ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးသင့္ေဳကာင္း မေလးရႀား ထပ္မံတိုက္တၾန္း

2006-11-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Syed-and-Nyan-Win_200px.jpg
မတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚသိုႛ ေရာက္ရႀိလာေသာ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ အယ္လ္ဘာအား ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦဉာဏ္ဝင္းက ႒ကိႂဆိုလာပံု။ အာဆီယံ ကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ သၾားေရာက္ခဲ့ေသာ မေလးရႀား ဝန္႒ကီးသည္ သတ္မႀတ္ရက္ မတိုင္မီ မတ္လ ၂၅ရက္ေနႛတၾင္ ႟ုတ္တရက္ ဴပန္သၾားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး ေပၞထၾက္လာဖိုႛအတၾက္ ဖိအားေပးဖိုႛ အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုင္ငံေတၾကို အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုက တိုက္တၾန္းလိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို မေလးရႀားႎိုင္ငံက ႎိုဝင္ဘာ ၁၉ရက္ေနႛက ထပ္မံ တၾန္းအားေပးလိုက္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္သင့္ပၝ႓ပီလိုႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ အယ္လ္ဘာက ေဴပာဳကားပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက လိုလားသလို ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အေဴပာင္းအလဲ လုပ္ရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ ဟႎၾိႂင္း႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပတဲ့ အာရႀ ပစိဖိတ္ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရး (APEC) ထိပ္သီးညီလာခံ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတက္ေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ သမတ မစၤတာ ဘုရႀ္ဟာ ညီလာခံဴပင္ပမႀာ အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵား အဖၾဲႚက ေခၝင္းေဆာင္ ခုနစ္ဦးနဲႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနဟာ လံုး၀ လက္ခံႎိုင္စရာ မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ဴပန္လည္ပဵိႂးေထာင္ေရးနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ လၾတ္ေဴမာက္မႀုႂ အာမခံႎိုင္ေရး အတၾက္ အာဆီယံက ဴမန္မာ နအဖကို ဖိအားေပးဖိုႛ မစၤတာ ဘုရႀ္က တိုက္တၾန္းပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အေဴပာင္းအလဲ မရႀိတာကို စိတ္ပဵက္ရတယ္လိုႛ မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္က အရင္က ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားဖူးပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ သံတမန္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ မဳကာခင္က သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္နဲႛ ဒီခရီးစဥ္အတၾင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာဟာ ပိုမိုေကာင္းမၾန္တဲ့ ရလာဒ္ဘက္ကို ဦးတည္ေစလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့ အေဳကာင္းလည္း မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္က ေဴပာပၝတယ္။ အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ တိုးတက္မႁတခဵိႂႚ ေတၾႚဴမင္ရတဲ့အတၾက္ ဝမ္းေဴမာက္ပၝေဳကာင္းနဲႛ ေရႀႚဆက္ တိုးတက္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝေဳကာင္း မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးက သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္မႀာ တနာရီဳကာေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝဟာ ဒီႎႀစ္ေမလေနာက္ပိုင္း ဒုတိယ အ႒ကိမ္ေဴမာက္ေတၾႚဆံုတာဴဖစ္႓ပီး ႎႀစ္ႎႀစ္ အတၾင္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ပထမဆံုး ေတၾႚဆံုခၾင့္ရတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားသားဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔