အမဵိႂးသားစာဳကည့္တိုက္အေဆာက္အအံုကို ေလလံတင္ေတာ့မည္

2008-01-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

military_trucks_200px.jpg
ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ ေနာက္ဆံုးအသုတ္အဴဖစ္ ေဴပာင္းေ႟ၿႚရန္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အစိုးရ ႟ံုးအေဆာက္အအံုတခု၏ ေရႀႚတၾင္ စစ္ထရပ္ကားမဵား ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကဵန္ခဲ့ေသာ ႟ံုးအေဆာက္အအံုမဵားကို စစ္အစိုးရက ေလလံတင္ ေရာင္းခဵလဵက္ရႀိသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုေတၾကို ပုဂၢလိကပိုင္အဴဖစ္ေဴပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္႓မိႂႚက အမဵိႂးသားစာဳကည့္တိုက္ အေဆာက္အအံု႒ကီးကို လာမဲ့ေဖေဖာ္ဝၝရီလဆန္းမႀာ စစ္အစိုးရက ေလလံတင္ ေရာင္းခဵေတာ့မယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အမဵိႂးသားစာဳကည့္တိုက္အေဆာက္အအံုကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ (၇)ရက္ေနႛေနာက္ဆံုးထား႓ပီး ေလလံတင္ဖိုႛ စစ္အစိုးရရဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ေဴပာင္းလဲေရးေကာ္မရႀင္က သတ္မႀတ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဴပည္တၾင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ The Voice ဂဵာနယ္က ဇန္နဝၝရီ ၇ရက္ တနလႆာေနႛက ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

အခုလို အမဵိႂးသားစာဳကည့္တိုက္႒ကီးကို ေလလံတင္တာဟာ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က အုပ္ခဵႂပ္ေရး႓မိႂႚေတာ္ကို ေနဴပည္ေတာ္ေ႟ၿႛသၾားခဲ့႓ပီးေနာက္ပိုင္း ကဵန္ရစ္ခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုတခဵိႂႚကို ပုဂၢလိကပိုင္ အဴဖစ္ေဴပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ အစီအစဥ္ထဲက တခုဴဖစ္ေဳကာင္း ဆင္ဝႀာသတင္းကလည္း ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ပုဂၢလိကပိုင္ေဴပာင္းလဲေရးေကာ္မရႀင္ကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လမႀာဖၾဲႚစည္းခဲ့႓ပီး အမဵိႂးသားစီမံကိန္းနဲႛ စီးပၾားေရး ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁဝန္႒ကီးက ေကာ္မရႀင္ရဲ့ဥကၠႉဴဖစ္ပၝတယ္။ ေကာ္မရႀင္ရဲ့ ေလလံတင္ ေရာင္းခဵမဲ့ စာရင္းထဲမႀာ စစ္အစိုးရက႒ကီးဳကပ္မႁေအာက္က အိမ္ယာစီမံကိန္းအေဆာက္အအံု တခဵိႂႚနဲႛ ေဴမကၾက္တခဵိႂႚလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

ပုဂၢလိကပိုင္ေဴပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းကို ၁၉၉၅ခုႎႀစ္ကစတင္ခဲ့တာပၝ။ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလအထိ ဝန္႒ကီးဌာန (၁၀)ခုက ပုဂၢလိကပိုင္ေဴပာင္းလဲဖိုႛ အဆိုဴပႂထားတဲ့ ႎိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း ၂၈၈ ခုထဲက ၂၃၇ ခု ကိုပုဂၢလိကပိုင္အဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲ႓ပီး႓ပီလိုႛသိရပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေမၾးဴမႃေရးနဲႛ ေရလုပ္ငန္း ဝန္႒ကီးဌာန၊ လယ္ယာထၾက္ကုန္ ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနေတၾပိုင္ လုပ္ငန္း (၁၇)ခုကို ပုဂၢလိကပိုင္အဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီထဲမႀာေရခဲစက္၊ ဆန္စက္နဲႛ ဆီစက္ေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ အမဵိႂးသားပုဂၢလိကနဲႛ အဖၾဲႚအစည္းေတၾအတၾက္ ေလလံေနာက္ဆံုးရက္ကို ဇန္နဝၝရီလ (၁၇)ရက္ ေနႛအထိ တိုးဴမၟင့္ခဲ့ပၝတယ္။

အမဵိႂးသားစာဳကည့္တိုက္အေဆာက္အအံုအတၾက္ ေလလံရက္ကို လာမဲ့ေဖေဖာ္ဝၝရီလ (၇)ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုးထား႓ပီး သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။ အခုလို အမဵိႂးသားစာဳကည့္တိုက္ကို ေလလံတင္ေရာင္းခဵတဲ့ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဦးသစ္ဆင္းက အမဵိႂးသားစာဳကည့္တိုက္မႀႃးေဟာင္း ကဗဵာဆရာ႒ကီး ေမာင္စၾမ္းရည္ကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔