တ႟ုတ္အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ရန္ သံဃာ့အဖၾဲႚသတိေပး

2007-10-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

olympic_2008_200px.jpg
တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ၂၀၀၈ အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ ေဳကာ္ဴငာဆိုင္းဘုတ္႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဒီကေနႛ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ေနႛမႀာ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုကေန ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္တယ္လိုႛ သတင္းဳကားရပၝတယ္။ ဒီကေနႛထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေထာက္အကူလုပ္ေနတဲ့ တ႟ုတ္အစိုးရကို သတိေပးလိုက္တဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ေနႛ စာအမႀတ္ ၈ / ၁၀ / ၂၀၀၇နဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္အရ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တ႟ုတ္အစိုးရဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အကာအကၾယ္ေပးေနတာေဳကာင့္္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ တ႟ုတ္အစိုးရရဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဝဖန္ထားပၝတယ္။ စာပုဒ္တခဵိႂႚကို သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစု ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တပၝး ဴဖစ္တဲ့ ဦးဂမႝီရက ခုလိုဖတ္ဴပပၝတယ္။

“တ႟ုတ္ႎိုင္ငံအစိုးရသည္ လူသန္းခဵီ၍ သတ္ဴဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ဒၝဖာကိစၤ၌ ဆူဒန္ လူသတ္အစိုးရအား အားေပးအားေဴမၟာက္ ဴပႂခဲ့ေသာ သာဓကက တရပ္၊ တိဘက္ရဟန္းေတာ္မဵားအား တ႟ုတ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ သတ္ဴဖတ္ကဵႃးလၾန္ခဲ့ေသာ သာဓကတိုႛႎႀင့္အတူ ယခု အဳကမ္းမဖက္ လက္နက္မပၝ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေမတၨာပိုႛ စီတန္း လႀည့္လည္ဳကေသာ သံဃာေတာ္မဵား၊ သီလရႀင္မဵားႎႀင့္ လူထုအား ေသနတ္၊ ဝၝးရင္းတုတ္၊ နံပၝတ္တုတ္၊ ႎႀစ္တလက္မတုတ္မဵားဴဖင့္ အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲ႟ုိက္ႎႀက္၊ သတ္ဴဖတ္၊ ဖမ္းဆီးေနေသာ နအဖ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ လူသတ္အစိုးရအား အားေပးအားေဴမၟာက္ဴပႂ အကာအကၾယ္ေပးေနဴခင္းမႀာ စစ္ဝၝဒီအဳကမ္းဖက္သမားမဵားအား ကမႝာ့ေဴမမဵက္ႎႀာေပၞတၾင္ အ႟ုပ္ဆိုး အကဵည္းတန္စၾာ ႒ကီးထၾားဖၾံႚ႓ဖိႂး ရႀင္သန္ေစဴခင္းဴဖင့္ တ႟ုတ္အစိုးရကသာလ႖င္ ကမႝာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ ထိခိုက္စရာမဵား ဴပႂလုပ္ေနဴခင္း ဴဖစ္သည္မႀာ ထင္ရႀားသည္။”

ဆက္လက္႓ပီး တ႟ုတ္အစိုးရကို သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုက ခုလိုသတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

“ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ၌ ဴမန္မာ့အေရးဆံုးဴဖတ္ခဵက္အား ဗီတိုအာဏာသံုး႓ပီး ကန္ႛကၾက္ခဲ့ပၝလ႖င္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံအစိုးရအား ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူဴခင္းအဴဖစ္ ကမႝာ့လူသားထု႒ကီးမႀ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ႎႀင့္ တ႟ုတ္ကုန္ပစၤည္းမဵားအား ကမႝာအႎႀံႛအဴပားမႀ ၀ိုင္းဝန္း သပိတ္ေမႀာက္ဳကရန္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ အႎႀံႛအဴပားရႀိ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားမႀ တ႟ုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္ပၾဲမဵားအား ဦးေဆာင္သၾားဳကမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း တ႟ုတ္ႎိုင္ငံအစိုးရအား က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု အဖၾဲႚ႒ကီးမႀ ဴပင္ဴပင္းထန္ထန္ သတိေပးေဳကညာလိုက္သည္။”

သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစု ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးဂမီႝရက ဒီကေနႛထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္ကို ဖတ္ဳကား႓ပီး တ႟ုတ္အစိုးရကို သတိေပးသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔