နာမည္ေကဵာ္ဘိန္းဘုရင္ခၾန္ဆာ ကၾယ္လၾန္

2007-10-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

drugs_carry_200px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဖမ္းဆီးမိေသာ ဘိန္းႎႀင့္ မူးယစ္ေဆးဝၝးမဵားကို ဤကဲ့သိုႛ မီး႟ိႁႚ ဖဵက္ဆီးဴပေနေသာ္လည္း ခၾန္ဆာကဲ့သိုႛ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေမႀာင္ခိုကုန္ကူးသူမဵားကို အကာအကၾယ္ ေပးထားဴခင္းေဳကာင့္ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ခံရပၝသည္။ (Photo: AFP)

၁၉၉၆ ခုႎႀစ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ညၾန္ႛ လက္ထက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခဵခဲ့တဲ့ ေမာင္ထိုင္းတပ္မေတာ္ သိုႛမဟုတ္ (MTA)တပ္ဖၾဲႚရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္လည္းဴဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေမႀာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႁနဲႛ ကမႝာက ဆုေငၾအမဵားဆံုး ထုတ္ခံရတဲ့သူေတၾထဲမႀာ ပၝဝင္႓ပီး ဘိန္းဘုရင္လိုႛ နာမည္ေဳကာ္ဳကားခဲ့သူ ခၾန္ဆာဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚက သူႛေနအိမ္မႀာ ကၾယ္လၾန္သၾား႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞ အင္းလဵားနဲႛ သု၀ဏၧ႓မိႂႚသစ္ဘက္မႀာ ခၾန္ဆာပိုင္ အိမ္(၂)လံုးရႀိပၝတယ္။ အဲဒီထဲက သု၀ဏၧ႓မိႂႚသစ္ဘက္ကေနအိမ္မႀာ အသက္ (၇၄)ႎႀစ္ရႀိ႓ပီဴဖစ္တဲ့ ခၾန္ဆာဟာ လူ႒ကီးေရာဂၝနဲႛ ေသဆံုးခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ရႀမ္းသတင္းစဥ္ အယ္ဒီတာခဵႂပ္ ဦးခၾန္စိုင္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ခၾန္ဆာဟာ ေသၾးတိုး၊ ဆီးခဵိႂစတဲ့ ေရာဂၝေတၾ ႎႀစ္၂၀နီးပၝး ခံစားေနရ႓ပီး ကိုယ္တပိုင္းေသေနရာက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္ ေသာဳကာေနႛမႀာ ေသဆံုးသၾားတယ္လိုႛ ဦးခၾန္စိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ရက္စၾဲနဲႛ ေရးသားထားတဲ့ AP သတင္းမႀာေတာ့ ခၾန္ဆာဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ေနႛ တနဂႆေႎၾေနႛမႀာ ေသဆံုးတယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအရာရႀိတဦးရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကို ကိုးကား ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ခၾန္ဆာမႀာ ကဵန္ရစ္သူ သားသမီး (၈)ဦးရႀိ႓ပီး သား (၅)ေယာက္ သမီး (၃)ေယာက္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခၾန္ဆာရဲ့ ဇနီးဴဖစ္သူကေတာ့ ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္မႀာ ဆံုးပၝးခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။ ခၾန္ဆာဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခဵ႓ပီး ေနာက္ပိုင္း စီးပၾားေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဴခင္း မရႀိေတာ့ေပမဲ့ ရႀမ္းဴပည္နယ္ထဲက ဟိုမိန္း၊ နမ့္စံ၊ လာ႟ႁိး ဘက္ေတၾမႀာ စီးပၾားေရးလုပ္ေနတဲ့ ခၾန္ဆာရဲ့ ဳသဇာခံ တပည့္ေတၾက ေထာက္ပံ့ေ႔ကးေမၾးခဲ့တာလိုႛ ရႀမ္းသတင္းစဥ္ အယ္ဒီတာခဵႂပ္ ဦးခၾန္စိုင္းက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ကၾယ္လၾန္သူ ခၾန္ဆာဟာ အေရႀႚေတာင္အာရႀမႀာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ အလိုအရႀိဆံုး ဘိန္ဘုရင္ခၾန္ဆာလိုႛ အမည္ေကဵာ္ဳကားခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီလို မူးယစ္ေဆးဝၝး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႁနဲႛ အေမရိကန္က အလုိရႀိတဲ့ ခၾန္ဆာဟာ ၁၉၉၆ခုႎႀစ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခဵ႓ပီး ရန္ကုန္မႀာ စစ္အစိုးရအကာအကၾယ္နဲႛ ေနထိုင္ခဲ့ပၝတယ္။

၁၉၈၂ခုႎႀစ္မတိုင္ခင္က ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀမ္းဴပည္နယ္ အေရႀႚပိုင္းနဲႛ နယ္နိမိတ္ခဵင္းထိစပ္ေနတဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္း ခဵင္း႟ိုင္ခ႟ိုင္တၾင္းက ေတာင္ေပၞ႟ၾာမႀာ အေဴခခဵလႁပ္ရႀားခဲ့႓ပီး အဲဒီေဒသမႀာ ထိုင္းတပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္ခဲ့ တာေဳကာင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ဟုိမိန္းစခန္းကို ေဴပာင္းေ႟ၿႛခဲ့ပၝတယ္။ ဟုိမိန္းမႀာ (MTA)တပ္ဖၾဲႚဝင္ လက္နက္ကိုင္ အအား (၁၅၀၀၀) ေလာက္ ႒ကီးထၾားလာခဲ့႓ပီး သူႛတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ေဒသတၾင္းဳသဇာရႀိသူေတၾ ေထာက္ခံမႁနဲႛ ၁၉၉၃ခုႎႀစ္မႀာ သီးဴခားလၾတ္လပ္တဲ့ ရႀမ္းႎိုင္ငံတည္ေထာင္ေဳကာင္း ေဳကညာ႓ပီး ခၾန္ဆာဟာ သမတအဴဖစ္ ေ႟ၾးေကာက္ခံခဲ့ရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔