ဴမန္မာအေရး တရုတ္အစုိးရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရၾက္ေပးဖုိႚ နယူးဇီလန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တုိက္တၾန္း

2007-11-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nz_china_pms_200px.jpg
(ဝဲမႀယာ)နယူးဇီလန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မီးစ္ဟယ္လင္ ကလာ့ခ္၊ ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဖူကူဒၝ၊ တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဝမ္ကဵားေဘာင္၊ စကႆာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာလီရႀန္ေလာင္း၊ အိႎၬိယဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မုိဟန္ဆင္းတုိႚကုိ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနႚကကဵင္းပေသာ တတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ေတၾႚရစဥ္။ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကီးက ဴမန္မာ့အေရး ႒ကိႂးပမ္းေဴဖရႀင္းေပးေနမႁေတၾအေပၞ တရုတ္ႎုိင္ငံက ေနာက္ကၾယ္ကေန သံတမန္နည္းလမ္းနဲႚ ဖိအားေပး ကူညီေနလိမ့္မယ္လုိႚ ယံုဳကည္ေဳကာင္း နယူးဇီလန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

နယူးဇီလန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မီးစ္ဟယ္လင္ ကလာ့ခ္က တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္နဲႚ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမတုိင္ခင္ မေနႚညက စကႆာပူႎုိင္ငံမႀာ ေတၾႚဆံု႓ပီး အခုလုိ ေဴပာဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း နယူးဇီလန္ ရုပ္ဴမင္သံဳကားလုိင္း အမႀတ္ ၃ က ထုတ္လၿင့္ သၾားခဲ့တာပၝ၊၊

မီးစ္ကလာ့ခ္ဟာ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁနဲႚ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိႚနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးႎုိင္ဖုိႚအတၾက္ တဴခားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ စည္းရံုးေဴပာဆုိေနသူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္နဲႚေတၾႚဆံုရာမႀာ မီးစ္ကလာ့ခ္က ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲႚ လုပ္ငန္းေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ ေအာင္ဴမင္ေရးအတၾက္ တရုတ္အစုိးရအေနနဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ဳသဇာလၿမ္းမုိးႎုိင္မႁကုိ အသံုးဴပႂသၾားလိမ့္မယ္လုိႚ ယံုဳကည္ေဳကာင္း ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံကုိ သၾားေရာက္ႎုိင္ေရးအတၾက္ တရုတ္အစုိးရက ႒ကိႂးပမ္းေပးခဲ့သလုိ၊ ေနာက္ထပ္ သၾားေရာက္ႎုိင္ေရးအတၾက္လည္း ဆက္လက္ ကူညီေပးသၾားလိမ့္မယ္လုိႚ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း သူမက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့အဴပင္ တရုတ္အစုိးရဟာ ကုလသမဂၢရဲႚ ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကုိ အဴပည့္အဝ ေထာက္ခံေပးထား႓ပီး၊ ဒီ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကို ေနာက္ကၾယ္ကေန ဆက္႓ပီးတက္တက္႔က႔ကပံ့ပုိးေဆာင္ရၾက္ေပး ေနတယ္ ဆုိတာ ယံုဳကည္ေဳကာင္း နယူးဇီလန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္ အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾထဲမႀာ အေတာ္မဵားမဵားဟာ သူတုိႚကုိယ္တုိင္ အာဏာရႀင္ေတၾ ဆုိေပမယ့္လည္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ လုပ္ရပ္ေဳကာင့္ စိတ္ကသိကေအာင့္ ဴဖစ္ေနဳကရေဳကာင္း၊ အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာအစုိးရဟာ အာဏာရႀင္ဴဖစ္ရံုသာမက၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ လက္နက္နဲႚပစ္ခတ္ခဲ့ေဳကာင္း၊ ကုလသမဂၢရဲႚ ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကုိ အာဆီယံနဲႚ တရုတ္ႎုိင္ငံတုိႚက ကူညီေပးႎုိင္မယ္ဆုိရင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္လာေအာင္ ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႚ ယံုဳကည္ေဳကာင္း နယူးဇီလန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဒီကေနႚမႀာ အေရႀႚအာရႀ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤ ေဴပာဳကားဖုိႚ ရႀိ႓ပီး၊ အဲဒီေနာက္ မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႚ နယူးဇီလန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မီးစ္ဟယ္လင္ကလာ့ခ္တုိႚ ေတၾႚဆံုဳကဖုိႚလည္း ရႀိပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔