နယ္႓မိႂႚမဵားတၾင္ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ပၾဲမဵား ပဵံႚႎႀံႛဴဖစ္ပၾား

2007-08-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_march_08-19-07_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီးေနာက္ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေနႛတၾင္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္ကာ စီတန္း လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲတခုကို ပထမဆံုး စတင္ဴပႂလုပ္ခဲ့ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ယခုအခၝ မိုးကုတ္ႎႀင့္ ေတာင္တၾင္း႒ကီး႓မိႂႚ ကဲ့သိုႛ နယ္႓မိႂႚမဵားတၾင္လည္း အလားတူ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ေနဳကသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲတခဵိႂႚ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့အဴပင္ နယ္႓မိႂႚေတၾမႀာလည္း စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ လႀည့္လည္ပၾဲေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္၊ ထူးဴခားတဲ့ ဴဖစ္စဥ္ေတၾကေတာ့ မိုးကုတ္႓မိႂႚနဲႛ ေတာင္တၾင္း႒ကီး႓မိႂႚေတၾမႀာ ဴဖစ္ခဲ့တာပၝ။ မိုးကုတ္႓မိႂႚမႀာ လူ၂၀၀ေလာက္ ႎႀစ္ေယာက္တတၾဲ စီတန္း လႀည့္လည္ခဲ့ဳကသလို ေတာင္တၾင္း႒ကီး႓မိႂႚက လူငယ္တခဵိႂႚဟာလည္း အဴဖႃေရာင္ ရႀပ္အကႈဵ ဆင္တူဝတ္႓ပီး ေလးေယာက္တတၾဲစီ ႓မိႂႚထဲမႀာ လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ဳကတာပၝ။

မိုးကုတ္႓မိႂႚက စီတန္းလႀည့္လည္ပၾဲကို စခဲ့တာေတာ့ NLD ပၝတီဝင္ ၅၀ေလာက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛဟာ ေနႛလည္ ၁၂နာရီေလာက္က နီလာေစဵးကတဆင့္ ဴမန္မာ့ေရနံထၾက္ပစၤည္းနဲႛ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ရႀိရာကို လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ဳကတာလိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

လမ္းေလ႖ာက္သူေတၾကို လမ္းေဘးဝဲယာမႀာ ရႀိေနဳကတဲ့ လူေတၾ ပူးေပၝင္းပၝဝင္လာတာေဳကာင့္ လူ၂၀၀ေလာက္ ဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သူတိုႛဟာ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မန္ေနဂဵာကို ကန္ႛကၾက္စာတေစာင္ေပးခဲ့ေပမဲ့ မန္ေနဂဵာက လက္မခံဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီစာကို မဝတဥကၠႉက လက္ခံခဲ့႓ပီး စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးဌာနကို ပိုႛေပးမယ္လိုႛ ကတိေပးခဲ့တယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။ ေရးသားထားတဲ့စာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေလာင္စာဆီ ေဈးႎႁန္းတက္တာကို ကန္ႛကၾက္ထား႓ပီး ေဈးႎႁန္း အဴမန္ဆံုးဴပန္ခဵေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားတယ္လိုႛ စီတန္းပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚနယ္အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾက ေနာက္က လိုက္႓ပီး ေစာင့္ဳကည့္တာေတၾ ရႀိေပမဲ့လည္း ဟန္ႛတား ေႎႀာင့္ယႀက္တာ ဘာမႀမရႀိဘူးလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ရဲက မႀတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုေတၾလည္း ႟ိုက္ခဲ့တယ္လိုႛ သူကဆိုပၝတယ္။ စီတန္းလႀည့္လည္ပၾဲ႓ပီးလိုႛ ဴပန္လာတဲ့အခၝမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က အဖၾဲႚဝင္ေတၾ မႀတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႟ိုက္ထားတဲ့ ကင္မရာကို မယကဥကၠႉက လာေတာင္းယူသၾားတယ္လိုႛ RFAကို စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူက ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

အလားတူ ေတာင္တၾင္း႒ကီး႓မိႂႚက လူငယ္ေတၾ လမ္းေလ႖ာက္ဳကတဲ့ပၾဲမႀာေတာ့ ရန္ကုန္မႀာ ေကဵာင္းတက္တဲ့ ေကဵာင္းသားေဟာင္းေတၾက ဦးေဆာင္ခဲ့ဳကတာလိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾကေဴပာပၝတယ္။ လမ္းေလ႖ာက္သူအမဵားစုဟာ လူငယ္ေတၾ ဴဖစ္ဳက႓ပီး အဴဖႃေရာင္ရႀပ္အကႈဵေတၾ ဝတ္ဆင္ထားဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔