လံုဴခံႂေရးေကာင္စီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ႎႀစ္ဦး တိုက္တၾန္းေတာင္းဆို

2006-12-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
candlelight_family_200px.jpg
ပဲခူး႓မိႂႚေန မိသားစုတခု လ႖ပ္စစ္မီးမရႀိပဲ ဖေယာင္းတိုင္မီးဴဖင့္ ေနထိုင္ စားေသာက္ေနဳကစဥ္။ စစ္အာဏာရႀင္ အုပ္ခဵႂပ္မႁေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သည္ လူမႁ ေဘးဒုကၡမဵားဴဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေဳကာင္း ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ႎႀစ္ဦးက ေထာက္ဴပေ၀ဖန္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမဵႂိးစုေတၾအေပၞ တုိက္ခုိက္ေနတာေတၾကုိ ရပ္တန္ႛေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအရေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁ ေပၞေပၝက္ေရးေတၾကုိ အေထာက္အကူဴပႂေစဖုိႛအတၾက္ ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီက ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ကုိ ခဵမႀတ္ပၝလုိႛ ႎုိဘယ္ဆုရႀင္႒ကီး ႎႀစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္ ဳကာသပေတးေနႛက ပူးတၾဲ တုိက္တၾန္းလုိက္ပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးနဲႛ ေဘာဂေဗဒဆုိင္ရာ ႎုိဘယ္ဆုရႀႀင္ ပၝေမာကၡ အမာတရာ ဆန္တုိႛ ႎႀစ္ဦး ပူးတၾဲ႓ပီး International Herald Tribune သတင္းစာ႒ကီးမႀာ ခုလုိ ေဆာင္းပၝးေရးသား တုိက္တၾန္းလုိက္တာပၝ။ �ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ က႗ႎု္ပ္တုိႛရဲ့ ေထာက္ခံမႁနဲႛ ထုိက္တန္ပၝတယ္ (Burmese People deserve our support) လုိႛ ေခၝင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ ေဆာင္းပၝးမႀာ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁမပၝတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ခဵမႀတ္သင့္ေဳကာင္း တုိက္တၾန္း႓ပီး၊ ႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ပုဂၢႂိလ္ေကဵာ္႒ကီး ႎႀစ္ဦးက ဴမန္မာ့အေရး သူတုိႛရဲ့ သုံးသပ္ခဵက္ေတၾကုိ အေထာက္အထားနဲႛတကၾ ေရးသားထားဳကပၝတယ္။

အာဏာရႀင္ေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ စီးပၾားေရး ဖၾံ႓ဖႂိးတုိးတက္မႁဆုိတာ အလုုပ္မဴဖစ္ဘူးဆုိတာနဲႛ သမ႟ုိးကဵ သံတမန္နည္းလမ္းေတၾ အရာမေရာက္ဘူးဆုိတာကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၆ ႎႀစ္ အေတၾႚအဳကႂံက သက္ေသဴပေနတယ္လုိႛ ႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ႎႀစ္ဦးကေထာက္ဴပထား ပၝတယ္။ ဴမန္မာအစုိးရရဲ့ အုပ္ခဵႂပ္မႁက တုိင္းဴပည္ကုိ စီးပၾားဖၾံႚ႓ဖႂိးေအာင္ မလုပ္ႎုိင္တဲ့အဴပင္ တုိင္းဴပည္ဟာ ကဵန္းမာေရး၊ ပညာေရးစတဲ့ လူမႁေဘးဒုကၡအကဵပ္အတည္း႒ကီးနဲႛ ဳကႂံေနရေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနဆုိးေတၾဟာ အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသကုိပၝ ထိခုိက္ေစေဳကာင္း သူတုိႛက ေရးသားပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ စစ္အစုိးရကုိ ခဵဥ္းကပ္ရာမႀာ သမ႟ုိးကဵ သံတမန္နည္းလမ္းေတၾဟာ အလုပ္မဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္အစုိးရဟာ ႎုိင္ငံတကာ သံတမန္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံမႁေတၾကုိ ကုလသမဂၢနဲႛ ဆက္သၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္ဆုိတဲ့ အဴမင္ေကာင္းရေအာင္သာ အဴမတ္ထုတ္ေန႓ပီး လက္ေတၾႚမႀာေတာ့ အာဏာကုိသာ ပုိခဵႂပ္ကုိင္႓ပီး လုိက္ေလဵာမႁေတၾ ဘာမႀ မလုပ္ခဲ့ေဳကာင္း ေဆာင္းပၝးရႀင္ ႎႀစ္ဦး ေဝဖန္ထားပၝတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ေတၾဟာ စစ္အစုိးရရဲ့ ႎႀပ္ပစ္တာကုိသာ ခံခဲ့ဳကရေဳကာင္း၊ ခုေနာက္ဆုံး ကုလသမဂၢ ႎုိင္ငံေရးရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာလည္း ဴမန္မာဴပည္သၾား႓ပီး လက္ပလာနဲႛသာ ဴပန္လာရတာပဲလုိႛ ႎုိဘယ္ဆုရ ပုဂၢႂိလ္႒ကီး ႎႀစ္ဦးက သုံးသပ္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ ႎႀစ္အတၾင္း ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံက ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ၁၆ခု ခဵခဲ့သလုိ၊ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ကလည္း ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ၁၃ခု ခဵမႀတ္႓ပီး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး အတၾက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေပမယ့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကေတာ့ လဵစ္လဵႃရူခဲ့တယ္လုိႛ ေဆာင္းပၝးမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ခုအခၝ ဴမန္မာ့အေရးဟာ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီရဲ့ တရားဝင္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ (agenda)ထဲ ေရာက္ေန႓ပီမုိႛ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵ ေဆာင္႟ၾက္သင့္ေဳကာင္း ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးနဲႛ ပၝေမာကၡ အမာတရာ ဆန္တုိႛက တုိက္တၾန္းထားဳကပၝတယ္။

ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးဟာ ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံ အသားအေရာင္ခၾဲဴခားမႁ စနစ္ တုိက္ဖဵက္မႁမႀာ ထိပ္တန္းကပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆုရႀင္ဴဖစ္႓ပီး၊ ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီတင္ေရး ေတာင္းဆုိတဲ့ ဟာဗယ္-တူးတူး အစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားခဲ့သူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပၝေမာကၡ အမာတရာ ဆန္ကေတာ့ ဖၾံ႓ဖႂိးတုိးတက္မႁ စီးပၾားေရးပညာနယ္ပယ္မႀာ ဳသဇာအ႒ကီးဆုံး ပညာရႀင္တဦးဴဖစ္႓ပီး ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္မႀာ ေဘာဂဗဗဒဆုိင္ရာ ႎုိဘယ္ဆုရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔