စာနယ္ဇင္းမႀဆဲဆိုသဴဖင့္ တရား႟ံုးတၾင္ အမႁဴဖစ္ပၾားေနဴခင္း

2006-08-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

စာေပစိစစ္ေရးဌာနဟာ စစ္အစုိးရနဲႛ အေပးအယူသင့္႓ပီး ပူးေပၝင္းသူေတၾေရးတဲ့ စာဆုိရင္ တဖက္လူကုိ ဆဲဆုိ ေရးသားတာေတာင္ ခၾင့္ဴပႂ႓ပီးေတာ့၊ အယူအဆမတူသူေတၾရဲ့ စာေပ လက္ရာေတၾကုိေတာ့ လုံး၀ပိတ္ပင္တာေတၾလုပ္ထားပၝတယ္။ ဴမန္မာစာေပေလာကမႀာ ဂဵာနယ္စာမဵက္ႎႀာကေန တိရိစၽာန္နဲႛ ခုိင္းႎိႁင္းဆဲဆုိတဲ့အတၾက္ တရာ႟ုံးမႀာ တရားရင္ဆုိင္ေနတဲ့ အမႁတခုဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဒီအမႁမႀာ စာေပစိစစ္ေရး ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး၊ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးအဴပင္ ဒုဝန္႒ကီးေတၾအထိ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနပၝတယ္လုိႛ သိိရပၝတယ္။

ဂဵာနယ္စာမဵက္ႎႀာကေန တရားဝင္ လူသိရႀင္ဳကား ဆဲဆုိတဲ့ စာသားကုိ ေရးသားသူကေတာ့ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ နီးစပ္သူလုိႛ နာမည္႒ကီးေနတဲ့ ဦးဴမတ္ခုိင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူေရးတဲ့ ဆဲစာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ဂဵာနယ္ကေတာ့ ဧ႓ပီလ ၆ ရက္ေနႛ ထုတ္ မဟာဂဵာနယ္ အတၾဲ ၃ အမႀတ္ ၁ မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဆဲခံရသူကေတာ့ eleven news journal က အယ္ဒီတာ ဦးေဝ႓ဖိႂး ဴဖစ္ပၝတယ္။ � စာေပစိစစ္ေရးဌာနဟာ စာေပလက္ရာေကာင္းေတၾကုိ တည္းဴဖတ္တာ လုံး၀ဴဖႂတ္ပစ္တာေတၾကုိေတာ့ လုပ္ေန႓ပီး အခုလုိ ဆဲေရးတုိင္းထၾာ႓ပီး တဘက္လူကုိ ေရးတဲ့ စာသားေတၾကုိကဵေတာ့ ဘာ့ေဳကာင့္ ခၾင့္ဴပႂတယ္ထင္ပၝလဲလုိႛ လက္ရႀိ ဴမန္မာစာေပေလာကမႀာ ကဵင္လည္ေနတဲ့ လူငယ္စာနယ္ဇင္းသမားတဦးကုိ RFAက ေမးပၝတယ္။ � ဂဵာနယ္စာမဵက္ႎႀာေပၞကေန တရားဝင္ ဆဲတဲ့ စာသားေတၾကုိ ခၾင့္ဴပႂခဲ့တဲ့အဴပင္ အဲဒီဂဵာနယ္ကုိ အေရးမယူဘဲ တရားလုိ ဦးေဝ႓ဖိႂးကုိ ဆက္လက္ တရားမစၾဲဖုိႛ တားဴမစ္တာေတၾကုိေတာင္ စာေပစိစစ္ေရး ႌၿန္ဳကားေရမႀႃး ဗုိလ္မႀႃးတင့္ေဆၾက လုပ္လာတယ္လုိႛ ဦးေဝ႓ဖိႂးနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ တရားစၾဲဆုိခံထားရတဲ့ တရားခံ ဦးဴမတ္ခုိင္ တရား႟ုံးကုိလာတဲ့အခၝ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေမာင္ဦးလုိ စစ္ဘက္က အရာရႀိေတၾအဴပင္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဒုဝန္႒ကီးေဟာင္း ဦးႌၾန္ႛေဆၾနဲႛ ယဥ္ေကဵးမႁဒုဝန္႒ကီးေဟာင္း ဦးစုိးႌၾန္ႛ ေခၞ ကဗဵာဆရာ ထီလာစစ္သူတုိႛကုိပၝ ေခၞလာ႓ပီး အမႁကုိ အာမခံခုိင္းထားတယ္လုိႛ သိိရပၝတယ္။ စစ္အစုိးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ နီးကပ္တဲ့သူဆုိ႓ပီး တရားခၾင္မႀာပၝ တဖက္ကုိ အာဏာနဲႛ အမႁရပ္ဆုိင္းဖုိႛ ဖိအားေပးခုိင္းတာေတၾ ကုိ တရားခံဘက္က လုပ္ေနတယ္လုိႛ စာနယ္ဇင္းအသုိင္းအဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့ေဳကာင့္ အဲဒီလုိ စၾပ္စၾဲလာတာေတၾကုိ ဘာမဵား တုန္ႛဴပန္ေဴပာလုိပၝသလဲလုိ ႛ ဦးဴမတ္ခုိင္ကုိ ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမယ့္ RFA ရဲ့ ေမးဴမန္းခဵက္ေတၾကုိ ေဴဖဆုိဖုိႛ ဴငင္းဆန္ခဲ့ပၝတယ္။ � ဒၝ့ေဳကာင့္ တရား႟ုံးမႀာ အာဏာနဲႛ အရႀိန္အဝၝသုံး႓ပီး ဒုဝန္႒ကီးေဟာင္းေတၾကုိ အသုံးခဵခဲ့တယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပၝသလားလုိႛ ဒီအမႁမႀာ တရားခံဘက္ကေန တရားခၾင္ကုိ လုိက္လာ႓ပီး အာမခံထားတ့ဲ ဒုဝန္႒ကီးေဟာင္း ဦးစုိးႌၾန္ႛကုိလဲ RFA ကေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ � ဂဵာနယ္ စာမဵက္ႎႀာေပၞကေန လူသိရႀင္ဳကား ဆဲေရးတုိင္းထၾာတာဟာ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္တယ္လုိႛ သူႛအေနနဲႛ မထင္ဘူးလုိႛ စာေပေရးသားဴဖန္ႛခဵီဴခင္းဴဖင့္ အသေရဖဵက္ဴခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ စာအုပ္ကုိ ေရးသားတဲ့ ေရႀႛေနဦးေကဵာ္ေဇယဵက ေဴပာပၝတယ္။ ဦးေကဵာ္ေဇယဵဟာ အခုအမႁမႀာလဲ တရားခံဘက္ကေန အမႁလုိက္ေနတဲ့ ေရႀႚေနဴဖစ္ပၝတယ္။ အသေရဖဵက္တာ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္တယ္ဆုိတာ ဘယ္လိုေရးသားမႁမဵိႂးေတၾကုိ ေဴပာတာလဲလုိႛ ေရႀႛေနဦးေကဵာ္ေဇယဵကုိ ေမးဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္လုိႛ စာေပေရးသားဴဖန္ႛခဵိဴခင္းဴဖင့္ အသေရဖဵက္ဴခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ စာအုပ္မႀာေတာ့ အသေရဖဵက္ဴခင္းဆုိသည္မႀာ လူတဦးတေယာက္အား မုန္းထားေအာင္ မေလးစားေအာင္ ေဴပာင္ေလႀာင္ဴပက္ရယ္ဴပႂေအာင္ ထုိသူ၏ အလုပ္အကုိင္ကုိဴဖစ္ေစ အတတ္ပညာနဲႛ အသက္ေမၾးဴမႃမႁကုိဴဖစ္ေစ စီးပၾားရႀာမႁကုိ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ ထုိသူအား ေပၝင္းသင္းဆက္ဆံေရးတၾင္ အမဵားကေရႀာင္ဳကဥ္ေအာင္ ေဖာ္ဴပလ႖င္ ဴပစ္မႁေဴမာက္တယ္လုိႛ ဦးေကဵာ္ေဇယဵ ကုိယ္တုိင္ ေရးသားခဲ့တာပၝ။ � စစ္အစုိးရဟာ သူတုိႛနႛဲ သေဘာထားမတူသူေတၾကုိ အစုိးရပုိင္ မီဒီယာေတၾကေန တရားဝင္ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေအာင္ ေရးေလ့ရႀိပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ပုဂၢိႂလ္ေရးအရ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ ေရးတဲ့ စာေတၾ စစ္အစုိးရပုိင္ မီဒီယာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စစ္အစုိးရနဲႛ သေဘာထား မတူသူေတၾဆုိရင္လဲ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေအာင္ ေရးသားတာေတၾရႀိခဲ့သလုိ ေရးေနဆဲလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စာနယ္ဇင္းကေန သူတပၝးကို ဆဲဆိုေရးသားခဲ့လိုႛ တရား႟ံုးမႀာ အမႁဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ စာနယ္ဇင္းေလာကနဲႛ တဴခားသက္ဆိုင္သူေတၾကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေဂဵ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔