေဳကာက္တရား၊ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁ၊ ဖိႎႀိပ္ခံရမႁေတၾနဲႚသာ ေနထိုင္ေနဳကရေဳကာင္း၊ ဒီစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾဟာ တိုင္းဴပည္ရဲႚ သယံဇာတ ဓနဥစၤာေတၾကို လုယူသိမ္းပိုက္ေနဳကတဲ့အတၾက္ ေဒသတၾင္းမႀာ တခၝက အလားအလာေကာင္းခဲ့တဲ့ႎိုင္ငံဟာ အခုေတာ့ အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾဳကားမႀာ တဦးခဵင္းဝင္ေငၾ အနည္းဆံုးႎိုင္ငံ ဴဖစ္သၾားရေဳကာင္း၊ ေမၾးရာပၝ အခၾင့္အေရးရႀိတဲ့အတိုင္း လၾပ္လၾပ္လပ္လပ္ ေဴပာဆို၊ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းစုရံုးခဲ့တဲ့ ရာနဲႚခဵီတဲ့ အဴပစ္မဲ့သူေတၾဟာလည္း အကဵဥ္းေေထာင္ေတၾထဲမႀာရႀိေနဆဲဴဖစ္႓ပီး ဆက္႓ပီးေတာ့လည္း ဖမ္းဆီးေနဆဲဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အေရအတၾက္ မသိရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾမႀာလဲ ေကဵာင္းတိုက္ေတၾကေန ႎႀင္ထုတ္ခံေနရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္အေရႀႚပိုင္းမႀာလည္း တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုေတၾကို ေနာက္ထပ္အဴပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ဖိုႚ စစ္တပ္ေတၾ အလံုးအရင္းနဲႚ ဴပင္ဆင္ေနတယ္လိုႚသတင္းေတၾရရႀိေဳကာင္း၊ အရင္ထိုးစစ္ေတၾအတၾင္း ေဒသခံလူထုမႀာ အသက္ေသရ၊ အဓမၳဴပႂကဵင့္ခံရ၊ အဓမၳ အခိုင္းခံရ၊ ေနရာေရၿႚေဴပာင္း ခံဳကရေဳကာင္း ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ဆက္လက္ေဖၞဴပရာမႀာ အခုလိုဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖၝက္မႁေတၾကို ရႁတ္ခဵဳကဖိုႚ အေမရိကန္ သမၳတနဲႚ သမၳတကေတာ္တိုႚက ႎိုင္ငံအားလံုးကို ပန္ဳကားပၝေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရအေနနဲႚ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးေကာင္စီကို ေပးခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတၾကို ဴဖည့္ဆည္းဖိုႚ၊ အဓိပၯၝယ္ဴပည့္ဝတဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးဆီကို သၾားရာမႀာ စတိေလာက္လႀမ္းေနတာထက္ ပို႓ပီးလႀမ္းဖိုႚ တိုက္တၾန္းေဳကာင္း၊ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး စတင္ႎိုင္ဖိုႚအတၾက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ တဴခားဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို လၿတ္ေပးရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ေနာက္ႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႚမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ တကယ့္လၾတ္လပ္ေရးေနႚအစစ္ ကဵင္းပႎိုင္ဖိုႚအတၾက္ အလုပ္လုပ္ေနဳကသူ အားလံုးနဲႚအတူ ရပ္တည္ေနပၝေဳကာင္း ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔