ရန္ကုန္႓မိႂႚလည္က အင္တာနက္ဆုိင္ရႀင္ေတၾကုိ ရယက ဖိအားေပးေန

2007-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept_24_200px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး၏ အဴမင့္ဆံုးအခဵိန္ဴဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႚက သိန္းႎႀင့္ခဵီေသာ ရဟန္းရႀင္လူမဵား ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ခဵီတက္ဳကပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

ရန္ကုန္႓မိႂႚလည္က အင္တာနက္ ကေဖးဆိုင္ေတၾကို ပံုမႀန္လာသံုးေနသူေတၾရဲႚ ကို္ယ္ေရးအခဵက္ အလက္ေတၾကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကၾက္ရံုးကို ညစဥ္ပံုမႀန္သတင္းပိုႚဖိုႛ စည္းကမ္းခဵက္အသစ္ေတၾ ထပ္ထုတ္ဴပန္ေနတယ္လိုႚ အင္တာနက္ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾကေဴပာပၝတယ္။

အင္တာနက္ဆိုင္ကို အင္တာနက္ ပံုမႀန္လာအသံုးဴပႂသူေတၾရဲႚ နာမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ အဴပည့္အစံုနဲႚ လာေရာက္သံုးစၾဲသၾားခဲ့တဲ့ အခဵိန္၊ နာရီစာရင္းေတၾကို ရယကရံုးကို ညစဥ္ သတင္းေပးပိုႚရမယ္လိုႚ ရယကအဖၾဲႚက ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾကို ေခၞယူသတိေပးထားတယ္လိုႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚလည္က အင္တာနက္ကေဖးနဲႚ အင္တာနက္ဂိမ္းဆိုင္ ပိုင္ရႀင္တဦးက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

အခုလို အင္တာနက္သံုးစၾဲသူေတၾရဲႛ အခဵက္အလက္ေတၾကို ရယူတာဟာ ဘယ္အတၾက္ေဳကာင့္ ဆိုတာကိုေတာ့ ရယကရံုးက အတိအကဵ မေဴပာလိုက္ေပမယ့္ သံုးစၾဲသူေတၾရဲႚ ေနာက္ေဳကာင္းကို စံုစမ္းခဵင္တာလည္း ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႚ အဆိုပၝဆိုင္ရႀင္က သံုးသပ္ပၝတယ္။ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾအေနနဲႚ အခုလိုကိုယ့္ဆိုင္မႀာ ပံုမႀန္လာေရာက္ သံုးစၾဲေနသူေတၾရဲႚ ကိုယ္ေရး အခဵက္အလက္ေတၾကို သတင္းေပးပိုႚဖိုႚကို မလုပ္ေပးခဵင္ဳကဘူး ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႚလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကတည္းက ရယကရံုးက အင္တာနက္ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾကို အေဳကာင္းဳကားစာေတၾ ေပးပိုႚ႓ပီး ဆင့္ေခၞထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဆိုပၝဆိုင္ရႀင္က ခရီးလၾန္ေနတဲ့အတၾက္ မေနႚညကမႀ ရယကရံုးအဖၾဲႚကို သၾားေရာက္ေတၾႚဆံုခဲ့ရာ ရယကအဖၾဲႚဝင္ေတၾက အထူးလ႖ိႂႚဝႀက္အေနနဲႚ ဆိုင္ကိုပံုမႀန္ အင္တာနက္ လာသံုးေနကဵ လူေတၾရဲႚသတင္း ပံုမႀန္ေပးပိုႚေပးရမယ္၊ သတင္းေပးပိုႚမႁပဵက္ကၾက္ရင္ ဆိုင္ခန္းဖၾင့္ခၾင့္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းခံရမယ္လိုႚ ေဴပာလိုက္တယ္လိုႚ အဆိုပၝဆိုင္ပိုင္ရႀင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဆိုင္မႀာ ပံုမႀန္လာေရာက္ သံုးစၾဲသူအမဵားစုက ဆိုင္မႀာ လေပး အသင္းဝင္ကဒ္ေတၾ၊ သံုးစၾဲမယ့္နာရီေပၞမႀာ မူတည္႓ပီး ေလဵာ့ေစဵးေပးထားတဲ့ ကဒ္ေတၾလုပ္ထားဳကလိုႚ အသင္းဝင္ကဒ္ေတၾမႀာ သူတိုႚရဲႚနံမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာေတၾကေတာ့ ရႀိထား႓ပီးသား ဴဖစ္ေပမယ့္ ပံုမႀန္လာသံုးေနကဵ မဟုတ္တဲ့လူေတၾ ကိုေတာ့ နံမည္လိပ္စာယူဖိုႚ အခက္အခဲရႀိတယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္လိုႚ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

မဂႆလာေတာင္ႌၾန္ႚ႓မိႂႚနယ္၊ ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္နဲႚ ပန္းပဲတန္း႓မိႂႚနယ္ေတၾက အမဵားသံုး အင္တာနက္ဆိုင္ေတၾကို ႓မိႂႚနယ္အာဏာပိုင္အဖၾဲႚစည္းေတၾက အင္တာနက္သံုးစၾဲသူေတၾ အေပၞ ပိုတင္းကဵပ္တဲ့စည္းကမ္းခဵက္ေတၾကို ထုတ္ဴပန္ခိုင္းထားတာဴဖစ္တယ္လိုႚ အင္တာနက္ဆိုင္ ဝန္ထမ္းတဦးကလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴပည္ပကိုဓာတ္ပံုေပးပိုႚေနမႁေတၾ အသံ၊ ဗီဒီယို ဖိုင္ေတၾေပးပိုႚ ေနမႁေတၾအေပၞ အင္တာနက္ သံုးေနသူေတၾရဲႚလူပ္ရႀားမူေတၾကို အင္တာနက္ဆိုင္ေတၾက သတိထားေစာင့္ဳကည့္ သတင္းေပးဖိုႚကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတၾဖက္က ဖိအားေပး ခိုင္းထားတဲ့အတၾက္ အင္တာနက္ သံုးစၾဲသူေတၾနဲႚ ဆိုင္ဝန္ထမ္းေတၾဳကား နားလည္မႁမလၾဲေအာင္ ရႀင္းဴပေနရတယ္လိုႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚက အင္တာနက္ဆိုင္ ပိုင္ရႀင္တဦးကေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚလည္က အမဵားသံုး အင္တာနက္ဆိုင္ေတၾအေပၞ အာဏာပိုင္ေတၾဖက္က စည္းကမ္းခဵက္ေတၾ ပိုတင္းကဵပ္စၾာ ထုတ္လိုက္သလို အင္တာနက္ ဆိုင္တၾင္းမႀာလဲ သံုးစၾဲသူေတၾရဲႚ အေဴခအေနကို ေစာင့္ဳကည့္ေနတာေတၾကို သိသိသာသာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

အင္တာနက္ဆိုင္ေတၾရဲႚ လူဴမင္ကၾင္းေနရာေတၾမႀာ အင္တာနက္သံုးစၾဲသူေတၾအေနနဲႚ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ညစ္ညမ္း ဝဘ္ဆိုဒ္ေတၾမဳကည့္ဖိုႚ ႎုိင္ငံလံုဴခံႂေရးကို ထိပၝးႎိုင္မယ့္ သတင္းအခဵက္ အလက္ေတၾကို ေပးပိုႚဴခင္းမဴပႂလုပ္ဖိုႚ စတဲ့ သတိေပး တားဴမစ္ခဵက္ေတၾကို အင္တာနက္သံုးစၾဲသူေတၾ လုိက္နာဖိုႚ စည္းကမ္းခဵက္ေတၾကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတၾက ဖိအားေပး ကပ္ခိုင္းထားေပး႓ပီးဴဖစ္တယ္လိုႚ ဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔