ဴပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႁမဵား အေမရိကန္ႎႀင့္႓ဗိတိန္တိုႛ တိုးဴမၟင့္သၾားမည္

2007-10-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_trader_200px.jpg
ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ေကဵာက္စိမ္းအ႟ိုင္းတံုးမဵား၏ အရည္အေသၾးကို အကဲဴဖတ္ေနေသာ ႎိုင္ငံဴခား ရတနာကုန္သည္တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ယခုႎႀစ္တၾင္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵမႁမႀ ေဒၞလာ သန္း ၃၀၀ေကဵာ္ရရႀိခဲ့႓ပီး ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးတဲ့အေနနဲႛ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူပိတ္ဆိုႛမႁသစ္တရပ္ ခဵမႀတ္မယ္လိုႛ အေမရိကန္ ကၾန္ဂရက္အမတ္လည္းဴဖစ္႓ပီး ႎီုင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠႉ မစၤတာ တၾမ္ လန္တိုႛစ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ေဳကညာလိုက္သလုိ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးမလုပ္တဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ရင္းႎႀီးဴမႁပ္ႎႀံမႁပိတ္ပင္ေရး ဆုိင္ရာ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႁေတၾ တုိးဴမၟင့္ဴပႂလုပ္သၾားမယ္လုိႛ ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ဘေရာင္းက ဗုဒၭဟူးေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆိုႛမႁ အသစ္ကို ဴမန္မာ့ေကဵာက္စိမ္း ပိတ္ဆိုႛေရး ၂၀၀၇ခု အက္ဥပေဒလိုႛ ေခၞတၾင္ပၝတယ္။ ေကဵာက္စိမ္းကို အဂႆလိပ္လို JADE လိုႛေခၞတာကို အစၾဲဴပႂ႓ပီး ဒီအက္ဥပေဒကို JADE Junta's Anti-Democratic Efforts လိုႛေခၞပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီေရး႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကိုဆန္ႛကဵင္ေနတာကို ပိတ္ပင္တဲ့ အက္ဥပေဒလိုႛလည္း အဓိပၯာယ္ရပၝတယ္။ မစၤတာ တၾမ္ လန္တိုႛစ္။ ။ “ဒီအက္ဥပေဒဟာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကို တတိယႎိုင္ငံေတၾကိုပိုႛ႓ပီး အေမရိကန္ရဲ့ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛမႁကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေရႀာင္တဲ့လုပ္ရပ္ကို ႎႀိမ္နင္းမႀာပၝ။ တတိယႎိုင္ငံေတၾကမႀတဆင့္ ေကဵာက္မဵက္ကို ေရာင္းခဵတဲ့ လုပ္ရပ္ကို ပိတ္ပင္ဖိုႛဴဖစ္ပၝတယ္။ ကမႝာ့ေစဵးကၾက္မႀာရႀိေနတဲ့ ပတၨဴမားနဲႛ အရည္အေသၾးေကာင္း ေကဵာက္စိမ္း ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႎႀူန္းေကဵာ္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ထၾက္ရႀိတာပၝ။ အေမရိကန္မႀာ ေရာင္းခဵေနတဲ့ ပတၨဴမားေတၾဟာ က႗န္ေတာ္တိုႛစီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛထားတာကို ေရႀာင္ကၾင္း႓ပီး တတိယနိင္ငံေတၾကတဆင့္ အေမရိကန္ကို ေရာက္လာတာပၝ။”

“ဒီလိုေသၾးစၾန္းေနတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾနဲႛ လမ္းမေပၞထၾက္ ဒီမိုကေစီေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေတာင္းဆိုလိုႛ ရက္ရက္စက္စက္ ႎႀိမ္နင္းခံရတဲ့အတၾက္ ေသၾးစၾန္းသၾားတဲ့ သံဃာေတၾဳကား တိုက္႟ိုက္ဆက္သၾယ္မႁ ရႀိပၝတယ္။ ခုခဵိန္ဟာ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကို ကမႝာက လက္သင့္မခံဴငင္းပယ္ရမဲ့ ေရခဵိန္မႀတ္ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေရာင္းခဵရာက ရရႀိတဲ့ဝင္ေငၾနဲႛ ကိုယ့္ဴပည္သူကိုကိုယ္ စစ္အစိုးရက အညၟာအတာမဲႛ ႎႀိမ္နင္းေနတဲ့အတၾက္ပၝ”လိုႛ မစၤတာ တၾမ္ လန္တိုႛစ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဒီႎႀစ္ထဲမႀာပဲ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေရာင္းခဵရာက ေဒၞလာသန္း သံုးရာေကဵာ္ရရႀိခဲ့႓ပီး မႎႀစ္ကလည္း ဴပည္ပကို ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ပိုႛရာက ဝင္ေငၾ ၄၅ရာခိုင္ႎႀူန္းတိုးလာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾ အေမရိကန္ကို တင္သၾင္းမႁ ပိတ္ပင္တာကို အေမရိကန္မႀာရႀီတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာဆိုင္ တေသာင္းေကဵာ္အပၝအဝင္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာအသင္း႒ကီးေတၾက ေထာက္ခံဳကပၝတယ္။ အီးယူဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚက ဒီသီတင္းပတ္အတၾင္းမႀာပဲ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁေတၾ တုိးလုပ္သၾားဖုိႛ တညီတႌၿတ္တည္း သေဘာတူလုိက္ဳကတာဟာ အေရးပၝတဲ့ကိစၤဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံအေနနဲႛလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ရင္းႎႀီးဴမႁပ္ႎႀံမႁ ပိတ္ပင္ေရးအပၝအဝင္ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁေတၾတုိးလုပ္သၾားရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ဘေရာင္းက ေဴပာဳကားလုိက္တာပၝ၊၊

ႎုိင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲမလုပ္ဖူးဆုိရင္ တုိးဴမၟင့္ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႁေတၾနဲႛ ရင္ဆုိ္င္ရ မယ္ဆုိတာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ သိသင့္တယ္လုိႛလည္း မစၤတာ ဘေရာင္းက ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ႓ဗိတိသ႖ပၝလီမန္မႀာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ ဘေရာင္း ခုလုိ ေဴပာသၾားခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ လၾတ္္ေဴမာက္နယ္ေဴမ၊ လန္ဒန္အဖၾဲႚခၾဲရဲ့ ဥကၠႉ ေဒၝက္တာ ဝင္းႎုိင္က ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကဵင့္သံုးသၾားမဲ့ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရရဲ့ မူဝၝဒကုိ ေဳကညာလုိက္တာပဲလုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပခဲ့သူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္႓ပီး ရက္ရက္စက္စက္႓ဖိႂခၾင္း ခဲ့တာေဳကာင့္ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢအဖၾဲႚက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾကုိ တုိးဴမၟင့္သၾားဖုိႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့တနလႆာေနႛက သေဘာတူ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ အရာရႀိေတၾ၊ သူတုိႛရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾကုိ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ ဗီဇာပိတ္ပင္ေရး၊ ပုိင္ဆုိင္မႁ ႟ုပ္သိမ္းေရးတုိႛကုိ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ လုပ္ေဆာင္သၾားမဲ့အဴပင္၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ က႗န္းသစ္၊ သတၨႂ၊ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ေကဵာက္စိမ္း တၾင္းထၾက္ရတနာေတၾ ဝယ္ယူမႁပိတ္ပင္ေရးစတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁအသစ္ေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္၊၊

ဆက္လက္႓ပီး ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ ဘေရာင္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေနာက္ထပ္ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ အသစ္မႀန္သမ႖ကုိ အရႀိန္အဟုန္ဴမၟင့္ ပိတ္ပင္သၾားဖုိႛအတၾက္ ဆက္လက္ေဆာင္႟ၾက္သၾားဳကဖုိႛကုိလည္း အစုိးရအဖၾဲႚဝန္႒ကီးေတၾကုိ မႀာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အစုိးရသစ္အတၾက္ စီးပၾားေရး အကူအညီေတၾေပးသၾားဖုိႛကုိလည္း ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံက အဆင့္သင့္ရႀိေနတယ္လုိႛပၝ ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ လၾတ္္ေဴမာက္နယ္ေဴမ၊ လန္ဒန္အဖၾဲႚခၾဲရဲ့ ဥကၠႉ ေဒၝက္တာ ဝင္းႎုိင္ကေတာ့ ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က အစုိးရအဖၾဲႚသစ္လုိႛ ခုလုိသံုးႎႁန္း သၾားတာဟာ မဳကာခင္ ေပၞေပၝက္လာေတာ့မဲ့ အရပ္သားအစုိးရ အဖၾဲႚသစ္ကုိ ရည္ႌၿန္းေဴပာဆုိတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘေရာင္းက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဖိႎႀိပ္တဲ့အစုိးရ၊ တရားမဝင္အစုိးရ၊ ဒီမုိကေရစီနဲႛ ဆန္ႛကဵင္တဲ့အစုိးရလုိႛ သံုးႎႁန္းေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဆက္႓ပီး သူကေဴပာရာမႀာ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံရဲ့ မူဝၝဒဟာ စစ္အစုိးရ ဴပႂတ္ကဵေရး တခုတည္းသာမကပဲ အစုိးရအဖၾဲႚသစ္ကုိ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးစတဲ့ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁအကူအညီေတၾ ေပးသၾားဖုိႛပၝ ကမ္းလႀမ္းထားတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒီလမ္းစဥ္ေအာင္ဴမင္ေရးအတၾက္ တ႟ုတ္နဲႛ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾအပၝအဝင္ ကမႝာ့ႎုိင္ငံေတၾအားလံုး ပၝဝင္ လုပ္ေဆာင္လာဳကလိမ့္မယ္ဆုိတာ ယံုဳကည္ေဳကာင္းလည္း ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ ဘေရာင္းက ဆက္ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔