မစြက်ဖက်ရေးမူကို အကာအကြယ်မယူသင့်ဟု မလေးရြားဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ေူပာုကား


2006.08.09

ူမန်မာ နအဖ ထိပ်တန်းခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ကြ အာဆီယံ အရြေႚတောင်အာရြ ိံိုင်ငံမဵားအသင်း ထူထောင်တဲ့ ၃၉ိံြစ်ေူမာက် အထိမ်းအမြတ် သဝဏ်လြာ ပေးပိုႛရာမြာ အာဆီယံအသင်းဋ္ဌကီးရဲ့ မူဝၝဒတခု ူဖစ်တဲ့၊ ူပည်တြင်းရေး ဝင်ရောက် မစြက်ဖက်ရေးမူဟာ အရေးဋ္ဌကီးတဲ့အေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ဒီသဝဏ်လြာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး၊ ူမန်မာိံိုင်ငံအနေနဲႛ အာဆီယံရဲ့ ူပည်တြင်းရေး မစြက်ဖက်ရေးမူကို အကာအကြယ် မယူသင့်ဘူးလိုႛ မလေးရြား ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဘာဒၝဝီက မိန်ႛခြန်းေူပာုကားရာမြာ ထည့်သြင်းေူပာုကားသြားပၝတယ်။

ဒၝအူပင်၊ အာဆီယံအဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ အဓိက အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတခုူဖစ်တဲ့ မလေးရြားိံိုင်ငံက အဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ အဓိကမူတရပ်ူဖစ်တဲ့ ူပည်တြင်းရေး မစြက်ဖက်ရေးမူကို ူပန်လည် အနက်အဓိပဍ္ဎာယ် ဖြင့်ဆိုသင့်္ဘပီလိုႚ ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

အာဆီယံအဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေရြဲ့ ေူပာင်းလဲမြ လိုအပ်ခဵက်နဲႛအညီ ဆီလေဵာ်အောင် တုန်ႛူပန် ဆောင်႟ြကိံိုင်ဖိုႛအတြက် အဲဒီအဖြဲႚရဲ့ အေူခခံမူကို ူပန်လည် အနက်အဓိပဍ္ဎာယ် သတ်မြတ် ဖြင့်ဆိုသင့်တယ်လိုႛ မလေးရြားိံိုင်ငံက ေူပာသြားတာူဖစ်ပၝတယ်။

အဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ အေူခခံ မူဝၝဒအပေၞ ဒီလို အနက်အဓိပဍ္ဎာယ် ူပန်လည်ဖြင့်ဆိုဖိုႛ ူဖစ်လာရတာဟာလည်း အဖြဲႚဝင်ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ ိံိုင်ငံရေး ူဖစ်ပေၞေူပာင်းလဲမြ အေူခအနေပေၞ ူခားနားတဲ့ တုန်ႛူပန်ခဵက်တြေေုကာင့်လည်း အာဆီယံအဖြဲႚရဲ့ အေူခခံမူဝၝဒအပေၞ စကားအခေဵအတင် အမဵိြးမဵိြး ဝေဖန်ေူပာဆိုခဲ့ုကတာူဖစ်ပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ဝန်ဋ္ဌကီးအဆင့် အစည်းအဝေးမြာ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံ အတော်မဵားမဵားက ူမန်မာိံိုင်ငံအနေနဲႛ ဒီမိုကရေစီ ူပြူပင်ေူပာင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ဖိုႛ အားတက်သရော မရြိတဲ့အပေၞ အတော်လေးကိုပဲ အာဆီယံအဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတြေ စိတ်ပဵက်လက်ပဵက် ူဖစ်ကုန်ခဲ့ုကပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီူပြူပင်ေူပာင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ခဵက် မူမင်တြေႚရလိုႛ စိတ်ပဵက်မိတဲ့အေုကာင်း အင်ဒိုနီးရြားိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ဟတ်ဆန် ဝီရယုဒက ၃၉ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် အာဆီယံ ဝန်ဋ္ဌကီးအဆင့် အစည်းအဝေး ူပင်ပမြာ ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့၊ အာဆီယံ ဝန်ဋ္ဌကီးအဆင့် အစည်းအဝေးအ္ဘပီးမြာတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ ူပစ်တင်ဝေဖန်တာကို ရြောင်ရြားခဲ့ုက္ဘပီး ပူးတြဲေုကညာခဵက်တစောင် ထုတ်ူပန်ခဲ့ုကပၝတယ်။

ဒီအတောအတြင်း၊ ူမန်မာိံိုင်ငံကို မုကာမီသြားရောက်မဲ့ ဖိလိပိုင် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး အယ်လ်ဘာတို ႟ိုူမလြိုကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံထဲမြာ ဒီမိုကရေစီ ပေၞထြန်းရေးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဖိလိပိုင်က အကူအညီ ပေးဖိုႛ အသင့်ရြိေုကာင်း ကမ်းလြမ်းခဵက်ကို ေူပာုကားမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို တြေႚခြင့်ရမရ ဆိုတာကတော့ မသေခဵာေုကာင်း သူကေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ ူမန်မာ့ ိံိုင်ငံရေးလမ်းႌြန်ခဵက်ကို ဖိလိပိုင်က ထောက်ခံပၝတယ်၊ ရြေႚဆက်္ဘပီး ဒီမိုကရေစီရေးကို ဘယ်လို လ္တေွာက်လြမ်းမယ် ဆိုတာကို ူမန်မာခေၝင်းဆောင်တေဆြီက သိရမယ်လိုႛ မ္တေွာ်လင့်ေုကာင်းကိုလည်း ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဒီအတောအတြင်း၊ ူမန်မာိံိုင်ငံအနေနဲႛ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေရြဲ့ ူပည်တြင်းရေး ဝင်မစြက်ဖက်ရေးဆိုတဲ့ အာဆီယံရဲ့မူကို အကာအကြယ်ယူ္ဘပီး အလြတ်႟ုန်းတာမဵိြးကို ခြင့်မူပြိံိုင်ေုကာင်း မလေးရြားိံိုင်ငံ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဘာဒၝဝီက ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

အာဆီယံ ပဋိဉာဉ်စာတမ်းမြာ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေကြို အဖြဲႚဝင်အူဖစ်က ဆိုင်းငံ့ိံိုင်တဲ့၊ ဒၝမမြဟုတ် ထုတ်ပယိံိုင်တဲ့ ူပှူာန်းခဵက်တရပ် ပၝဝငိံိုင်ဖြယ်ရြိတယ်လိုႛ မြန်းဆခဵက်လည်း ရြိပၝတယ်။

၃၉ိံြစ်ေူမာက် အာဆီယံအဖြဲႚ ဝန်ဋ္ဌကီးအဆင့် အစည်းအဝေးမြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရက တင်သြင်းခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ူပြူပင်ေူပာင်းလဲရေးအစီရင်ခံစာဟာ ကေဵနပ်ဖြယ်မရြိလိုႛ ပိုမို္ဘပီးူပည့်စုံတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ူပြူပင်ရေးရလဒ်ကို တင်ူပဖိုႛ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေကြ ဆုံးူဖတ်ခဲ့ုကပၝတယ်။ အဲဒီအေူခအနေတြေေုကာင့် အာဆီယံအဖြဲႚရဲ့ အေူခခံမူကို ူပန်လည် အနက်အဓိပဍ္ဎာယ်ဖြင့်ဆိုဖိုႛ မလေးရြားက အုကံပေးလာတာလိုႛလည်း အမဵားက ယူဆနေုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။