ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပဵံလၾန္သည့္သံဃာမဵား၏အဴဖစ္မႀန္ သာသနာ့ ဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚသိလို

2007-11-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

murdered_monk_200px.jpg
႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပေသာ သံဃာႎႀင့္ လူထုကို အာဏာပိုင္မဵားက စက္တင္ဘာလကုန္တၾင္ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း သတ္ဴဖတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီးသည့္ေနာက္ အသတ္ခံထားရေသာ သံဃာတပၝး၏ ႟ုပ္အေလာင္းကို စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးေကာဝိဒၝဘိဝံသနဲႛ ပီနန္ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးပညာဝံသတိုႛ ဦးေဆာင္တဲ့ သာသနာ့ ဦးေသ႖ာင္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္ေနႛက ဖၾဲႚစည္း႓ပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆံုးထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ခုလို ေတာင္းဆိုလိုက္တာပၝ၊၊

ဒီေဳကညာခဵက္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္လိုက္တာဴဖစ္႓ပီး စစ္အစိုးရကို ဴမန္မာဴပည္က သံဃာေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾအတၾင္း ပဵံလၾန္ေတာ္မူတဲ့ သံဃာေတၾနဲႛ အဖမ္းဆီးခံသံဃာေတၾနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဴဖစ္ရပ္မႀန္ေတၾကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖိုႛလည္း ေတာင္းဆိုေဳကာင္း အဖၾဲႚအတၾင္းေရးမႀႃး ဆရာေတာ္တပၝးဴဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ဦးဥတၨရက မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾကို မဟုတ္မမႀန္ လုပ္ဳကံစၾပ္စၾဲ ပုတ္ခတ္တာေတၾကိုလည္း ရပ္တန္းကရပ္ဖိုႛ၊ ႎုိင္္ငံေတာ္ သံဃာ့ နာယက အဖၾဲႚ႒ကီးကို အသံုးခဵ႓ပီး ဓမၳနည္းလမ္းမကဵတဲ့ အမိန္ႛဥပေဒေတၾ မထုတ္ဖိုႛ အဴပင္၊ လက္ရႀိ ဘုရားပုထိုးေစတီနဲႛ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းေတၾမႀာ တပ္စၾဲထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚေတၾ ခဵက္ဴခင္းထၾက္ခၾာေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုထား ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အမဵိႂးဘာသာ သာသနာအတၾက္ ဦးေဆာင္႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾ ေဘးအႎၩရာယ္မကဵေရာက္ဖိုႛ ဒကာ၊ ဒကာမေတၾက ပူးေပၝင္းေစာင့္ေရႀာက္ေပးဖိုႛလည္း ေမတၨာရပ္ခံလိုက္ပၝတယ္။

မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာဝိဒၝဘိဝံသနဲႛ ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာဝံသ တိုႛ ဦးစီးတဲ့ ႎိုင္္ငံဴခားေရာက္ဆရာေတာ္႒ကီးမဵား ဦးစီးတဲ့ သာသနာ့ဦးေသ႖ာင္ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ဗုဒၭသာသနာနဲႛ ရဟန္းသံဃာေတၾကို ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ဖိုႛ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ဖၾဲႚစည္းခဲ့တာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီအဖၾဲႚ အေနနဲႛ ရည္႟ၾယ္ထားတဲ့ အတိုင္း ေဆာင္႟ၾက္ႎို္င္ ပ့ၝမလား ဴပည္ပကေန ဴမန္မာႎုိ္င္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ အေတၾႚအဳကံႂ ႎႀစ္ေပၝင္း ၂၀နီးပၝး ရႀိတဲ့ ရဟန္းပဵိႂမဵား အဖၾဲႚရဲ့ ဥကၠႉ ဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ေလ႖ာက္ထားခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔