အာဆီယံအတၾင္းေရးမႀႃးသစ္၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္းေပၞအဴမင္

2007-11-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

surin_150px.jpg
အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ (အာဆီယံ) အစည္းအေဝးတခုတၾင္ အဖၾဲႚ၏ အတၾင္းေရးမႀႃးသစ္ ဴဖစ္လာမည့္ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္ စကားေဴပာဳကားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ အာဆီယံရဲ့ အလႀည့္ကဵ အတၾင္းေရးမႀႃးသစ္နဲႛ အာဆီယံေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဴဖစ္လာမဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေဟာင္း မစၤတာ ဆူရင္ ပစ္စူဝမ္က အေဴခအေနေတၾ ေဴပာင္းလဲလာတာေဳကာင့္ ဴမန္မာ့ဴပႍနာအပၝအဝင္ ေဒသတၾင္းကိစၤေတၾကို အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ အတူတကၾ စီမံေဆာင္႟ၾက္လာရေတာ့မယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

မစၤတာဆူရင္က ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းမႁတခုမႀာ အဲဒီလိုေဴဖဳကားခဲ့တာပၝ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က စင္ကာပူမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံညီလာခံမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပႍနာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဴဖရႀင္းႎိုင္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အာဆီယံအဖၾဲႚဟာ ႎိုင္ငံတကာရဲ့ေဝဖန္တာကို ခံေနရပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလက ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ လူထုဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္ ႓ဖိႂခၾဲခဲ့တဲ့အေပၞ စင္ကာပူနဲႛဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံတိုႛက စက္ဆုပ္႟ၾံရႀာမိပၝတယ္လိုႛ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ေဴပာလိုက္တာကလၾဲ႓ပီး အာဆီယံဟာ ဘာမႀမလုပ္ခဲ့ဘူး၊ အာဆီယံညီလာခံမႀာလည္း ဴမန္မာ့ကိစၤတင္ဴပဖိုႛ ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီကို စင္ကာပူက ဖိတ္ဳကားခဲ့ေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ကန္ႛကၾက္ခဲ့လိုႛ ဒီအစီအစဥ္ကိုဖဵက္သိမ္းခဲ့တယ္၊ ဒီအတိုင္းသာဆိုရင္ ဴမန္မာ့ဴပႍနာကိုသာမက ေနာင္မႀာေပၞေပၝက္လာႎိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးဴပႍနာေတၾကိုေရာ အာဆီယံမႀာေဴဖရႀင္းႎိုင္တဲ့အခန္းကၸရႀိပၝ့မလား ဆိုတဲ့ ေဝဖန္ခဵက္ေတၾ ေပၞထၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

အာဆီယံရဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ကိုင္တၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ပံု အားရစရာမေကာင္းလႀေဳကာင္း ေဝဖန္ခဵက္ေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး မစၤတာ ဆူရင္က အာဆီယံအစိုးရေတၾဟာ အဆင့္မီအစိုးရ၊ ထင္သာဴမင္သာရႀိမႁ၊ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္မႁေတၾ ဴဖစ္လာဖိုႛအတၾက္ မတူကၾဲဴပားတဲ့နည္းလမ္းေတၾနဲႛ တဴဖည္းဴဖည္းသၾားဖိုႛ ဴဖစ္လာေတာ့မယ္လိုႛ ယံုဳကည္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေတၾကို တိုက္႟ိုက္ခဵမႀတ္ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဳကမယ္လိုႛေတာ့ သူမထင္ေဳကာင္း၊ ဴဖည္းဴဖည္ခဵင္း ေဴပာင္းလဲသၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္လည္း အာဆီယံပဋိညာဥ္မႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤေတၾ ထည့္သၾင္းထားတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေတၾဟာ လိုက္နာရမဲ့ အဓိက အေဴခခံမူေတၾ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ အဖၾဲႚဝင္တႎိုင္ငံခဵင္းက သူႛႛနည္းသူႛဟန္နဲႛ ဒီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္သၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ႓ခံႂေဴပာရရင္ ေဒသတခုလံုးမႀာ ပို႓ပီး ထိေရာက္ေကာင္းမၾန္တဲ့ အုပ္ခဵႂပ္ပံုမဵိႂးလိုအပ္တယ္လိုႛ ထင္ဴမင္ပၝေဳကာင္း ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးေတာ့လည္း အာဆီယံအတၾက္ ဖိအားဟာ အဴပင္ကလာမႀာဴဖစ္သလို အတၾင္းမႀာလည္း ႎိုင္ငံအခဵင္းခဵင္း တၾန္းထိုး႓ပီးဖိအားေပးတာေတၾလည္း တိုးဴမင့္လိုႛလာမႀာပၝ၊ ဒၝဟာ ေဒသတခုလံုးပၾင့္လင္းေရးဆီကို တၾန္းပိုႛရာမႀာ အေရး႒ကီးတဲ့ အခန္းကၸမႀာ ရႀိပၝတယ္၊ ပဋိညာဥ္တရပ္ရႀိဖိုႛ၊ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ထူေထာင္ဖိုႛဆိုတာေတၾဟာ အဴပင္ကေရာ၊ အတၾင္းကပၝလာတဲ့ ဖိအားေတၾပၝလိုႛလည္း ဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ ပတ္ဝန္းကဵင္အေနအထားကလည္းေဴပာင္းလဲသၾားပၝ႓ပီလိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႎႀစ္ သူ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဘဝတုန္းကဆိုရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပႍနာအေပၞ အဴပႂသေဘာနဲႛ ကိုင္တၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အာဆီယံကို တိုက္တၾန္းခဲ့တုန္းက တစိတ္တပိုင္းကပဲ ေထာက္ခံခဲ့တယ္၊ အဲဒီတုန္းက အဴပႂသေဘာစၾက္ဖက္တယ္ဆိုတာဟာ အာဆီယံအတၾက္ အစိမ္းသက္သက္႒ကီးပၝ၊ အခုေတာ့ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ပတ္ဝန္းကဵင္အေရး၊ လူႛအခၾင့္အေရး၊ ေစဵးကၾက္ေတၾဖၾင့္ေရးေတၾမႀာ ပူးေပၝင္းလာဳကပၝ႓ပီလိုႛ မစၤတာဆူရင္က ဴပန္ေဴပာင္းေဴပာဴပခဲ့႓ပီး အေဴခအေနေတၾေဴပာင္းလဲသၾား႓ပီ ဴဖစ္လိုႛ ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ေနဖိုႛ မလိုေတာ့ပၝဘူးလိုႛ ဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေဟာင္း မစၤတာ ဆူရင္ ပစ္စူဝမ္ဟာ ပညာရႀင္ ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း တေယာက္ဴဖစ္႓ပီး ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ NGO အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ ေအာက္ေဴခလူထုေတၾနဲႛ အကဵယ္အဴပန္ႛ ထိေတၾႚဆက္ဆံခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔