ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္မဵား ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေတၾႚရန္ ဴမန္မာဴပည္သၾားဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္း

2007-01-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Nobel_Laureates_150px.jpg
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ ဝၝရႀင္တန္ ဒီစီ ႓မိႂႚေတာ္ရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဓာတ္ပံုကို ကိုင္ေဆာင္၍ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနေသာ ႎိုဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုရႀင္ ဂဵိႂဒီ ဝီလီယံ (ယာ) ႎႀင့္ ရႀိရင္ အီဘာဒီ (ဝဲ) တိုႛကို ဇန္နဝၝရီ ၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎိုဘယ္လ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုရႀင္ ၁၃ဦးကေန ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ သၾားေရာက္ေတၾႚဆုံဖိုႛ ဇန္နဝၝရီ ၅ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေသာဳကာေနႛက ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာရရႀိဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ကုိ ေထာက္ခံတဲ့အေဳကာင္း ဗီဇာ ေလ႖ာက္ထားရာမႀာ မပၝဝင္ႎုိင္ခဲ့တဲ့ အဴခား ႎိုဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုရႀင္ေတၾကလည္း ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ႎိုဘယ္လ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ေတၾရဲ့ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံမဲ့ကိစၤကုိ ကမႝာေကဵာ္ ႎိုဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ တိဘက္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမား၊ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမန္ တူးတူး၊ အေမရိကန္က အီလီ ဝီဆဲလ္တုိႛကလည္း ဒီ ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ ၁၃ဦးရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းခဵက္ကို ေထာက္ခံေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဳကညာခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၅ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေသာဳကာေနႛက ကမႝာႎုိင္ငံအသီးသီးမႀာရႀိတဲ့ ႎိုဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ၁၃ ဦးက ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံဖိုႛ နအဖစစ္အစုိးရရဲ့ သံ႟ုံးအသီးသီးမႀာ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ေလ႖ာက္ဖုိႛ သၾားခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီအထဲက အေမရိကန္ ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္မႀာ ရႀိတဲ့ နအဖစစ္အစုိးရသံ႟ုံးမႀာ ဗီဇာေလ႖ာက္ထားဖုိႛ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ မိစ္ ဂဵိႂဒီ ဝီလီယံ နဲႛ အီရန္ႎုိင္ငံက မိစ္ ရႀိရင္ အီဘာဒီတုိႛကုိေတာ့ သံ႟ုံးက တံခၝးဖၾင့္မေပးခဲ့တာေဳကာင့္ သံ႟ုံးမႀာ ဗီဇာေလ႖ာက္လုိႛ မရခဲ့ပၝဘူး၊ သူတုိႛ ၂ ဦးကေတာ့ စာတုိက္ကတဆင့္ ဆက္လက္ ေလ႖ာက္ထားမယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊ ဒၝ့အဴပင္ ေတာင္ကုိရီးယားက ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ဴဖစ္တဲ့ သမတေဟာင္း မစၤတာ ကင္ေဒးဂဵႂန္ကုိလည္း နအဖ သံ႟ုံးက ဗီဇာဴငင္းပယ္ခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိလုပ္ေဆာင္တာဟာ ဴပည္တၾင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဗီဇာမေပးႎုိင္ဘူးလုိႛ ေတာင္ကုိရီးယားႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာသံ႟ုံးကေန ႎိုဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ကင္ေဒးဂဵႂန္ကုိ ဴငင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကဵန္ ဗီဇာေလ႖ာက္ထားတဲ့ ႎိုဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ေတၾကေတာ့ ႟ုံးပိတ္ရက္ေတၾနဲႛ တုိက္ဆုိင္ေနတဲ့အတၾက္ ဗီဇာရရႀိဴခင္းရႀိမရႀိ မသိရေသးပၝဘူး၊ တခဵိႂႚ ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ေတၾက လူကုိယ္တုိင္သၾားေရာက္ ေလ႖ာက္ထားဳကသလုိ၊ ကုိယ္စားလႀယ္ လၿတ္သူလၿတ္႓ပီး၊ စာတုိက္ကတဆင့္ ေလ႖ာက္ထားမဲ့သူေတၾလည္း ရႀိေဳကာင္းသိရပၝတယ္။

ဒီ ႎိုဘယ္လ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုိရႀင္ ၁၃ ဦးဟာ စုစုေပၝင္း ႎုိင္ငံ ၉ႎုိင္ငံကေန ဴမန္မာဴပည္ကုိ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ရဖိုႛ ဗီဇာေလ႖ာက္ထားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံရဲ့ ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာေတၾ ေဴပလည္ေရးအတၾက္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီကေန ဳကားဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛကိစၤကုိ ေထာက္ခံတယ္လိုႛလည္း မိစ္ ဂဵိႂဒီ ဝီလီယံ ကေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကမႝာေပၞမႀာ အမဵိႂးသမီး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ ၁၂ ဦး ရႀိတဲ့အထဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လည္း တဦးအပၝအဝင္ဴဖစ္ပၝတယ္၊ ႎိုဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ေတၾ အားလုံးထဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ တဦးတည္းေသာ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုရႀင္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔