တိုကဵိႂတၾင္ ေငၾလၿဲလုပ္ငန္းလုပ္၍ ဖမ္းထားသူ ဴမန္မာမဵားကို ဴပန္လၿတ္ေပး

2008-01-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

yen_banknotes_200px.jpg
ဂဵပန္ႎိုင္ငံတၾင္ တန္ဖိုးအ႒ကီးဆံုး ေငၾစကၠႃဴဖစ္သည့္ ယန္း ၁၀,၀၀၀တန္ ေငၾစကၠႃမဵားကို ဘဏႆဝန္ထမ္းတဦး ေရတၾက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရႀိေသာ ဘဏ္မဵားမႀအပ ေငၾလၿဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ႖င္ ရာဇဝတ္မႁ ေဴမာက္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ေငၾလၿဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႁနဲႛ ဂဵပန္ရဲေတၾဖမ္းဆီးသၾားခဲ့တဲ့ တိုကဵႂိ႓မိႂႚက ဴမန္မာ (၅)ဦးစလုံးကို လၾန္ခဲ့တဲ့အပတ္ေတၾအတၾင္း ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္ ။ အဲဒီဴမန္မာ(၅)ဦးကို ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာ တရားမဝင္ေငၾလၿဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုႛဆို႓ပီး ဂဵပန္ရဲေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎိုဝင္ဘာ လကုန္ပိုင္းမႀာ ဖမ္းဆီးသၾားခဲ့တာပၝ ။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာအသိုင္းအဝုိင္းဳကားမႀာ လူသိမဵားတဲ့ ၊တိုကဵိႂ႓မိႂႚက ေ႟ၿလင္းယုန္ ဴမန္မာကုန္စံုဆိုင္ပိုင္ရႀင္နဲႛ သူႛအလုပ္သမားေတၾကို ဖမ္းဆီးသၾားခဲ့႓ပီးေနာက္ သံုးပတ္ေကဵာ္ အဳကာမႀာ အခုလို ဴပန္လၾတ္ေပးလိုက္တာဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရပၝတယ္။

ဂဵပန္ကေန ဴမန္မာဴပည္ကို ေငၾလၿဲမယ္ဆိုရင္ ဂဵပန္ဘဏ္ေတၾကေန ဴမန္မာဘဏ္ေတၾဆီ တုိက္႟ုိက္လၿဲတာမဵႂိးကိုသာ တရားဝင္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထား႓ပီး ၊ ကဵန္တဲ့နည္းလမ္းေတၾကိုေတာ့ ဂဵပန္ဥပေဒအရ ခၾင့္မဴပႂပဲ တားဴမစ္ထားေဳကာင္း သိရပၝတယ္ ။ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဴမန္မာ(၅)ဦး ဂဵပန္ရဲမႀာ ထၾက္ဆိုခဲ့တာကေတာ့ သူတိုႛဟာ ဂဵပန္ဘဏ္စနစ္ရဲ့ ဥပေဒေတၾကို အေသးစိတ္နားမလည္ခဲ့တာက တေဳကာင္း ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဘဏ္ေတၾဆီ ႎိုင္ငံဴခားေငၾလၿဲမယ္ဆိုရင္လည္း အခက္အခဲအမဵႂိးမဵႂိးရႀိေနတာက တေဳကာင္းတိုႛေဳကာင့္ ၊ အခုလို ေငၾလၿဲလုပ္ငန္း သီးသန္ႛလုပ္ကိုင္မိတာကို ခၾင့္လၿတ္ဖိုႛ ထၾက္ဆိုခဲ့တယ္လိုႛ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္ ။

အဲဒီေနာက္မႀာေတာ့ တိုကဵႂိတရား႟ုံးက သူတိုႛကို ေငၾဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ခဵမဲ့ ႟ုံးခဵိန္းရက္ေပးလိုက္႓ပီး အခုလို�ဴပန္လၿတ္ေပးလုိက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္ ။ ေငၾဒဏ္ ဘယ္ေလာက္ထိ ခဵမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပမဲ့ အရင္တုန္းက အလားတူဴဖစ္ရပ္မဵႂိးမႀာ ဖိလစ္ပိုင္လူမဵိႂး ေငၾလၿဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစုကုိေတာ့ အေမရိကန္ေဒၞလာ တေသာင္းေကဵာ္ ဂဵပန္တရား႟ုံးက ဴပစ္ဒဏ္ခဵခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကေတၾလည္း ရႀိခဲ့ပၝတယ္ ။

တိုကဵိႂက ေ႟ၿလင္းယုန္ ဴမန္မာကုန္စုံဆိုင္ပိုင္ရႀင္နဲႛအဖၾဲႚကို တရားမဝင္ေငၾလၿဲမႁနဲႛ ဂဵပန္ရဲေတၾ ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီးေနာက္ တိုကဵႂိ႓မိႂႚက ဴမန္မာေငၾလၿဲလုပ္ငန္းေတၾ ႟ုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းသၾားပၝတယ္ ။ ဴမန္မာဴပည္က မိသားစုဆီ ေငၾပိုႛခဵင္သူေတၾ အခက္အခဲနဲႛ႒ကႂံေနရ႓ပီး တိုကဵႂိ ရန္ကုန္ ေငၾလၿဲမႁအေဴခအေနဟာ ခုခဵိန္ထိ ပုံမႀန္အေနအထားကို ဴပန္မေရာက္ေသးဘူးလိုႛ သိရႀိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔