စစ္တပ္၏အခန္းကၸ သေဘာတူညီမႁမရ

2006-10-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
thein_sein_150px.jpg
အမဵိႂးသားညီလာခံကို ယခုတ႒ကိမ္ ဴပန္လည္ ကဵင္းပေသာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛက အဖၾင့္မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနေသာ ကဵင္းပေရး ေကာ္မရႀင္ ဥကၠႉ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္။ (Photo: AFP)

လက္ရႀိကဵင္းပေနတဲ့ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ ညီလာခံမႀာ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းကၸနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ စစ္အစိုးရအာဏာပုိင္ေတၾဳကား သေဘာတူညီမႁ မရတဲ့အတၾက္ တပ္မေတာ္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အခန္းကၸကုိ မေဆၾးေႎၾးေသးဘဲ တဴခားအခန္းေတၾကုိ ေကဵာ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးေနရတယ္လိုႛ ညီလာခံ ကဵင္းပေရး ေကာ္မရႀင္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

လၿတ္ေတာ္မႀာ စစ္တပ္ကုိ ၂၅ ရာႎႁန္းေပးေရးကိစၤနဲႛ တုိင္းဴပည္မႀာ အေရးဳကံႂလာရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခၾင့္ရႀိတယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေနႛ ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ စစ္အစိုးရအာဏာပုိင္ေတၾဳကား သေဘာတူညီမႁမရဘဲ တင္းမာခဲ့တာေဳကာင့္ တပ္မေတာ္အခန္းကၸကုိ ေခတၨ ရပ္နားခဲ့ရတယ္လိုႛ အဲဒီ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒီအေတာအတၾင္းမႀာပဲ ညီလာခံတက္ေနတဲ့ ကခဵင္လက္နက္ကုိင္ KIOအဖၾဲႚ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ညီလာခံကဵင္းပေရး အာဏာပုိင္ေတၾဳကားမႀာ သေဘာထား ကၾဲလၾဲမႁေတၾ ဴဖစ္ခဲ့တယ္လိုႛပၝ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေနႛ ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ႎုိင္ငံသားရဲ့ မူလအခၾင့္အေရးနဲႛ တာဝန္မႀာလည္း ႎုိင္ငံသားတုိင္း စစ္ပညာသင္ဳကားဖိုႛနဲႛ စစ္မႁထမ္းရမယ္လိုႛ ဴပႉာန္းထားတဲ့အဴပင္ တပ္မေတာ္ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္ကုိလည္း ဒုသမတ ရာထူးနဲႛ ညီတယ္လိုႛ ဆိုထားပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ခုလို စစ္တပ္အခန္းကၸနဲႛ သမတလုပ္ပုိင္ခၾင့္စတဲ့ ကိစၤေတၾကုိ နအဖက စိတ္႒ကိႂက္ေ႟ၾးထားတဲ့ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾကသာ ညီလာခံမႀာ တင္သၾင္းေလ့ရႀိပၝတယ္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္ အမဵိႂးသားညီလာခံ စကဵင္းပတဲ့ေနႛကလည္း ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ေဆၾးေႎၾးတဲ့ကိစၤ ႟ႁတ္ခဵတဲ့သတင္းေတၾကုိ ဴမန္မာ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားက ထုတ္လၿင့္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ကုိရီးယား ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ဇာတ္လမ္းတၾဲ ေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့သူေတၾ စိတ္ပဵက္ကုန္တယ္လိုႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

လက္ရႀိညီလာခံကဵင္းပ႓ပီး သုံးရက္အထိ ညီလာခံတက္တဲ့ အဖၾဲႚေတၾကုိ အထူးေဒသအလုိက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾက ဆက္တုိက္ေဖာ္ဴပခဲ့႓ပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ကစ႓ပီး ညီလာခံတက္တဲ့ အဖၾဲႚအမည္ေတၾကုိ မေဖာ္ဴပဘဲ ရပ္ထားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔