တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးအတြက်အုကူံပစြာ စစ်အစိုးရထံ NLD ပေးပိုႛ


2008-01-23
Share

ိံြစ် ၆ဝူပည့် လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်္ဘမိြႚရြိ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် (NLD)၏ ဌာနခဵြပ်႟ုံးတြင် ဇန်နဝၝရီ ၄ရက်နေႛက ကဵင်းပစဉ် NLD ဗဟိုအလုပ်အမြဆောင် ကော်မတီဝင်မဵား တက်ရောက်နေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ ယာမြ တတိယ၊ စာအုပ်ုကည့်နေသူမြာ အုကူံပစြာပေးပိုႛသော ပၝတီဥက္ကှူ ဦးအောင်ေ႟ြ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝၝရီလ ၁၄ ရက်နေႛက အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ် ဥက္ကှူ ဦးအောင်ေ႟ကြနေ စစ်အစိုးရအဋ္ဌကီးအကဲ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ထြံကို အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးလုပ်ဖိုႛ အဋ္ဌကူံပစြာတစောင် ပေးပိုႛခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ်ကနေ ဒီကနေႛ ဗုဒ္ဌဟူးနေႛ ဇန်နဝၝရီ ၂၃ ရက် နေႛစြဲနဲႛ ေုကညာခဵက်တစောင် ထုတ်ူပန်လိုက်ပၝတယ်။

ဒီထုတ်ူပန်တဲ့ေုကညာခဵက်မြာ အေုကာင်းအရာကတော့ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် အဋ္ဌကူံပတြင်ူပတဲ့ အေုကာင်းကို အဓိက ဖော်ူပထားပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝၝရီလ ၁၁ ရက်နေႛက အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ် ဗဟိုအလုပ် အမြဆောင်အဖဲြႚ အစည်းအဝေးဆုံးူဖတ်ခဵက်နဲႛ အညီ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ် ဥက္ကှူ ဦးအောင်ေ႟ကြနေ စစ်အစိုးရ အဋ္ဌကီးအကဲ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ထြံကို တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးလုပ်ဖိုႛ အဋ္ဌကူံပတြင်ူပတဲ့ စာတစောင်ကို ပေးပိုႛခဲ့ပၝတယ်။

ဒီလို အဋ္ဌကူံပစြာပေးပိုႛခဲ့တာကို အမဵားူပည်သူသိရြိစေဖိုႛ အခုလို ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ခဲ့တာ ူဖစ်ေုကာင်းကိုလည်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်အစပိုင်းမြာ ဖော်ူပထားတာတေကြတော့- အမဵိြးသားူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေးအတြေက် အမဵိြးသာဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ်ကနေ တောင်းဆိုတာတေကြို ဦးတည်ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် ၁၉၈၉ ခိုံြစ်လောက်ကတည်းကစလိုႛ ဖဲြႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အထားတေကြိုလည်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် စစ်အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ ၁ / ၉၀ အမိနႛ်ေုကညာခဵက် ကိုလည်း ကိုးကားဖော်ူပထားပၝတယ်။ ဒီ ၁ / ၉၀ အမိန်ႛေုကညာခဵက်အရ ၁၉၉၀ ေ႟ြးကောက်ပဲမြြာ အေ႟ြးခဵယ်ခံရတဲ့ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တေဟြာ ဖဲြႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံစည်မဵဉ်းကို ရေးဆဲရြမြာူဖစ်္ဘပီး၊ ဒီ ၁ / ၉၀ အမိန်ႛ ေုကညာခဵက်မြာ ူပည်သူႛလြတ်တော် ခေၞယူပေးဖိုႛကိုလည်း ူပဌာန်းထားေုကာင်း ကိုးကား ဖော်ူပထားပၝတယ်၊

အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ်ရဲ့ ကမ်းလြမ်းခဵက်မြာ အမဵိြးသားူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေးအတြက် အဓိက ကမ်းလြမ်းထားတာ ူဖစ်ပၝတယ်။ အခုလို အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးကို ကမ်းလြမ်းရတဲ့ အေူခခံ အေုကာင်းအခဵက် ၅ ခဵက်ကို ဒီ ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီအခဵက်တေကြို ေူပာခငြ့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို ဖတ်ူပပၝတယ်။

ဦးဉာဏ်ဝင်း။ ။ “ထိုႛေုကာင့် စည်းလုံးညီႌြတ်မြ ရရြိစေမည့် တိုင်းူပည်၏ လက်ရြိ အေူခအနေမဵားအရ အထူးလိုအပ်နေသော အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြး ညၟိံိြင်း အေူဖရြာုကရန် ူဖစ်ပၝသည်။ တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြး ညၟိံိြင်း အေူဖရြာုကမြ သာလ္တွင် ိံိုင်ငံရေးတည်္ဘငိမ်္ဘပီး စီးပြားရေးလည်း ဖြံႛႚ္ဘဖိြးတိုးတက်လာိံိုင်မည် ူဖစ်ပၝသည်။”

“ဤသိုႛ အုကူံပရြူခင်းမြာ (က) ိံိုင်ငံတော် အေးခဵမ်းသာယာရေးိံြင့် ဖြံႚ္ဘဖိြးရေး ကောင်စီသည် မိမိတိုႛ ကိုယ်တိုင် ူပှူာန်းထားသော ူပည်သူႛလြတ်တော် ေ႟ြးကောက်ပြဲ ဥပဒေိံြင့် မိမိတိုႛ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ူပန်ထားသော ေုကညာခဵက် ၁ / ၉၀ တိုႛကို လေးစား လိုက်နာရာ ကဵစေရန်၊ ”

“(ခ) ဤအုကူံပခြဵက်ကို လက်ခံလိုက်ူခင်းအားူဖင့် အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးိံြင့် ဒီမိုကရေစီ အသြင်ကူးေူပာင်းရေး အဆင့်ဆင့်အတြက်လည်း အထောက်အကူ ူဖစ်စေရန်၊ ”

“(ဂ) ိံိုင်ငံသူ ိံိုင်ငံသားမဵားိံြင့် ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ိံိုင်ငံတော် အေးခဵမ်းသာယာရေးိံြင့် ဖြံႚ္ဘဖိြးရေး ကောင်စီကို ယုံုကည်မြ ရြိလာစေရန်၊”

ဆက်လက် ဖော်ူပထားတာတေကြတော့၊ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးကို အကောင်အထည်ဖော် လိုက်မယ်ဆိုရင် ၁၉၉၀ ူပညိံြစ် ေ႟ြးကောက်ပဲမြြာ တခဲနက် မဲဆ္ဋိံပေးထားတဲ့ ူပည်သူတေရြဲ့ ဆ္ဋိံကို တနည်းအားူဖင့် အကောင် အထည်ဖော်ရလည်း ရောက်ေုကာင်း၊ ဒၝ့အူပင် ကမႝာ့ကုလသမဂ္ဂ အထြေထေညြီလာခံက ခဵမြတ်ထားတဲ့ ဆုံးူဖတ်ခဵက်တြေ၊ ကမႝာ့ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခြံရေးကောင်စီ ဥက္ကှူ ေုကညာခဵက်ပၝ တောင်းဆိုခဵက်တေကြို စစ်အစိုးရက ူမင်သာထင်သာ အကောင်အထည်ဖော်ရာလည်း ရောက်ေုကာင်း ဒီလို အခဵက်တေကြို ထောက်႟္ဘြပီး တိုက်တြန်းရတာ ူဖစ်ေုကာင်း ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

လက်ရြိူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ ိံိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ူပဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတေအြရသော်လည်းကောင်း၊ ကဵင့်ဝတ်အရသော်လည်းကောင်း၊ တမ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာကို ထောက်႟ြ၍သော်လည်းကောင်း ဒီတြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးကို လုပ်ဆောင်ဖိုႛ ႟ိုးသားစြာ အဋ္ဌကူံပတြင်ူပရတာ ူဖစ်ေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

အခုလို အမဵိြးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြပ် ဥက္ကှူ ဦးအောင်ေ႟ကြနေ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ြ ထံ စာရေသားပေးပိုႛခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အမဵိသြားဒီမိုကရေစီအဖဲြႚခဵြက် ကေုကညာခဵက်ထုတ်ူပန်ခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းကို RFAမြ ဦးဇော်မိုးကေဵာ်က ဆက်သြယ်မေးူမန်းထားပၝတယ်၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့