စာေဴဖသံဃာအေရအတၾက္ ၉၀ရာႎႁန္းကဵဆင္း

2007-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_rain_200px.jpg
စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ မိုးထဲေရထဲ ႟ၿဲ႟ၿဲစိုလဵက္ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛရင္း စီတန္း႔ကခဵီလာေသာ သံဃာမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆႎၬဴပပၾဲတၾင္ ပၝဝင္ခဲ့ေသာ သံဃာမဵားကို ဖမ္းဆီးေနသဴဖင့္ စာေမးပၾဲေဴဖမည့္ သံဃာအေရအတၾက္ အလၾန္အမင္း ကဵဆင္း နည္းပၝးသၾားပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စာသင္သားသံဃာ အမဵားဆံုး႓မိႂႚဴဖစ္တဲ့ မႎၩေလးနဲႛ ပခုကၠႃ႓မိႂႚေတၾမႀာ ပၝဠိပထမဴပန္နဲႛ ဓမၳာစရိယတန္းစာေမးပၾဲေတၾေဴဖဆိုဖိုႛ ေလ႖ာက္လၿာတင္တဲ့ သံဃာအေရအတၾက္ဟာ (၉၀)ရာခိုင္ႎႁန္းေလာက္ေလဵာ့ကဵသၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾ ဦးစီးကဵင္းပမဲ့ ဒီစာေမးပၾဲေတၾကို လာမဲ့ မတ္လအတၾင္း ဴပႂလုပ္သၾားမႀာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ေလ႖ာက္လၿာေတၾကို ဒီဇင္ဘာလ (၇)ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ သံဃာ့အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကပဲ ဒီစာေမးပၾဲေတၾကို သပိတ္ေမႀာက္ဖိုႛ သံဃာထုကို တိုက္တၾန္း ႎႁိးေဆာ္ခဲ့ပၝေသးတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾက ႎႀစ္စဥ္မတ္လအတၾင္းမႀာ ဴပႂလုပ္ေနကဵဴဖစ္တဲ့ ဓမၳာစရိယနဲႛ ပထမဴပန္စာေမးပၾဲေတၾမႀာ ဝင္ေရာက္ ေဴဖဆိုမဲ့ သံဃာေတာ္ေတာ္ေတၾအေနနဲႛ စာေမးပၾဲဝင္ခၾင့္ေလ႖ာက္လၿာပၝ ကိုယ္ေရးအခဵက္အလက္ေတၾကို ဴဖည့္႓ပီး ဓာတ္ပံုေလးပံု ေပးပိုႛရပၝတယ္။

ဒီလိုစာေမးပၾဲေဴဖဆိုခၾင့္ေလ႖ာက္လၿာနဲႛအတူေပးပိုႛရတဲ့ စာေဴဖသံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ ဓာတ္ပံုေတၾကို အသံုးဴပႂ႓ပီး စက္တင္ဘာ သံဃာအေရးအခင္းမႀာ ပၝဝင္တယ္လိုႛ ယူဆရတဲ့သံဃာေတာ္ေတၾကို ဖမ္းဆီးေနတာေဳကာင့္ ႎႀစ္စဥ္စာေဴဖ သံဃာအပၝး (၅၀၀)ေကဵာ္ (၆၀၀)နီးပၝးေလာက္ ေဴဖဆုိေနကဵဴဖစ္တဲ့ မႎၩေလးစာသင္တိုက္ တတိုက္က စာခဵဆရာေတာ္ကေတာ့ သူတိုႛေကဵာင္းတိုက္က ဒီႎႀစ္ပထမဴပန္စာေမးပဲၾေတၾအတၾက္ ေလ႖ာက္လၿာတင္သၾင္း႓ပီး ေဴဖဆိုမဲ့အေဴခအေန မရႀိေတာ့ေဳကာင္း မႎၩေလး ဝိသုဒၭာာ႟ံုေကဵာင္းတိုက္က စာခဵကိုယ္ေတာ္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ပထမငယ္၊ ပထမလတ္၊ ပထမ႒ကီးနဲႛ ဓမၳာစရိယတန္း စာေမးပၾဲေတၾကို ႎႀစ္စဥ္ စာေဴဖသံဃာအပၝး (၂၀၀၀)နီးပၝ ေလ႖ာက္လၿာတင္ လက္မႀတ္ထိုး႓ပီး ေဴဖဆိုခဲ့တဲ့ ပခုကၠႃ သံဃာေတာ္ေတၾလည္း မႎၩေလး သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛအလားတူ စာေမးပၾဲေဴဖဆိုဖိုႛ ဆႎၬမရႀိေတာ့တဲ့ အေဴခအေနကို စာေဴဖသံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ ေလ႖ာက္လၿာကို လက္ခံေနတဲ့ ပခုကၠႃ သံဃာေတာ္ကလည္း သံုးသပ္ မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

စက္တင္ဘာသံဃာအေရးအခင္းေဳကာင့္ စာသင္သားသံဃာေတာ္ေတၾ စာဝၝတန္းဆံုးေအာင္ လိုက္ႎိုင္ဴခင္းမရႀိတဲ့ အေဴခအေန၊ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾေဳကာင့္ နယ္ဴပန္႔ကသၾားတဲ့ စာေမးပၾဲေဴဖဆိုႎိုင္တဲ့ စာသင္သားသံဃာေတာ္ေတၾ စာသင္တိုက္ေတၾကို ဴပန္မလာရဲတဲ့ အေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ ပခုကၠႃ မႀာ စာေမးပၾဲေဴဖဆိုဖိုႛ သံဃာေတာ္ေတၾ ေလ႖ာက္လၿာမတင္ေတာ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ပခုကၠႃ ဆရာေတာ္ ေနာက္တပၝးကလည္း မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သံဃာအမဵားဆံုး သတင္းသံုးေနထိုင္႓ပီး ပရိယတၨိ သာသနာဴပန္ႛပၾားေရးအတၾက္ သာသနာ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ မႎၩေလးနဲႛပခုကၠႃ သံဃာေတာ္ေတၾ ႎႀစ္စဥ္ေဴဖဆိုေနကဵဴဖစ္တဲ့ ပထမငယ္ ပထမလတ္ ပထမ႒ကီးနဲႛ ဓမၳာစရိယတန္ းစာေမးပၾဲေတၾကို အခုလို ဝင္ေရာက္ ေဴဖဆိုႎိုင္ဴခင္းမရႀိတာဟာ ဗုဒၭဘာသာ တိုင္းဴပည္မႀာ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ အစိုးရမႀာ တာဝန္ရႀိတယ္လိုႛ မႎၩေလးနဲႛ ပခုကၠႃ သံဃာေတာ္ေတၾက မိန္ႛဳကားခဲ့ေဳကာင္းပၝ။

ဒီအေဳကာင္းေတၾကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုမိုးေကဵာ္က သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔