ေဳကညာထားသည့္အတိုင္း သံဃာမဵား သပိတ္ေမႀာက္ရန္ဴပင္ဆင္ေနုဴခင္း

2007-09-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_200px.jpg
ဆၾမ္းေလာင္းပၾဲတခုတၾင္ သံဃာမဵား ႔ကခဵီလာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ အာဏာပိုင္ အဖၾဲႚအစည္းဝင္မဵား၊ ဳကံ့ဖၾံႚႎႀင့္ စၾမ္းအားရႀင္ အဖၾဲႚဝင္မဵား၏ သာသနာေရး ကိစၤမဵားကို ေဆာင္႟ၾက္မေပးပဲ သံဃာမဵားက ပတၨနိကုဇၦန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္မည္ဟု ေဳကညာထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

သံဃာေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့မႁအေပၞ ဝန္ခဵေတာင္းပန္ဖုိႛ စစ္အစုိးရကုိ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုကေန ေတာင္းဆုိထားတာကုိ ဒီကေနႛ စက္တင္ဘာ ၁၄ရက္ အထိ တုန္ႛဴပန္ဴခင္း မရႀိတဲ့အတၾက္ သံဃာေတၾဘက္က ေဴပာဆုိထားတဲ့အတုိင္း သပိတ္ေမႀာက္ ကံေဆာင္တာကုိ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ရမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိလုိ္က္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေနႛက သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုကေန ေတာင္းဆုိခဵက္ ၄ခဵက္ ပၝဝင္တဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾကုိ ေတာင္းဆုိထားပၝတယ္။

ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ သံဃာေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ကိစၤ ဝန္ခဵေတာင္းပန္ဖုိႛ အပၝအဝင္၊ လက္ရႀိ ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာေတၾကုိ ေဴဖရႀင္းေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိထားတာပၝ။

ဒၝကုိ ဒီကေနႛအထိ စစ္အစုိးရဘက္ တစုံတရာ အေဳကာင္းဴပန္ဳကားဴခင္း မရႀိတဲ့ အတၾက္ ပတၨနိကုဇၦနကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ကိစၤကုိ သံဃာေတၾဘက္က ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လုိႛ သံဃာေတၾဘက္က အတည္ဴပႂ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

တာဝန္ရႀိ သံဃာတပၝး။ ။ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုအဖဲၾႚ႒ကီးမႀာ ႎုိင္ငံေတာ္ အ႒ကီးအကဲမဵားအားလုံးသုိႛ ၉ ရက္ ၉လ ၂၀၀၇ပၝ ေနႛစဲၾဴဖင့္၊ သံဃာ့ဆႎၬအတုိင္း ထုတ္ဴပန္ေဳကညာ႓ပီး အခဵက္အလက္တုိႛကုိ ႎုိင္ငံေတာ္ အ႒ကီးအကဲမဵားဘက္မႀ လုိက္နာဴခင္း၊ အသိေပးဴခင္း ေဆၾးေႎၾးဴခင္းတုိႛကုိ ယေနႛအထိ ဴပႂလုပ္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းမရႀိခဲ့ေပ၊ သုိႛဴဖစ္ပၝေသာေဳကာင့္၊ ၄င္းကုိ ၉ ရက္ ၉ လ ၂၀၀၇ ေနႛစဲၾပၝ ေဳကညာခဵက္အတုိင္း သံဃာထုမႀ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမည္၊

အဲဒီ သပိတ္ေမႀာက္ကံေဆာင္ဖုိႛအတၾက္ သံဃာေတၾအေနနဲႛလည္း ေဆၾးေႎၾး တုိင္ပင္တာေတၾ ရႀိတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

အခုလုိ သံဃာေတၾ ပတၨနိကုဇၦန ကံေဆာင္ဖုိႛ ဴပင္ဆင္ေနခဵိန္မႀာပဲ၊ မႎၩေလးက ဆရာေတာ္တပၝးကို RFAမႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔