ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား အဴမန္ဆံုးစတင္ရန္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးထံ ပန္ဳကား

2008-01-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

assk_than_shwe_200px.jpg
ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား အဴမန္ဆံုး စတင္ရန္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံသိုႛ အဖၾဲႚ ၁၂ခုက ႎႀစ္ ၆၀ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛတၾင္ အိတ္ဖၾင့္ေပးစာ ေပးပိုႛခဲ့ပၝသည္။္ (Photo: AFP)

လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၂ ရက္ေနႛကုိ ေနာက္ဆုံးရက္သတ္မႀတ္႓ပီး ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးကုိ လၿတ္ေပးဖုိႛနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးပဲၾေတၾကုိ စတင္ဖုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု အဖဲၾႚေတၾပၝဝင္တဲ့ အဖဲၾႚေပၝင္း ၁၂ ဖဲၾႚကေန လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခၝသမယမႀာ စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ စာေရးသားပန္ဳကားလုိက္ပၝတယ္။

အႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခၝသမယမႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရး အတၾက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးကုိ တိတိကဵကဵ ရက္သတ္မႀတ္႓ပီး စတင္ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛတုိက္တၾန္းတဲ့ အိတ္ဖၾင့္ေပးစာကုိ အဖဲၾႚေပၝင္း ၁၂ ဖဲၾႚကေန ေပးပုိႛခဲ့တာပၝ။

ဒီစာမႀာေရးသားထားတာေတၾကေတာ့၊ တမဵိႂးသားလုံး လက္ငင္းနဲႛ ေရရႀည္အကဵိႂးစီးပၾားကုိ ေရႀႚ႟ႁ႓ပီး၊ ဴပည္ေထာင္စုကုိ ခဵစ္ဴမတ္ႎုိးစိတ္၊ လူသားတဦးခဵင္းစီရဲ့ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစား တန္ဖုိးထားေသာ ရပ္တည္ခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ဒီစာကုိေရးသားေပးပုိႛရဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း အစခဵီေရးသားထားပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္ ကုိလုိနီက႗န္ဘ၀က လၾတ္ေဴမာက္တာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ဴပည့္ေပမဲ့ တုိင္းဴပည္မႀာလၾတ္လပ္ေရးရဲ့ အႎႀစ္သာရ ေပဵာက္ဆုံးေန႓ပီး၊ လၾတ္လပ္ဴခင္း၊ ညီမ႖ဴခင္း၊ တရားမ႖တဴခင္း စတ့ဲ ေလာကပၝလတရား ကင္းမဲ့ မႁ ဒဏ္ကုိ ဴပည္သူေတၾခံစားေနရေဳကာင္း၊ ဒီလုိအေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္ဴပႍနာဟာ ႎုိင္ငံတကာနဲႛ ေဒသတၾင္းမႀာ ေခၝင္းခဲစရာဴပႍနာ ဴဖစ္ေနရတာဟာလည္း တုိင္းဴပည္အတၾက္ အရႀက္ရစရာ အလၾန္ေကာင္းေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ တုိင္းဴပည္ရဲ့ ဴပႍနာအရပ္ရပ္ကိုေဴဖရႀင္းႎုိင္ဖိုႛ စစ္အစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ ေတၾ နဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾ၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတၾ ခဵစ္ဳကည္ရင္းႎႀီးစၾာ အေဴဖရႀာဳကဖုိႛ တုိက္တၾန္းလုိေဳကာင္း၊ အတိတ္က နာကဵည္းစရာေတၾကုိ သင္ပုန္းေခဵဖိုႛနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးကုိ တရက္ေစာ႓ပီး ဴပႂလုပ္ႎုိင္ရင္ တုိင္းဴပည္အတၾက္ တရက္ေစာ႓ပီးအကဵိႂးရႀိႎုိင္တာမုိႛ ဴမန္ႎုိင္သမ႖အဴမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစလုိႛေဳကာင္းေရးသားထားပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ လာမဲ့ ေဖာ္ေဖာ္ဝၝရီ ၁၂ ရက္ ကုိေနာက္ဆုံးရက္သတ္မႀတ္ကာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအားလုံးကုိ လၿတ္ေပးဖုိႛနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးကုိ စတင္ဖုိႛ တုိက္တၾန္းပန္ဳကားပၝေဳကာင္း ဒီအိတ္ဖၾင့္ေပးစာမႀာေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီ အိတ္ဖၾင့္ေပးစာ ပူးတဲၾေပးပုိႛတဲ့အဖဲၾႚ ၁၂ ဖဲၾႚထဲမႀာ သံဃာတပ္ေပၝင္းစု၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား၊ စာေပနဲႛ အႎုပညာရႀင္မဵားအဖဲၾႚ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လုိလားေသာ မူစလင္မဵားအဖဲၾႚ၊ ဗမာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားအဖဲၾႚခဵႂပ္၊ မဵိႂးဆက္သစ္လူငယ္မဵား အစည္းအ႟ုံး အဖဲၾႚေတၾအပၝအဝင္ စုစုေပၝင္း ၁၂ ခု ပၝဝင္ပၝတယ္။

ဒီအိတ္ဖၾင့္ေပးစာေပးပုိႛခဲ့တဲ့ အဖဲၾႚေတၾထဲက အဖဲၾႚအစည္းတခဵိႂႚ ရဲ့ လၾတ္လပ္ေရး ေနႛနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးသေဘာထားအဴမင္တခဵိႂႚကုိ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔