ညီလာခံတက္ေရာက္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵား ေလဵာ့နည္းသၾား

2006-10-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
national_convention_10-11-0.jpg
နအဖစစ္အစိုးရက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္ေနႛတၾင္ ဴပန္လည္ ကဵင္းပေနေသာ အမဵိႂးသား ညီလာခံသိုႚ တက္ေရာက္ေသာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္အခဵိႂႚကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ (Photo: AFP)

လက္ရႀိ ေညာင္ႎႀစ္ပင္အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ေရာက္တဲ့ ညီလာခံကုိယ္စားလႀယ္စာရင္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ထုတ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾက ေဖာ္ဴပထားေပမဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ ၁၇ ဖၾဲႚထဲက ၁၃ဖၾဲႚသာ ညီလာခံတက္တာေတၾႚရ႓ပီး လက္နက္ခဵအဖၾဲႚ ၁၄ဖၾဲႚထဲက ၉ဖၾဲႚသာ ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပတဲ့ ညီလာခံတက္တဲ့ စာရင္းမပၝဝင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖၾဲႚ ေလးဖၾဲႚကေတာ့ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပုိင္း အထူးေဒသ-၇ ပေလာင္ဴပည္နယ္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးပၝတီ PSLP၊ ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစုံ ဴပည္သူႚလၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ (SSNPLO) ၊ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ (NMSP) နဲႛ ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ (လၾိႂင္ေမာ္အဖၾဲႚ) (MTA)တိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီအေနနဲႛ လက္ရႀိညီလာခံကုိ ေလ့လာသူအဴဖစ္ တက္ဴဖစ္ဖိုႛမဵားတယ္လိုႛ အေစာပုိင္းက RFAကုိ ေဴပာခဲ့ေပမဲ့ ကဵန္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့အဖၾဲႚေတၾ ဘာေဳကာင့္ မတက္သလဲဆိုတာ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးပၝဘူး။

လက္နက္ခဵအလင္းဝင္အဖၾဲႚ ၁၄ဖၾဲႚအနက္ ညီလာခံတက္တဲ့စာရင္းမပၝတဲ့ အဖၾဲႚ ၅ဖၾဲႚကေတာ့ ေစာသမူဟဲ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ KNU ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚ၊ ေစာဖဲရီမုိး ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ KNU ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚ၊ မၾန္လက္နက္ကုိင္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚ (ေခဵာင္ခဵိေဒသ)၊ ဘုရားကုန္း အထူးေဒသအဖၾဲႚနဲႛ ရႀမ္းဴပည္နယ္ အမဵိႂးသားတပ္မေတာ္ (SSNA) တိုႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး စုိင္းရီ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ SSNA အဖၾဲႚကေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္မႀာ ေတာခုိ႓ပီး SSA ေတာင္ပုိင္း ရႀမ္းလက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚနဲႛ ပူးေပၝင္းသၾားပၝတယ္၊

၂၀၀၄ ခု ေမလ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲႛ လက္နက္ခဵအဖၾဲႚ ၂၅ဖၾဲႚထဲက ၁၉ ဖၾဲႚသာ ၂၀၀၆ ခု ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္ ညီလာခံကုိ ဴပန္တက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ၂၄ ရာခိုင္ႎႁန္း ေလဵာ့သၾားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္ ခုလို ညီလာခံတက္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲႛ လက္နက္ခဵအဖၾဲႚ အေရအတၾက္ နည္းသၾားသလဲဆုိတာေတာ့ ဴမန္မာသတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ မေတၾႚရသလုိ ညီလာခံကဵင္းပေရး အာဏာပုိင္ေတၾကလည္း ရႀင္းဴပတာ မရႀိပၝဘူး။

၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ အမဵိႂးသားညီလာခံထိ ညီလာခံတက္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾကုိ အဖၾဲႚအမည္နဲႛ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ အထူးေဒသေတၾပၝ ဴမန္မာသတင္းစာေတၾက ေဖာ္ဴပေလ့ရႀိေပမဲ့ ၂၀၀၅ ညီလာခံကစ႓ပီး ညီလာခံတက္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚအမည္ေတၾကုိ သတင္းစာမႀာ မေဖာ္ဴပေတာ့ဘဲ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ အထူးေဒသ အမည္ေတၾကုိသာ ေဖာ္ဴပခဲ့တာ လက္ရႀိ ညီလာခံအထိ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔