သတင္းစာဆရာ႒ကီီးဦးဝင္းတင္ကို အဴမန္ဆံုးလၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆို

2007-07-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

U_Win_Tin_glasses_200px.jpg
သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အသုံးဴပႂလာေသာ မဵက္မႀန္ဴဖစ္ပၝသည္။ ေထာင္ကဵေနစဥ္ ပလာစတစ္ အဳကည္သားမဵားကို လႀီးဴဖတ္၊ ႒ကိႂးကဲ့သိုႛ ကဵစ္႓ပီး မဵက္မႀန္ကိုင္းကဵႂိးကို ခဵည္တုပ္ထားသည္ကို ေတၾႚရပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎႀစ္ရႀည္အကဵဥ္းခဵခံထားရတဲ့ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ကုိ အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ WAPC လုိႛေခၞတဲ့ ကမႝာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမဵားအသင္းနဲႛ နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚတုိႛက ေတာင္းဆုိလုိက္ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားတဦးအဴဖစ္ ၁၈ႎႀစ္ဳကာ ေထာင္ခဵခံထားရတဲ့ သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ကုိ အဴမန္ဆံုးဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ကမႝာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမဵားအသင္းက မေနႛက ရက္စၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္တာပၝ၊၊

သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ဟာ အသက္ ၇၈ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီဴဖစ္႓ပီး ကဵန္းမာေရးလည္း မေကာင္းေတာ့ေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ဦးဝင္္းတင္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေထာင္အရာရႀိႎႀစ္ဦးနဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ ေထာင္ကလၾတ္ရင္ ႎုိင္ငံေရးဆက္လုပ္မႀာလားဆုိတဲ့ ေမးခၾန္းကုိ ေမးဴမန္းခဲ့ေဳကာင္း၊ ဦးဝင္းတင္ကလည္း ႎုိင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ တာဝန္အဴဖစ္ ဒီမုိကေရစီရရႀိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပန္လည္ေဴဖဆုိခဲ့တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ကမႝာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမဵား အသင္းရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ခရစ္စ္ ေကာ္နီဘဲယားကလည္း ဦးဝင္းတင္ဟာ သတင္းစာဆရာတဦးအေနနဲႛေရာ၊ ဒီမုိကေရစီေရး ေထာက္ခံသူတဦးအေနနဲႛပၝ ေထာင္ကဵခံေနရတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ဦးဝင္းတင္ဟာ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားေဴပာဆုိခၾင့္ တုိက္ပၾဲဝင္ေနသူအားလံုးအတၾက္ ရဲစၾမ္းသတၨိနဲႛ စိတ္ဓာတ္ကုိ ဴမၟင့္တင္ေပးႎုိင္သူဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ကမႝာ့စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမဵားအသင္းဟာ ႎုိင္ငံတကာမႀာရႀိတဲ့ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီေတၾနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားတာဴဖစ္႓ပီး စာနယ္ဇင္းကဵင့္ဝတ္ ထိန္းသိမ္းဴမၟင့္တင္ေရးနဲႛ လူသားအားလံုး လၾတ္လပ္စၾာဆက္သၾယ္ႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ အေဴခခံအခၾင့္အေရးေတၾ ရရႀိေရးတုိႛကုိ ဴမၟင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

အလားတူ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ဖမ္းဆီးခံရမႁ ၁၈ႎႀစ္ဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ ေနႛမႀာ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ နယ္စည္းမထား သတင္းေထာက္မဵား အဖၾဲႚကလည္း ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊ အသက္အ႟ၾယ္႒ကီးရင့္ေန႓ပီး နာမကဵန္းဴဖစ္ေနတဲ့ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ကုိ ဆက္လက္႓ပီး အကဵဥ္းခဵထားတာဟာ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂပ္ရာေရာက္ေဳကာင္း၊ သူကဵခံေနရတဲ့ ေထာင္သက္တမ္းလည္း ဴပည့္ေဴမာက္လု႓ပီမုိႛ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾကုိ ေတာင္းဆုိလုိေဳကာင္း နယ္စည္းမထား သတင္းေထာက္မဵား အဖၾဲႚရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဦးဝင္းတင္ဟာ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္ေလာက္က ႎႀလံုးေရာဂၝ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ခံစားခဲ့ရသူဴဖစ္႓ပီး၊ သၾားေတၾလည္း အေတာ္မဵားမဵားမရႀိေတာ့တဲ့အဴပင္ လည္ပင္းကဵီးေပၝင္းတက္ ေရာဂၝပၝ ခံစားေနရသူဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရခဵိန္ကစလုိႛ အကဵဥ္းေထာင္ကေန ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီးကုိ ေဆးကုသဖုိႛ မဳကာခဏဆုိသလုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႛ႓ပီး ေဆးကုသမႁ ခံယူခဲ့ရေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

နယ္စည္းမထားသတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာ့သတင္းသမဂၢအဖၾဲႚတုိႛဟာ ဦးဝင္းတင္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ နည္းလမ္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့အဖၾဲႚအစည္းေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ မႎႀစ္ကလည္း ဦးဝင္းတင္ကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိ္လ္ခဵႂပ္႒ကီး စုိးဝင္းထံ စာေရးသား ေတာင္းဆို္ခဲ့ဳကသလုိ လက္မႀတ္ ၅၀၀ေကဵာ္ စုေဆာင္း႓ပီး ကမႝာတဝန္းက ဴမန္မာသံ႟ံုးေတၾဆီ ေပးပုိႛခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဦးဝင္တင္ကုိ ဴပန္လၿတ္မေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဆက္႓ပီး စီးပၾားေရးဴပစ္ဒဏ္ခတ္ထားဖုိႛ ဒီအဖၾဲႚႎႀစ္ဖၾဲႚက အီးယူ ဥေရာပသမဂၢအဖၾဲႚထံ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာ ၆ ရက္ေနႛက ေတာင္းဆုိခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔