႓ဗိတိသ႖အစိုးရကို မူဝၝဒမဵားတင္းကဵပ္ရန္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ တိုက္တၾန္း

2006-10-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

စစ္အစုိးရ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ဗိတိန္အေဴခစုိက္ ကုမၯဏီေတၾ သၾားေရာက္ရင္းႎႀီး ဴမၟႂပ္ႎႀံမႁမဴပႂေရးအတၾက္ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရက စီးပၾားေရးအရ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူထားပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီး ဴမၟႂပ္ႎႀံမႁကၸမႀာ ႓ဗိတိန္အေဴခစုိက္ ကုမၯဏီေတၾ ဒုတိယအမဵားဆံုး ထည့္ဝင္ထားဆဲ ဴဖစ္တာမုိႛ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရအေနနဲႛ မူဝၝဒေတၾ ပုိမုိတင္းကဵပ္ဖုိႛ လုိအပ္ေန႓ပီလုိႛ ႓ဗိတိသ႖လၿတ္ေတာ္ အမတ္တဦးက တုိက္တၾန္းေဴပာဆုိ လုိက္ပၝတယ္၊၊

႓ဗိတိသ႖အစုိးရရဲ့ ပုိင္နက္နယ္ေဴမေတၾမႀာ အေဴခစုိက္ထူေထာင္ထားဳက တဲ့ကုမၯဏီေတၾ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံေနတာ အားလံုးရပ္တံ့သၾားေရးအတၾက္ ေဝလနယ္က လၿတ္ေတာ္အမတ္ဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ စတီဗင္ ခရက္ဘ္က အခုလုိ တုိက္တၾန္းေဴပာဆုိ လုိက္တာပၝ၊၊

ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အထိန္းသိမ္းခံေနရတာ (၁၁)ႎႀစ္ ဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ကဵင္းပတဲ့ အခန္းအနားမႀာ မစၤတာ စတီဗင္ ခရက္ဘ္က အခုလုိ ေဴပာဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ သူဟာ အဲဒီပၾဲမႀာ ဴပည္သူေတၾရဲ့ အေရးကုိ မဵက္ကၾယ္ဴပႂ႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရလက္ေအာက္မႀာ တေနႛတဴခား႒ကီး ထၾားလာေနတဲ့ လူမႁကပ္ဒုကၡအေဴခအေနေတၾကုိလည္း ဦးေဆာင္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆုိခဲ့ ပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ခရက္ဘ္ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား (၁၁၀၀) ေကဵာ္ကုိ စစ္အစုိးရက ဒီကေနႛအထိ ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းခဵထားဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အကဵဥ္းသားေတၾဟာ ႎႀိပ္စက္မႁအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ဳကံႂေတၾႚခံစားေနဳကရေဳကာင္း၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ကမၲာေပၞမႀာ ကေလးစစ္သားေတၾ အမဵားဆံုး အသံုးဴပႂေနဳကာင္း၊ ဴမန္မာစစ္တပ္ထဲမႀာ အ႟ၾယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးစစ္သား (၇) ေသာင္းေကဵာ္ရႀိ ေဳကာင္း စတာေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရႀႚပုိင္းမႀာ ၁၉၉၆ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ ေကဵး႟ၾာေပၝင္း (၂၈၀၀) ေကဵာ္ကုိ စစ္အစုိးရက ဖဵက္ဆီးခဲ့႓ပီး ႟ၾာသား (၁)သန္းေကဵာ္ကုိ အတင္းအဓမၳေနရာ ေဴပာင္းေ႟ၿႛခဲ့တယ္လုိႛ သူက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ စစ္အစုိးရက ဴပည္သူေတၾရဲ့ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ ေငၾေဳကးစုိက္ထုတ္မႁမရႀိတာေဳကာင့္ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ အကူအညီေတၾ အထူးလုိအပ္ေနတဲ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ကမၲာမႀာ ငႀက္ဖဵား၊ တီဘီနဲႛ အိပ္ခဵ္အုိင္ဗီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂၝေတၾအမဵားဆံုးဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအဆင့္ကုိ ေရာက္ေနေဳကာင္း၊ ကမၲာ့ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႚရဲ့ မႀတ္တမ္းေတၾအရ အစုိးရက ႎုိင္ငံသားေတၾအေပၞ ဂ႟ုစုိက္မႁမရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံေပၝင္း (၁၉၁)ႎုိင္ငံစာရင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အဆင့္က (၁၉၀)မႀာ ရႀိေဳကာင္း စတာေတၾကုိလည္း ႓ဗိတိသ႖ လၿတ္ေတာ္အမတ္က ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္၊၊

႓ဗိတိသ႖အစုိးရက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အေရးယူဴပစ္ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ မူဝၝဒေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရင္းႎႀီးဴမႁပ္ႎႀံေနဳကတဲ့ ႓ဗိတိသ႖ကုမၯဏီ အမဵားစု ႟ုတ္သိမ္းသၾားဳက႓ပီ ဴဖစ္ေပမယ့္ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒုတိယအမဵားဆံုးထည့္ဝင္႓ပီး ရင္းႎႀီး ဴမၟႂပ္ႎႀံထားဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ခရက္ဘ္က ေထာက္ဴပေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

႓ဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ တုိနီဘလဲယားကုိလည္း ရာထူးက အနားမယူခင္ လပုိင္း အလုိမႀာ ဴမန္မာဴပည္အေရးကုိ အရင္ႎႀစ္ေတၾကထက္ ဦးစားေပးေဆာင္႟ၾက္ေပးခဲ့ေစ လုိေဳကာင္း သူက တုိက္တၾန္းေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

႓ဗိတိသ႖ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ ခရက္ဘ္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဴပည္သူေတၾအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရး စနစ္တကဵနဲႛ အ႒ကီးအကဵယ္ ခဵိႂးေဖာက္ေနတာေတၾကုိ ေထာက္ဴပ ေဴပာဆုိ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကုိ အဴမန္ဆံုး အေလးထားေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ ႓ဗိတိန္အစုိးရကုိ တုိက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔