ေအ့ဒ္စ္ေဝဒနာရႀင္မဵားကို အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေက႗းေမၾးအားေပး

2006-12-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
AIDS_orphan_200.jpg
HIV/AIDS ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ထားေသာ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္မဵားကို သံလဵင္႓မိႂႚရႀိ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး ေဂဟာတၾင္ ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေပးေသာ အ႓ငိမ္းစား သူနာဴပႂဆရာမ႒ကီး (ဝဲ)ႎႀင့္ အတူ ေတၾႚဴမင္ရပံု။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ တရားဝင္ ေဳကညာထားေသာ ေအ့ဒ္စ္ ေရာဂၝရႀင္ ဦးေရထက္ အမႀန္အားဴဖင့္ ႎႀစ္ဆပိုမို မဵားဴပားမည္ဟု ကဵန္းမာေရး ပညာရႀင္မဵားက ခန္ႚမႀန္းထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ကမႝာ့ AIDSေနႛမႀာ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝ ေဝဒနာရႀင္ေတၾကို အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ဖိတ္ဳကား ဧည့္ခံ ေက႗းေမၾးဴပႂစုခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

NLDပၝတီက ဒီလိုမဵိႂး ႎႀစ္စဥ္ ဧည့္ခံ ေက႗းေမၾးဴပႂစုဴခင္းကို AIDS ေရာဂၝ ေဝဒနာရႀင္ေတၾအတၾက္ ဴပႂလုပ္ေပးေလ့ရႀိတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ ကမႝာ့ AIDSေနႛမႀာ NLD႟ံုးခဵႂပ္မႀာ အခမ္းအနား ကဵင္းပတာ မဟုတ္ပဲ ဧည့္ခံ ေက႗းေမၾးဴခင္းသက္သက္ပဲ ဆိုတာကို NLD ေကာ့ေသာင္း လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးလႀမင္းက RFAကို ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ ပုစၾန္ ေခၝက္ဆၾဲေဳကာ္၊ အခဵိႂရည္တိုႛနဲႛ ေက႗းေမၾဧည့္ခံးပၾဲ အလႀႃကို မူလက လူနာ ၅၀ေလာက္ပဲ လာမယ္လိုႛ မႀန္းထားေပမဲ့ ၁၀၀ေကဵာ္ေလာက္ လာေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ ဦးလႀမင္းက ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အာရႀမႀာ AIDSေရာဂၝ အေဴခအေနအဆိုးဝၝးဆံုး ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။ အေဴခအေန ပိုမို ဆိုးဝၝးသၾားေစတာကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကဵန္းမာေရးစနစ္ မေကာင္းတာေဳကာင့္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

တရားဝင္စာရင္းအရ AIDSေရာဂၝရႀင္ ၃၃၉,၀၀၀ေလာက္ရႀိေဳကာင္း၊ အေရအတၾက္ အမႀန္ကေတာ့ ဒီ့ထက္ ႎႀစ္ဆေလာက္ရႀိႎိုင္တယ္လိုႛ ကဵန္းမာေရး ပညာရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

NLDက မဴဖႃဴဖႃသင္းကေတာ့ ဒီAIDSေရာဂၝရႀင္ေတၾကို စုစည္း႓ပီးေတာ့ တဦးကိုတဦး ေဖးမကူညီ ပံ့ပိုးသၾားႎိုင္တဲ့ အစီအစဥ္မဵိႂး ပၝတီအေနနဲႛ ဴပႂလုပ္လိုတဲ့ ဆႎၬရႀိေဳကာင္းကို ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

HIV/AIDS ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပဵံႚႎႀံႛတဲ့ အေဴခအေနဟာ ပိုမိုဆိုးဝၝးေဳကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ေရာဂၝရႀင္ေတၾဟာလည္း NLDေဆး႟ံုနဲႛ ေဆးခန္းေတၾကို အကူအညီေတာင္း အေဳကာင္းဳကား ဆက္သၾယ္လာတဲ့ ဦးေရကို ဳကည့္ဴခင္းအားဴဖင့္ ပိုမဵားဴပားလာတာကို ေတၾႚရတယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္း မဴဖႃဴဖႃသင္းက ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

AIDSေရာဂၝရႀင္ေတၾဟာ အခက္အခဲအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ရင္ဆိုင္ေနရတာမိုႛ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ေႎၾးေထၾးစၾာ အကူအညီေပးဳကဖိုႛကိုလည္းပဲ NLDက ပန္ဳကား ေမတၨာရပ္ခံလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အဓိကေရာဂၝ သံုးမဵိႂးဴဖစ္တဲ့ AIDS, TB အဆုတ္ေရာဂၝနဲႛ ငႀက္ဖဵားေရာဂၝ ကာကၾယ္ကုသေရး လုပ္ငန္းေတၾ အကူအညီေပးေနတဲ့ ကုလသမဂၢက ကူညီပံ့ပိုးထားတဲ့ Global Fund အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို ဴမန္မာ အာဏာပိုင္ေတၾက ကန္ႛသတ္ ခဵႂပ္ခဵယ္လာတဲ့အတၾက္ နအဖစစ္အစိုးရအေပၞ မေကဵနပ္လိုႛ မႎႀစ္ကပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံကေန လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္း ထၾက္ခၾာသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ အဲဒီေနရာမႀာ အစားထိုး ဝင္လာတာကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၁၀၀ ပံ့ပိုးမႁရႀိထားတဲ့ 3-D Fund ဆိုတဲ့အဖၾဲႚက Global Fund အဖၾဲႚ ကဵန္ရႀိခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို ေအာက္တိုဘာလက စ႓ပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့အတၾက္ ေဝဒနာရႀင္ေတၾအဖိုႛ အားကိုးစရာတခု ရႀိလာခဲ့ပၝတယ္။

3-D Fund အဖၾဲႚကို ႓ဗိတိန္၊ ဳသစေဳတးလဵား၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆၾီဒင္နဲႛ ဥေရာပေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚတိုႛက ေငၾေဳကး ပံ့ပိုးကူညီပၝတယ္။ အဲဒီေထာက္ပံ့ေဳကးေတၾဟာ နအဖ စစ္အစိုးရကို တိုက္႟ိုက္ေပးတဲ့ ေငၾေတၾ မဟုတ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္သူ သန္း၅၀အတၾက္ အေထာက္အကူ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ အလႀႃရႀင္ႎိုင္ငံေတၾက ယူဆေနပၝတယ္။

NLD႟ံုးခဵႂပ္မႀာ AIDSေရာဂၝ ေဝဒနာရႀင္ေတၾကို ေက႗းေမၾးဧည့္ခံ႓ပီး အားေပးခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေကာ့ေသာင္း လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးလႀမင္းရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔