မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ဂိတ္ကုိ ကၾန္ပဵႃတာစနစ္နဲႛ တိုက္ရုိက္ထိန္းခဵႂပ္သၾားဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေန

2008-01-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

uwsa_timber_200px.jpg
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ UWSA အဖၾဲႚဝင္မဵား တရုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္တၾင္ တရုတ္ဴပည္သုိႚ တင္ပိုႚမည့္ သစ္လံုးမဵားကုိ စစ္ေဆးေနစဥ္။ (Photo: AFP)

တရုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က ကုန္သၾယ္ေရးဂိတ္႒ကီးတခုဴဖစ္တဲ့ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သၾယ္ေရး ဂိတ္စခန္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္အဝင္ အထၾက္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ရုံးစိုက္ရာ ေနဴပည္ေတာ္ကေန႓ပီး ကၾန္ပဵႃတာစနစ္နဲႛ တိုက္ရုိက္ထိန္းခဵႂပ္သၾားဖိုႛ စတင္ဴပင္ဆင္ေန႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

အဓိကအားဴဖင့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သၾယ္ေရးဂိတ္ကိုဴဖတ္႓ပီး တရုတ္ႎိုင္ငံ ဖက္က ဝင္လာတဲ့ ကုန္ကားေတၾရဲ့ အေလးခဵိန္ေတၾ ခဵိန္တၾယ္ရာမႀာ လက္ရႀိကဵင့္သုံးေနတဲ့ ကတၨားခဵိန္တၾယ္မႁစနစ္အစား ကၾန္ပဵႃတာစနစ္နဲႛ အေလးခဵိန္ကို စစ္ေဆးမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ အဲဒီလိုခဵိန္တၾယ္ ရရႀိလာတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကို ကၾန္ပဵႃတာ ကၾန္ယက္စနစ္နဲႚ ေနဴပည္ေတာ္ကေန တိုက္ရုိက္ကိုင္တၾယ္ ေဆာင္ရၾက္သၾားမယ္လိုႛ အမည္မေဖၞလိုတဲ့ ေနဴပည္ေတာ္ အစိုးရဝန္ထမ္း အရာရႀိ႒ကီးတဦးက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ဂိတ္ကို ေနဴပည္ေတာ္ကေန တုိက္ရိုက္ ထိန္းခဵႂပ္ႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ဆင္ဆာပၝတဲ့ ကရိယာေတၾအဴပင္ ကၾန္ယက္နဲႚ ဆက္သၾယ္ထားတဲ့ ကၾန္ပဵႃတာေတၾကိုပၝ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္က နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း ၃ ခုစလုံးမႀာ တပ္ဆင္သၾားမယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

နယ္စပ္ကို အဝင္အထၾက္လုပ္မယ့္ကားေတၾကို အေလးခဵိန္ခဵိန္တၾယ္႓ပီး ရလာတဲ့ အေလးခဵိန္၊ ကုန္အမဵႂိးအစား၊ ကားနံပၝတ္၊ ကားအမဵႂိးအစား၊ ေနႛရက္ အခဵိန္၊ စစ္ေဆးတဲ့ ဂိတ္တာဝန္ကဵ ဝန္ထမ္း စတဲ့အခဵက္အလက္ေတၾကို ကၾန္ပဵႃတာစနစ္နဲႛ ေနဴပည္ေတာ္ကို တိုက္ရုိက္ေပးပိုႛရမႀာ ဴဖစ္သလို၊ လိုအပ္ရင္ ေနဴပည္ေတာ္က တုိက္ရုိက္ႌၿန္ဳကားတဲ့အတုိင္း ေဆာင္ရၾက္ရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အခုလိုဴပႂလုပ္ရတာဟာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သၾယ္ေရးဂိတ္စခန္းဟာ တာဝန္ကဵ ဝန္ထမ္းေတၾရဲ့ လာဒ္စားမႁ အ႒ကီးအကဵယ္ရႀိသလို၊ မဳကာခဏ ဴပႍနာေတၾနဲႛ ဳကႂံေတၾႛေနရတာလည္းဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စစ္အစိုးရက ခန္ႛမႀန္းထားတဲ့အတိုင္း အခၾန္ေငၾအရ နည္းေနတာေဳကာင့္ ေနဴပည္ေတာ္အေနနဲႛ အခုလိုတင္းကဵပ္ေဆာင္ရၾက္ဖိုႛ စီစဥ္လာရတာပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း အဆိုပၝ ေနဴပည္ေတာ္ဝန္ထမ္းက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ နယ္စပ္ေတၾမႀာရႀိတဲ့ အဴခားကုန္သၾယ္ေရးဂိတ္စခန္းေတၾကိုလည္း အခုလိုမဵႂိး ကၾန္ပဵႃတာ ကၾန္ယက္စနစ္ေတၾ ဆက္လက္ တပ္ဆင္႓ပီး ေနဴပည္ေတာ္ကေန ထိန္းခဵႂပ္သၾားႎုိင္ဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက စဥ္းစားလ႖က္ရႀိေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔