ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးအတၾက္အဳကံဴပႂစာ စစ္အစိုးရထံ NLD ေပးပိုႛ

2008-01-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

independnce_60th_200px.jpg
ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵား တက္ေရာက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ယာမႀ တတိယ၊ စာအုပ္ဳကည့္ေနသူမႀာ အဳကံဴပႂစာေပးပိုႛေသာ ပၝတီဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛက အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿကေန စစ္အစုိးရအ႒ကီးအကဲ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံကုိ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးလုပ္ဖုိႛ အ႒ကံဴပႂစာတေစာင္ ေပးပုိႛခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ကေန ဒီကေနႛ ဗုဒၭဟူးေနႛ ဇန္နဝၝရီ ၂၃ ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

ဒီထုတ္ဴပန္တဲ့ေဳကညာခဵက္မႀာ အေဳကာင္းအရာကေတာ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ အ႒ကံဴပႂတင္ဴပတဲ့ အေဳကာင္းကုိ အဓိက ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၁၁ ရက္ေနႛက အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဗဟုိအလုပ္ အမႁေဆာင္အဖဲၾႚ အစည္းအေဝးဆုံးဴဖတ္ခဵက္နဲႛ အညီ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿကေန စစ္အစုိးရ အ႒ကီးအကဲ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံကုိ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးလုပ္ဖုိႛ အ႒ကံဴပႂတင္ဴပတဲ့ စာတေစာင္ကုိ ေပးပုိႛခဲ့ပၝတယ္။

ဒီလုိ အ႒ကံဴပႂစာေပးပုိႛခဲ့တာကုိ အမဵားဴပည္သူသိရႀိေစဖုိႛ အခုလုိ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္အစပုိင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာေတၾကေတာ့- အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးအေတၾက္ အမဵိႂးသာဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ကေန ေတာင္းဆုိတာေတၾကုိ ဦးတည္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္ေလာက္ကတည္းကစလုိႛ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေတၾကိုလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ စစ္အစုိးရက တရားဝင္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ၁ / ၉၀ အမိနႛ္ေဳကညာခဵက္ ကုိလည္း ကုိးကားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီ ၁ / ၉၀ အမိန္ႛေဳကညာခဵက္အရ ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမႀာ အေ႟ၾးခဵယ္ခံရတဲ့ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾဟာ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံ အေဴခခံစည္မဵဥ္းကုိ ေရးဆဲၾရမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ ဒီ ၁ / ၉၀ အမိန္ႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ေခၞယူေပးဖုိႛကုိလည္း ဴပဌာန္းထားေဳကာင္း ကုိးကား ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊

အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲ့ ကမ္းလႀမ္းခဵက္မႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ အဓိက ကမ္းလႀမ္းထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလုိ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိ ကမ္းလႀမ္းရတဲ့ အေဴခခံ အေဳကာင္းအခဵက္ ၅ ခဵက္ကုိ ဒီ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအခဵက္ေတၾကုိ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အခုလုိ ဖတ္ဴပပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။ ။ “ထိုႛေဳကာင့္ စည္းလံုးညီႌၾတ္မႁ ရရႀိေစမည့္ တိုင္းဴပည္၏ လက္ရႀိ အေဴခအေနမဵားအရ အထူးလိုအပ္ေနေသာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎိႁင္း အေဴဖရႀာဳကရန္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎိႁင္း အေဴဖရႀာဳကမႀ သာလ႖င္ ႎိုင္ငံေရးတည္႓ငိမ္႓ပီး စီးပၾားေရးလည္း ဖၾံႛႚ႓ဖိႂးတိုးတက္လာႎိုင္မည္ ဴဖစ္ပၝသည္။”

“ဤသိုႛ အဳကံဴပႂရဴခင္းမႀာ (က) ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ေကာင္စီသည္ မိမိတိုႛ ကိုယ္တိုင္ ဴပႉာန္းထားေသာ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဥပေဒႎႀင့္ မိမိတိုႛ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ဴပန္ထားေသာ ေဳကညာခဵက္ ၁ / ၉၀ တိုႛကို ေလးစား လိုက္နာရာ ကဵေစရန္၊ ”

“(ခ) ဤအဳကံဴပႂခဵက္ကို လက္ခံလိုက္ဴခင္းအားဴဖင့္ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး အဆင့္ဆင့္အတၾက္လည္း အေထာက္အကူ ဴဖစ္ေစရန္၊ ”

“(ဂ) ႎိုင္ငံသူ ႎိုင္ငံသားမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ေကာင္စီကို ယံုဳကည္မႁ ရႀိလာေစရန္၊”

ဆက္လက္ ေဖာ္ဴပထားတာေတၾကေတာ့၊ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုိက္မယ္ဆုိရင္ ၁၉၉၀ ဴပည္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမႀာ တခဲနက္ မဲဆႎၬေပးထားတဲ့ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆႎၬကုိ တနည္းအားဴဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရလည္း ေရာက္ေဳကာင္း၊ ဒၝ့အဴပင္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံက ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ၊ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီ ဥကၠႉ ေဳကညာခဵက္ပၝ ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဴမင္သာထင္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာလည္း ေရာက္ေဳကာင္း ဒီလုိ အခဵက္ေတၾကုိ ေထာက္႟ႁ႓ပီး တုိက္တၾန္းရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

လက္ရႀိဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ႎုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဴပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတၾအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကဵင့္ဝတ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တမ္မေတာ္ရဲ့ သမုိင္းအစဥ္အလာကုိ ေထာက္႟ႁ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဒီေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ႟ုိးသားစၾာ အ႒ကံဴပႂတင္ဴပရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အခုလုိ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿကေန စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿ ထံ စာေရသားေပးပုိႛခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အမဵိႂသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂက္ ကေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကုိ RFAမႀ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔