လၾတ္လပ္ေရး ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္အခမ္းအနားအတၾက္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဴပင္ဆင္

2007-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nld_ntl_day_200px.jpg
၈၇ ႒က္မ္ေဴမာက္ အမဵိႂးသားေအာင္ပၾဲေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ကုိ ဒီဇဘႆာလ ၄ရက္ေနႚက အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဌာနခဵႂပ္တၾင္ ကဵင္းပေနစဥ္။ (Photo: AFP)

လာမယ့္ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႚ လၾတ္လပ္ေရး ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည္ ့အခမ္းအနားကုိ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္ရုံးမႀာ ကဵင္းပသၾားဖိုႚ စီစဥ္ဴပင္ဆင္ေန႓ပီး၊ ဒီႎႀစ္အထူးအစီအစဥ္အဴဖစ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲႚ စစ္ေရး၊ ႎုိင္ငံေရး စၾမ္းေဆာင္ခဵက္ေတၾကုိ ေဖၞထုတ္ဴပသမယ့္ နံရံကပ္စာေစာင္ ဴပပဲၾတခုအတၾက္လည္း စီစဥ္ထားေဳကာင္း ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။ အခုအခၝ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေဆာင္ဆန္းရဲႚ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကႂိးပမ္းမႁ၊ စစ္ေရး၊ ႎုိင္ငံေရး စၾမ္းေဆာင္ခဵက္ေတၾကုိ ရႀာေဖၾဖတ္ရႁဖုိႚ အခက္အခဲရႀိတာေဳကာင့္ ေလ့လာႎုိင္ေအာင္ သမုိင္းအခဵက္အလက္ေတၾကုိ ေဖၞထုတ္တင္ဴပတဲ့ နံရံကပ္စာေစာင္ အစီအစဥ္ကုိ ဒီႎႀစ္အထူးအစီအစဥ္အဴဖစ္ ထည့္သၾင္းထားတဲ့ အေဳကာင္းကုိ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အဂႆလိပ္ အစုိးရကုိ စစ္ေရးနဲႚ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္ေပမယ့္၊ ေနာက္ဆုံးလၾတ္လပ္ေရးကုိ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးနဲႚ ရေအာင္ယူႎုိင္ခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္လည္း ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဒၝကုိထင္ဟပ္ ေပၞလၾင္ေစတဲ့ သမုိင္းအခဵက္အလက္ေတၾ၊ ဓာတ္ပုံေတၾ၊ မိန္ႚခၾန္းေကာက္ႎႁတ္ခဵက္ ေတၾကုိ စုစည္းေဖၞဴပထားေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလၾတ္လပ္ေရးေနႚ အခမ္းအနားကုိ ဇႎၮဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႚ ေနႚလည္ ၁၂ နာရီေလာက္မႀာ စတင္ကဵင္းပမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ အဖဲၾႛခဵႂပ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႚ အဖဲၾႚဝင္ေတၾ တက္ေရာက္ဖိုႚ ရႀိသလုိ၊ ဝၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းေတၾ၊ သံတမန္ေတၾကုိလည္း ဖိတ္ဳကားထားေဳကာင္းသိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔