သံဃာ့တကၠသိုလ္ စာသင္သားမဵား စီတန္းလႀည့္လည္

2007-09-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_rain_3_200px.jpg
႟ၿဲ႟ၿဲစိုေသာ သကႆန္းမဵားဴဖင့္ ႔ကခဵီေလ႖ာက္လႀမ္းေနေသာ သံဃာေတာ္မဵားကို လူထုကလည္း နေဘးမႀ လိုက္ပၝ၍ ကာကၾယ္ေပးခဲ့ဳကပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရန္ကုန္ႎုိင္ငံေတာ္ ပရိယတၨိ သံဃာ့တကၠသိုလ္က သံဃာေတာ္အပၝး ၄၅၀ ရႀိတဲ့အနက္မႀာ ၁၃ ပၝးကလၾဲလုိႛ ေကဵာင္းရႀိ သံဃာေတာ္အားလံုးနဲႛ သာသနာ့ တကၠသုိလ္ေရႀႚရႀိ မစုိးရိမ္စာသင္တုိက္က စာသင္သံဃာ အပၝး၂၀ ခန္ႛတုိႛဟာ စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္ မနက္၁၀နာရီခန္ႛေလာက္က စတင္႓ပီး ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္ဆို႓ပီး စီတန္းလႀည့္လည္ ဆႎၬေတၾ ထုတ္ေဖာ္ဴပသဳကပၝတယ္။ အခုလုိ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဴပသတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ သာသနာ့ တကၠသိုလ္ သင္တန္းသား သံဃာေတာ္တပၝးက ရႀင္းလင္းမိန္ႛဳကားပၝတယ္။

“သင္တန္းက ၁၀နာရီမႀာ ပံုမႀန္႓ပီးတယ္။ သင္တန္း႓ပီးတာနဲႛ ဦးဇင္တုိႛသံဃာေတၾအားလံုး စု႟ံုး႓ပီးေတာ့ သေဘာတူရင္လုိက္ဆုိေတာ့ ၁၅၀ ထဲက ၁၃ ပၝးကလၾဲလုိႛ အားလံုး လုိက္ဳကတယ္။ လုိက္ဳက႓ပီး ဦးဇင္းတုိႛ မယ္လမုဘုရားကုိဦးတည္႓ပီးေတာ့မႀ ေမတၨာသုတ္ေတၾ႟ၾတ္တယ္။ ေနာက္တခၝ စစ္တပ္အတၾင္းမႀာရႀိေသာ၊ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အတၾင္းမႀာရႀိေသာ၊ စၾမ္းအားရႀင္အတၾင္းမႀာရႀိေသာ၊ ဴမန္မာဴပည္အတၾင္းမႀာရႀိေသာ ကမႝာသူ ကမႝာသားအားလံုးကုိ ေမတၨာေတၾအားလံုးပုိႛ႓ပီးေတာ့မႀ သၾားဳကတယ္။ မယ္လမုဘုရားကုိေရာက္ေတာ့ ညီညီညာညာ စီတန္း႓ပီးေတာ့မႀ ဘုရားကုိ ရႀိခုိးတယ္။ ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္တယ္၊ ေမာရသုတ္႟ၾတ္တယ္၊ အဲဒီကေနဴပန္လာေတာ့ ဦးဇင္းတုိႛ ကမႝာေအးဘုရားကုိ ဝင္တယ္။ ကမႝာေအးဘုရားမႀာလည္း အလားတူပံုစံအတုိင္းပဲ ေမတၨာသုတ္ေတၾ႟ၾတ၊္ ေမတၨာေတၾပုိႛဳကတယ္။ ေနာက္အဲဒီကေန ဦးဇင္းတုိႛ တနာရီထုိးခၝနီးမႀာ မဟန (မဟာနာယက) ေကဵာင္းေရႀႚမႀာ ဦးဇင္တုိႛလုိအပ္တဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾပၝတဲ့ စာ႟ၾက္ကုိ မဟနေတၾကုိေပးတယ္။ မဟနေတၾကုိ ကပ္တာေပၝ့ေနာ္။ ဦးဇင္းတုိႛက အဲဒီေရႀႚမႀာ သူတုိႛမယူမခဵင္း ဒူးေထာက္႓ပီး ေမတၨာေတၾ ပုိႛတယ္။ မဟန ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾကုိလည္း ေမတၨာပိုႛတယ္။ စစ္တပ္ထဲမႀာ အကုန္လံုး အ႒ကီးအကဲေတၾကုိ ဦးဇင္းတုိႛက ေမတၨာေတၾ ပုိႛေပးပၝတယ္။ အဲေနာက္ပုိင္းေတာ့ သူတုိႛလက္ခံလိုက္ပၝတယ္၊ ယူထားလိုက္ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾလည္း အဲဒီထဲမႀာ ရႀိေနပၝတယ္။ အဲဒီကေနပဲ ဦးဇင္းတိုႛ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းပဲ ေကဵာင္းကုိဴပန္လာဳကပၝတယ္။ ဴပန္လာေတာ့ တနာရီထုိးလုိႛ သင္တန္းေတၾ ဴပန္စေန႓ပီေပၝ့။”

သံဃာ့နာယက အဖၾဲႚေနထိုင္ရာ ေကဵာင္းေဆာင္အေရာက္မႀာ ႎုိင္ငံေတာ္သံဃာ့ နာယကအဖၾဲႚကုိ သံဃာထု႒ကီးရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ ၄ ရပ္အတုိင္း ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားက ေဆာင္႟ၾက္ေပးေစလုိေဳကာင္း ေတာင္းဆုိတဲ့စာကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပံုနဲႛပတ္သက္႓ပီး အဆိုပၝသံဃာေတာ္ကပဲ အခုလုိရႀင္းဴပပၝတယ္။

“ေတာင္းဆုိတဲ့အခဵက္ကေတာ့ ဦးဇင္းတုိႛကလည္း အခုသံဃာထုတရပ္လံုးရဲ့ ဆႎၬအတုိင္း အာဏာပုိင္အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ဒုတိယ အနီးစပ္ဆံုးဴဖစ္လုိႛ ဦးဇင္းတုိႛ သာသနာ့တကၠသိုလ္က သံဃာေတၾအားလံုးက သေဘာတူတယ္ဆုိတဲ့အေဳကာင္း၊ ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့အေဳကာင္းကုိေလ၊ အားလံုးရဲ့ဆႎၬေတၾ သံဃာထုရဲ့ဆႎၬေတၾကုိ မဵက္ကၾယ္ဴပႂမထားပဲ အာဏာပုိင္အဖၾဲႚအစည္းေတၾ ေတာင္းဆုိတဲ့အတုိင္း သံဃာတုေတၾ လုပ္ေပးတာေတၾ မလုပ္ဖိုႛေပၝ့ေနာ္။ သံဃာထုတရပ္လံုးရဲ့ ဆႎၬေတၾအေပၞ ရပ္တည္ေပးဘုိႛ ေတာင္းဆုိထားတာ။ ဦးဇင္းတုိႛရဲ့ ပုဂၢလိက ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾ တခုမႀမပၝပၝဘူး။ သံဃာထုတရပ္လံုးက ေတာင္းဆုိထားတဲ့အခဵက္ ၄ ခဵက္အတုိင္းပဲ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ညိၟႎႁိင္းေဆၾးေႎၾးေပးဖိုႛကုိ မဟန ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾ၊ သူတုိႛက သံဃာထဲမႀာ အ႒ကီးဆံုးပဲေလ၊ သူတုိႛကေန အာဏာပုိင္အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ ေတာင္းဆိုေပးဖိုႛ သံဃာေတၾအခုလုိ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပေနတာကုိ အႎၩရာယ္ဴပႂလာမယ္ဆုိရင္ အကာအကၾယ္ေပးဖိုႛ ဦးဇင္းတုိႛက ေတာင္းဆုိတာထားပၝ။”

နံနက္ပုိင္း သာသနာ တကၠသိုလ္ကေန ဆႎၬဴပဖိုႛထၾက္ခၾာရာမႀာ တားဴမစ္မႁေတၾ ရႀိပၝသလားလုိႛ အဆုိပၝသံဃာေတာ္ကုိ ေလ႖ာက္ထား ေမးဴမန္းရာမႀာေတာ့ အခုလုိ မိန္ႛဳကားေဴဖဆုိ ပၝတယ္။

“ရႀိတယ္ဒကာ႒ကီး၊ အေရး႒ကီးတဲ့ပုဂၢိႂလ္ေတၾ၊ ဒုတိယ နာယကခဵႂပ္တုိႛ၊ ဌာနမႀႃးေတၾ ပၝေမာကၡေတၾက တားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဦးဇင္းတုိႛထင္တာက သူတုိႛဟာ တာဝန္ရႀိလုိႛ တားရတဲ့ပုံစံပၝပဲ၊ သူတုိႛမႀာလည္း စိတ္ထဲမႀာ ဆႎၬေတၾရႀိေနမယ္လုိႛ အရိပ္အေယာင္ေတၾ ေတၾႚရတာေပၝ့ေလ။ ဒၝေပမ ဲ့ထူးဴခားတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္႒ကီးကုိ တားတဲ့လူ တေယာက္ရႀိတယ္၊ အဲဒီလူကေတာ့ သံဃာေတၾအားလံုး မလုိလားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္တေယာက္ပၝ။ ဦးစံတင့္လိႁင္တဲ့ ဘုန္း႒ကီးလူထၾက္ေပၝ့၊ သူက ဴခယ္လႀယ္ေနတာ၊ ဘုန္း႒ကီးေတၾေရာ အာဏာပုိင္အဖၾဲႚ အစည္းေတၾ ဳကားထဲမႀာ သူက ဴခယ္လႀယ္ေနတာပၝ။”

အဲဒၝကေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္ ပရိယတၨိ သံဃာ့တကၠသိုလ္က သင္တန္းသား သံဃာေတာ္တပၝး မိန္ႛဳကားသၾားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔