လူႛအခၾင့္အေရး ဴမၟင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္သစ္ ေဳကညာ

2006-12-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Condi_Rice_01_150.jpg
အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ကၾန္ဒိုလီဇာ ႟ိုက္စ္။ (Photo: AFP)

အေမရိကန္အစုိးရကေန ကမႝာတလၿား လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾ တုိးဴမၟင့္ႎုိင္ေရးအတၾက္ အစီအစဥ္အသစ္တရပ္ကုိ ေဳကညာလုိက္ပၝတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ထဲမႀာ ကမႝာတလၿား လူႛအခၾင့္အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖဲၾႚအစည္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ သေဘာထားမဲ့ စည္းမဵဥ္း ၁၀ရပ္ ဴပႉာန္းခဲ့တာလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

အခုလုိ ကမႝာတလၿား ဒီမုိကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾဴမၟင့္တင္ဖိုႛ အစီအစဥ္ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မိစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္၊ ဳကာသပေတးမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအထဲမႀာ ႎုိင္ငံတကာမႀာရႀိတဲ့ အစုိးရေတၾ အေနနဲႛသူတုိႛ ႎုိင္ငံေတၾမႀာရႀိတဲ့ NGO (Non-Governmental Organization)လုိႛေခၞတဲ့ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ လူထုအဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ ဘယ္လုိ ဆက္ဆံသလဲဆုိတဲ့အေပၞ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ သုံးသပ္ အကဲဴဖတ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မိစ္ ႟ိုက္စ္က ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီအေရးအတၾက္ ႟ၾပ္႟ၾပ္ခ႗ံခ႗ံ လုပ္ေဆာင္တဲ့၊ ဒီ NGO ေခၞ၊ လူထုအဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ ဒၝမႀမဟုတ္ ထူးခ႗န္စၾာ တုိက္ပဲၾဝင္သူေတၾကုိ "Freedom Defender Award" လုိႛေခၞတဲ့ လၾတ္လပ္မႁအတၾက္ ခုခံတုိက္ပဲၾဝင္သူဆုကုိ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ ႎႀစ္စဥ္ခဵီးဴမၟင့္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း မိစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ႟ုိက္စ္က ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒီအစီအစဥ္အတၾက္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၁သန္း စတင္သတ္မႀတ္ထား႓ပီး၊ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖဲၾႚအစည္းတခုခု ဒၝမႀမဟုတ္ လူပုဂၢိႂလ္တဦးတေယာက္အေနနဲႛ အေရးေပၞေဴခအေန ကဵေရာက္ေနရင္၊ အလဵင္အဴမန္ ဆက္သၾယ္ ကူညီေဆာင္႟ၾက္သၾားႎုိင္ဖုိႛ စီမံထားတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ဆုိပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ မိစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္က ေဴပာဆိုရာမႀာေတာ့ ဒီ ရန္ပံုေငၾကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ကုိင္တၾယ္မႀာဴဖစ္႓ပီး၊ လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖဲၾႚအစည္းတခုဟာ၊ အခက္အခဲေတၾနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရရင္၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရက မတရားဖိႎႀိပ္ေနရင္ စတဲ့အေဴခအေနေတၾကုိ ရင္ဆုိင္ေနရရင္၊ အလဵင္အဴမန္ အေထာက္အကူ ေပးဖုိႛဴဖစ္ေဳကာင္း။ ဥပမာ ဒီအဖဲၾႚအေနနဲႛ ဥပေဒေဳကာင္းအရ တရားရင္ဆုိင္ေနရရင္၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ေဆးဝၝးကုသမႁေတၾအတၾက္ ေငၾေဳကးလုိအပ္ေနရင္၊ ဒၝ့အဴပင္ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူေတၾရဲ့ မိသားစုေတၾ အခက္အခဲ႒ကံႂေတၾႚေနရရင္ ကူညီေထာက္ပံ့ႎုိင္ဖုိႛ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မိစ္ ႟ုိက္စ္ကေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛပတ္သက္တဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မိစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ႟ုိက္စ္က ေဳကညာခဲ့တာဟာ၊ ကမႝာ့ကုလသမဂၢကေန လူသားတရပ္လုံးဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကုိ လက္ခံကဵင့္သုံးခဲ့တဲ့ ၅၈ႎႀစ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္ အခၝသမယမႀာ အခုလုိ ေဳကညာခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔