ဴမန္မာႎုိင္ငံက ခဵႂပ္ထည္ေတၾ မသၾင္းဘိုႛ ေတာင္အာဖရိက ကုမၯဏီ႒ကီးဆံုးဴဖတ္

2007-10-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

tutu_dalai_lama_200px.jpg
တိဘက္ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္းလားမား (ဝဲ) ႎႀင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စ္မန္ တူးတူး (ယာ) တိုႛကို ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎိုင္ငံတၾင္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ အခမ္းအနားတခုတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ေတာင္အာဖရိက ႎုိင္ငံရဲႚ အ႒ကီးဆံုး အဝတ္အထည္ ကုမၯဏီ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ Mr. Price ကုမၯဏီက ဴမန္မာႎုိင္ငံက ခဵႂပ္တဲ့အထည္ေတၾကို ေနာက္ထပ္ မမႀာယူေတာ့ဘိုႚ ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း စစ္အစုိးရက လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚ အေရးယူမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ဘိုႚ ေဆာ္ဳသမႁေတၾ ေပၞထၾက္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ အဲဒီ ကုမၯဏီက အခုလို ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာပၝ။

လၾန္ခဲ့တဲ့လ အနည္းငယ္ကတည္းက ဴမန္မာ ႎုိင္ငံအေဴခအေနေတၾကို သတင္းေတၾထဲကေန အဴမဲမဴပတ္ ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာဘိုႚ မႀာဳကားထားေဳကာင္း ေနာက္ထပ္အသစ္မႀာမဲ့ ေအာ္ဒၝေတၾ အားလံုးရပ္လိုက္႓ပီး မူလကဵန္ေနေသးတဲ့ ေအာ္ဒၝ အနည္းအကဵဥ္းကိုပဲ လက္ခံေတာ့မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႚ Mr. Price ကုမဏီ ဥကၠဌ Alistair Mc Arthurက ေဴပာဳကားထားပၝတယ္။

အဲဒီကုမၯဏီအေနနဲႚ အေစာပိုင္းကတည္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံက တင္သၾင္းတဲ့ေနရာမႀာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုရႀိတဲ့ အေဳကာင္း၊ ကုမၯဏီရဲႚ အရည္အေသၾး ထိန္းခဵႂပ္ေရးဌာနက ဝန္ထမ္းေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံက စက္ရံုေတၾကို ကုိယ္တိုင္ သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး အနည္းဆံုး ရသင့္တဲ့လုပ္ခ အပၝအဝင္ အလုပ္သမားေတၾရဲႚ အခၾင့္အေရးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေလ့လာခဲ့တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

မဳကာေသးခင္ကပဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး Desmond TuTuက ပန္ဳကားခဲ့႓ပီးေနာက္ နာမည္ေကဵာ္ ေဂၝက္သီး ခဵံပီယံ Gary Player ကို ေတာင္အာဖရိက သမတေဟာင္း Nelson Mandelaရဲႚႛ ကေလးမဵား ရံပံုေငၾအဖၾဲႛရဲႚ အထူးဧည့္သည္ စာရင္းကေန ဖယ္ထုတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။

Gary Playerရဲႚ design ကုမဏီက ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ပန္းလိႁင္ ေဂၝက္သီးကၾင္း ေဆာက္လုပ္မႁမႀာ ပၝဝင္ပတ္သက္မႁ ရႀိတယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္ကိုေထာက္ဴပ႓ပီး ဘုန္းေတာ္႒ကီး Desmond TuTu က ပန္ဳကားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔