႓ဂိႂဟ္ေမၿေသာ ႎိုင္ငံေရးသတင္းမႀားအစီရင္ခံစာ

2006-10-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကုိမင္းကုိႎုိင္စတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီးတာဟာ ဴပည္ေထာင္စုဳက့ံခုိင္ေရး ဳကံ့ဖၾံႚအဖၾဲႚက စစ္အစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ တင္သၾင္းခဲ့တဲ့ သတင္းမႀား အစီရင္ခံစာတေစာင္ေဳကာင့္ ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ပဵံလၿားအဖၾဲႚက ဴပႂစုတယ္ဆုိတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အစီရင္ခံစာတေစာင္ကုိ ဳကံ့ဖၾံႚအဖၾဲႚက နအဖေခၝင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။

RFA က မိတၨႃလက္ခံရရႀိတဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဴပည္ပအင္အားစုေတၾနဲႛ ခဵိတ္ဆက္႓ပီး ၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ ဆားဗီယားႎုိင္ငံက လူငယ္ေတာ္လႀန္ေရးပုံစံမဵႂိး ဆင္ႎၿဲဖုိႛ ဴပင္ဆင္ေနတယ္လုိႛ ေရးသားထားပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမႁေတၾဟာ NLD ပၝတီကုိ ဦးေဆာင္ေနရာကထား႓ပီး အစုိးရရဲ့ အမဵႂိးသားညီလာခံကုိ ပဵက္ဴပားေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ပဵံလၿားအဖၾဲႚက ေရးပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာမႀာ NLD ၊ CRPP ၊ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား၊ ဒီမုိ ၂၀၀၆အဖၾဲႚ၊ ေတာတၾင္းလက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚမဵား၊ NGO အသၾင္ေဆာင္အဖၾဲႚမဵား၊ ရဟန္းပဵႂိအဖၾဲႚနဲႛ ဝၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမားမဵားအုပ္စုစတာေတၾ ခဵိတ္ဆက္လႁပ္ရႀားပုံကုိ ဇယားနဲႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာကုိ အဓိကေရးသားတဲ့ ပဵံလၿား ဆုိသူဟာ ၈၈ အေရးအခင္းကာလက တာေမၾ႓မိႂႚနယ္မႀာ ပၝဝင္လႁပ္ရႀားခဲ့ဖူးေဳကာင္း၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ပိုင္းေတၾက စလုိႛ စစ္အစုိးရရဲ့ သတင္းေပးအဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနေဳကာင္း၊ ဒီအစီရင္ခံစာကုိလည္း ဳကံ့ဖၾံႚကတဆင့္ နအဖေခၝင္းေဆာင္ပုိင္းထံ တင္သၾင္းခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပည္တၾင္း ႎုိင္ငံေရးအသို္င္းအဝုိင္းေတၾက ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။

ဒီပဵံလၿားအဖၾဲႚက သူတုိႛရဲ့ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္း႓ပီး မဳကာမီပဲ နအဖ ထိပ္ပုိင္းက သေဘာထား တင္းမာတဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ကုိမင္းကုိႎုိင္စတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသာေခၝင္းေဆာင္းေတၾကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တာလုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားရာမႀာ သတင္းေတၾကုိ ဘယ္ပုဂၢႂိလ္ေတၾဆီက ရပၝတယ္ဆုိတဲ့ ကုိးကားသတင္းရရႀိမႁ စာရင္းတခုကုိလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီ ကုိးကားရရႀိမႁစာရင္းထဲမႀာ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိဂဵင္မီရဲ့ အမည္ကုိပၝ ထည္ႛသၾင္းထားတာ ေတၾႛရတဲ့အတၾက္ RFA က ကုိဂဵင္မီကုိ ဒီအစီရင္ခံစာအေဳကာင္း သိရႀိပၝသလားလုိႛ ေမးဳကည္ႛရာမႀာ က ခုလုိ စေဴဖပၝတယ္။

ကုိဂဵင္မီ။ ။ အဲဒီဥစၤာကေလးကို က႗န္ေတာ္ ဖိုတိုေကာ္ပီေလးတခု က႗န္ေတာ္ ဖတ္ရတယ္ဗဵ၊ အဲဒီမႀာ က႗န္ေတာ္ ဖတ္ဳကည့္တဲ့အခၝကဵေတာ့မႀ အစံုပၝတယ္ဗဵာ၊ သူက သတင္းရရႀိတဲ့ ေနရာေတၾအကုန္လံုးက က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ အားလံုးနဲႛ မလၾတ္ဖူး၊ အခု ဒီအဖမ္းခံထားရတဲ့လူေတၾ တခဵိႂႚထဲက က႗န္ေတာ္တိုႛ သူငယ္ခဵင္းေတၾထဲကေရာ အကုန္လံုးဆီကေန႓ပီးေတာ့ သတင္းရတဲ့ ပံုစံမဵိႂး ေလ႖ာက္လုပ္ထားတာ။

က႗န္ေတာ္က ဒီအဖၾဲႚဆိုတာ ဳကားလည္း မဳကားဖူးဘူး၊ သိလည္း မသိဘူးဗဵ၊ သူက ဘယ္လိုကေန ဘယ္လိုလုပ္႓ပီးရတယ္ဆိုတာ က႗န္ေတာ္လည္း နားမလည္ဘူး၊ ေနာက္႓ပီး က႗န္ေတာ္တိုႛ လုပ္တဲ့ဥစၤာေတၾက က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒၝ ေဴဗာင္ရပ္႓ပီး လုပ္ေနတဲ့ ကိစၤေတၾဘဲ၊ ေနာက္ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ ေပၞလစီ ရႀိ႓ပီးသားပဲ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛက အဳကမ္းမဖက္နည္းနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဒီမိုကေရစီ ကူးေဴပာင္းေရးဆိုတဲ့ ေဘာင္ေပၞမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛက အဴပည့္ရပ္႓ပီး လုပ္ေနတာ။

က႗န္ေတာ္တိုႛဆီက သီးဴခား သတင္းယူစရာ၊ သတင္းႎိႁက္စရာ ဘာညာ အဲဒၝေတၾ သိပ္မရႀိပၝဘူး၊ က႗န္ေတာ္ ေတၾႚလည္းမေတၾႚဖူးဘူး သူႛကို၊ အဲဒီ အစီရင္ခံစာကို ဳကည့္လိုက္ေတာ့လည္း သူက ဇယားကၾက္ေတၾ ေလ႖ာက္ဆၾဲထားတာဗဵ၊ ဇယားကၾက္ေတၾကလည္း ဥပမာ ဆိုဳကပၝစိုႛဗဵာ၊ က႗န္ေတာ္ကေန႓ပီးေတာ့ ေ႟ၿဘိုက ေအာင္ေဇယဵနဲႛ ခဵိတ္ဆက္႓ပီးေတာ၊့ ေ႟ၿဘိုက ကိုေအာင္ေဇယဵဆိုတဲ့လူက က႗န္ေတာ္ လၾတ္လာ႓ပီးကတည္းက က႗န္ေတာ့ဆီ ဖုန္းကၾန္တက္ တခဵက္ေတာင္ မလုပ္ဖူးတဲ့လူ၊

အာဏာပိုင္ အဖၾဲႚအစည္း အ႒ကီးအကဲမဵားအတၾက္သာ အထူးကန္ႛသတ္ထားေသာ ပဵံလၿားအဖၾဲႚမႀ အစီရင္ခံစာ မူရင္းကို ဖတ္႟ႁလိုပၝက ေအာက္ပၝ စာမဵက္ႎႀာ နံပၝတ္မဵားကို ႎႀိပ္႓ပီး ဳကည့္ႎိုင္ပၝသည္။ စာမဵက္ႎႀာ (၁) စာမဵက္ႎႀာ (၂) စာမဵက္ႎႀာ (၃) စာမဵက္ႎႀာ (၄) စာမဵက္ႎႀာ (၅) စာမဵက္ႎႀာ (၆) စာမဵက္ႎႀာ (၇) စာမဵက္ႎႀာ (၈)

အဲ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ ဒီ့စာရင္းဇယားေတၾအရလည္း အမႀားေတၾခဵည္းပဲ အကုန္လံုးက၊ တခဵိႂႚ လူနာမယ္ေတၾကလည္း လၾဲေနတယ္၊ တကယ့္ အမႀားေတၾမႀ အမႀားေတၾ၊ အေတာ္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္နဲႛ ဟို make-upလုပ္ထားတဲ့ ဖန္တီး႓ပီး လုပ္ဳကံထားတဲ့ ဥစၤာက လၾဲ႓ပီး တဴခား ဘာမႀမရႀိပၝဘူးဗဵာ၊ ဒီဥစၤာက။

၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾကေတာ့ အာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ ဒီလုိ သတင္းမႀားေတၾေပၞအေဴခခံ႓ပီး ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ေတၾခဵ၊ အေရးယူမႁေတၾ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ တုိင္းဴပည္မႀာ အေဴခအေနေတၾ ဆုိးသထက္ ပုိဆုိးလာႎုိင္တယ္လုိႛ သတိေပးေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔