သံဃာ့သပိတ္ လူထုလည္း အထိုက္အေလဵာက္ ပၝဝင္လာဴခင္း

2007-09-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_rain_200px.jpg
စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေနႛက မိုးသဲသဲဳကားမႀ ဇၾဲနပဲဴဖင့္ ႔ကခဵီေနေသာ သံဃာမဵားဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုေနႛက သံဃာ အပၝး ၁၂၀၀ခန္ႛ စီတန္း လႀည့္လည္ခဲ့ဳကသည္ဟု သိရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားမႀာ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပုိင္းကစ႓ပီး သံဃာေတာ္ အပၝး ၁၂၀၀ ခန္ႛ စုေဝးကာ ကံေဆာင္ပၾဲ စတင္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားကေန ဆူးေလဘုရားကုိ မုိးသဲသဲ႟ၾာေနတဲ့ဳကားကေန သံဃာေတာ္အပၝး ၇၀၀ ခန္ႛ ႔ကခဵီခဲ့ ဳကပၝတယ္။ သံဃာေတၾ႔ကခဵီဳကစဥ္မႀာ အလံဴပဘုရားလမ္းမႀာေရာက္ေနတဲ့ ႓မိႂႚခံတေယာက္က အခုလုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

“ဒီေနႛ အလံဴပဘုရားလမ္းအတုိင္းနဲႛ ဆူးေလဘုရားဖက္ကုိ တက္သၾားတယ္ေလ။ ၃ပၝးတတၾဲနဲႛ ႔ကခဵီဳကတာ၊ ကဵေနာ္ထင္တယ္ အပၝး ၇၀၀ ေလာက္ရႀိမယ္ထင္တယ္။ ထူးဴခားတာတခုက လမ္းေဘးကေန လူငယ္ေတၾက လက္ခဵင္းခဵိတ္႓ပီး အကာအကၾယ္ေပး လုိက္သၾားတာ ေတၾႚရတယ္။ လက္ခဵင္းခဵိတ္႓ပီးပၝလာတဲ့ ကေလးေတၾကေတာ့ အဴပည့္ပဲခင္ဗဵ။ ထိပ္ဆံုးကေန႓ပီးေတာ့ အဆံုးထိ ႎႀစ္ဖက္စလံုးမႀာပၝတယ္။ လူငယ္ေတၾဟာ တခဵႂိႚ ကေလးမေလးေတၾဆုိရင္ ဂဵင္းစကပ္ေတၾနဲႛေတာင္ ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ေတၾ႔ကလာတဲ့ အခဵိန္မႀာ မိုးက အေတာ္သည္း႒ကီးမည္း႒ကီး႟ၾာပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ေတၾမႀာ သကႆန္းေတၾလည္း ႟ၾဲစုိ႓ပီးေတာ့ ေဘးကဝန္းရံလာတဲ့ ကေလးေတၾနဲႛ ဆူးေလဘုရားအတုိင္းခဵီတက္သၾားပၝတယ္။”

အခုလုိ သံဃာေတာ္ေတၾေဘးက ဝန္းရံခဲ့ဳကတဲ့လူငယ္ေတၾဟာ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားနဲႛ ရန္ကုန္အေရႀႚပုိင္းတကၠသိုလ္က ေကဵာင္းသား ၅၀၀ခန္ႛလုိႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီ ရန္ကုန္အေရႀႚပုိင္းတကၠသိုလ္က ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဒီကေနႛေဴဖဆုိဖုိႛရႀိတဲ့ စာေမးပၾဲကုိ ေဴဖဆုိဴခင္းမရႀိပဲ သပိတ္ေမႀာက္ထၾက္လာခဲ့႓ပီး သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ဝန္းရံကူညီခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆူးေလတဝိုက္ သံဃာေတာ္ေတၾ ေရာက္ရႀိစဥ္ ဴမင္ကၾင္းကုိေတာ့ ရန္ကုန္႓မႂိႚခံတေယာက္က အခုလုိေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

“ကဵေနာ္စဴမင္တဲ့အခဵိန္မႀာ ဘုန္းဘုန္းေတၾအကုန္လံုးက သံေစဵးဖက္ကေန တက္လာ႓ပီး ေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေစဵးေရႀႚကေန ဝင္လာတယ္။ Traders က ဴဖတ္႓ပီးေတာ့ ဆူးေလဖက္ကုိ ခဵီတက္သၾားဳကတယ္။ ဆူးေလေပၞကုိ ေရာက္တဲ့အခၝ ဘုန္းဘုန္းေတၾက ေမတၨာသုတ္ေတၾ ႟ၾတ္ဆိုဳကတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ လူထုပရိသတ္က အမဵား႒ကီးဴဖစ္သၾား႓ပီးေတာ့ ဘုန္းဘုန္းေတၾ ဴပန္႔ကလာမဲ့အခဵိန္မႀာ ေအာက္ကေနေစာင့္႓ပီးေတာ့ လက္ခဵင္းယႀက္႓ပီး ကာေပး ထားတယ္။ ကာေပးတဲ့ လူထုအင္အားကေတာ့ ၇၀၀-၈၀၀ ေလာက္ရႀိမယ္ ဟုိဖက္တဴခမ္းထဲကုိေပၝ့၊ ဒၝေပမဲ့ အကုန္လံုးဳကည့္တဲ့ပရိသတ္က ေသာင္းခဵီသၾား႓ပီ။ အဲဒီဴမင္ကၾင္းက တအားကုိ မဵက္ရည္ကဵစရာ ေကာင္းတယ္၊ ဘာဴဖစ္လုိႛလဲဆုိေတာ့ ဒီေနရာမႀာ ကဵေနာ္တုိႛတခဵိန္တုန္းက ေသၾးေဴမကဵသၾားတဲ့ေနရာေလ၊ ၈၈တုန္းကေပၝ့။ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမဖက္မႀာ ရႀိတဲ့ဝန္ထမ္းေတၾအားလံုးက အနီးဆံုးထၾက္ဳကည့္လုိႛရတဲ့ ၀ရန္တာဘက္က ထၾက္ဳကည့္ဳကတယ္ေလ။ အဲဒီဝန္ထမ္းေတၾအားလံုးက အကုန္လံုး လက္ခုပ္ေတၾ တီးဳကတယ္၊ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမက ဝန္ထမ္းေတၾေပၝ့ေနာ္။”

လက္ရႀိအေဴခအေနေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚတေနရာမႀာရႀိေနတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသူ မနီလာသိန္းက ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾ၊ သံဃာေတၾ တေနႛတဴခား ပုိမိုပူးေပၝင္းလာတာကုိ ႒ကိႂဆုိေဳကာင္းနဲႛ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသူေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ သံဃာေတၾနဲႛ ဆက္လက္ပူးေပၝင္းမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

“အခုကဵမတိုႛႎုိင္ငံမႀာ လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အခက္အခဲ အကဵပ္အတည္းေတၾကုိ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတၾကေန ပထမဦးဆံုး စတင္ဦးေဆာင္႓ပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ေပၝ့ေနာ္။ အခုဆုိလုိႛရႀိရင္ သံဃာေတာ္ေတၾဟာ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾအားလံုးကုိ လုိက္ပၝခၾင့္ေပးလုိက္တယ္ေပၝ့ေနာ္။ လုိက္ပၝခၾင့္ေပးလုိက္တဲ့အခၝမႀာ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသူ၊ ေကဵာင္းသားေတၾေရာ ေနာက္ထပ္ မဵႂိးဆက္သစ္ေကဵာင္းသူ၊ ေကဵာင္းသားေတၾ အပၝအဝင္ေပၝ့ေနာ္၊ ဴပည္သူေတၾက ေဘးကေန ဝန္းရံ႓ပီးလုိက္ပၝေနတာကုိ ေတၾႚရတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ ေနာက္ထပ္လည္း ကဵန္တဲ့မဵႂိးဆက္လူငယ္ေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေတၾ အဴပင္ေပၝ့ေနာ္ ဴပည္သူေတၾက ထပ္မံ႓ပီး ေနာက္ရက္ေတၾမႀာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛအတူ လက္တၾဲပၝဝင္သၾားဖိုႛ အစီအစဥ္ေတၾရႀိပၝတယ္။ ပုိ႓ပီးေတာ့ အားရစရာေကာင္းတာက ဴပည္သူေတၾရဲ့ အခက္အခဲ၊ အကဵပ္အတည္းေတၾကုိ ဒီကေနႛဆုိလုိႛရႀိရင္ မိုးထဲေရထဲမႀာ ရဟန္းသံဃာ၊ ေကဵာင္းသား ဴပည္သူေတၾက တကယ္လက္တၾဲ႓ပီး ပူးေပၝင္းပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေန႓ပီဆုိတာ ဒီကေနႛမႀာ ပံုေဖာ္ ဴပသလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္အရႀင္သူဴမတ္တုိႛ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခဵက္ေတၾ မေအာင္ဴမင္မခဵင္း ကဵမတုိႛဟာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛအတူ ပူးေပၝင္းလက္တၾဲ႓ပီးေတာ့ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္ဆုိတာကုိ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ”

ရန္ကုန္႓မိႂႚအတၾင္း႔ကခဵီလာတဲ့ သံဃာေတာ္တခဵႂိႚ ေ႟ၿဂံုတုိင္ကုိေရာက္ရႀိလာစဥ္ ဴမင္ကၾင္းကုိေတာ့ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ လုိက္ပၝဳကည္ႌိုခဲ့သူတဦးက RFA ကုိ အခုလုိေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေ႟ၿဂံုတိုင္မီးပိၾႂင့္ကေန သူတုိႛ ကမၲာေအးဘုရားလမ္းဖက္ကုိ တက္သၾားတာေပၝ့ေလ။ အဲဒီမႀာ အပၝး ၃၀၀ ေလာက္ရႀိမယ္။ ေရႀႚဆံုး ၃ပၝးက သာသနာ့အလံ ၃ခုကုိ ေထာင္ထား တာေပၝ့၊ အဲေနာက္က အပၝးေတၾ အကုန္လံုးတန္းစီ႓ပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးမႀာ သာသနာ့ အလံ၂ခုနဲႛ ေနာက္ဆံုးဘုန္း႒ကီးေပၝ့၊ အဲဒီေနာက္ဆံုးကုိယ္ေတာ္တပၝးက ပရိသတ္ေတၾကုိ လုိက္႓ပီး ဓာတ္ပံု႟ိုက္ေနတာကုိေတၾႚရတယ္။ တလမ္းလံုးေတာ့ သူတုိႛက ေမတၨာပုိႛတာေတၾ ႟ၾတ္သၾားတာ၊ ေမတၨာပိုႛဆုိတာက ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ႓ငိမ္းဳကပၝေစလုိႛ ႟ၾတ္သၾားတယ္။ တခဵႂိႚ ေနရာေတၾမႀာ ၂၄ပစၤည္း ပဌာန္းကုိ ႟ၾတ္သၾားတယ္။ အဲဒီကေန ကမၲာေအး ဘုရားလမ္းအတုိင္း ေတာက္ေလ႖ာက္သၾား႓ပီးေတာ့ ဂၾတၨလစ္ဘုရား သံလမ္းကုိ သူတုိႛခဵႂိးသၾား ဳကတာေပၝ့။ သံေစဵးကေန႓ပီးေတာ ့ရန္ကင္းကုိဴဖတ္သၾားဳကတာ။ လမ္းေဘးဝဲယာက လူေတၾကေတာ့ ထၾက္ဳကည့္ေန႟ံုပဲ လက္ခုပ္လည္းမတီးဘူး၊ ကားေတၾက လည္း ဴဖည္းဴဖည္းေမာင္းေပးတယ္။ ကမၲာေအးဘုရားလမ္းမႀာတုန္းက လူထုေနာက္ကေန ဆုိင္ကယ္၃ စီးနဲႛ ကားတစီးလုိက္႓ပီးေတာ့ ဆက္သၾယ္ေရး စကားေဴပာစက္ေတၾနဲႛ ေဴပာေနတာေတၾႚတယ္။ အဲဒီလူေတၾကုိ ရန္ကင္းဖက္ေရာက္တဲ့အခၝမႀာ မေတၾႚေတာ့ဘူး။”

ရန္ကုန္တုိင္း ကၾမ္းဴခံကုန္း႓မိႂႚနယ္မႀာလည္း ဒီကေနႛသံဃာေတာ္မဵား ပရိတ္႟ၾတ္႓ပီး နံနက္ေစာေစာ ႓မိႂႚတၾင္းလႀည့္လႀည္ဳကတယ္လုိႛ ကၾမ္းဴခံကုန္း႓မိႂႚနယ္က ဆရာေတာ္တပၝးက အခုလုိမိန္ႛဳကားပၝတယ္။

“ကၾမ္းဴခံကုန္းမႀာ သံဃာေတာ္မဵားပရိတ္႟ၾတ္႓ပီးေတာ့ တန္းစီ႓ပီးလႀည့္လည္တယ္ေပၝ့ ဒကာ႒ကီးရယ္။ သံဃာေတာ္ အပၝး၆၀ခန္ႛ မနက္ ၇နာရီေလာက္မႀာ မဟာတိေလာက ဘုရား႒ကီးမႀာ စုတယ္။ ႓မိႂႚထဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္လမ္းမ႒ကီးအတုိင္းေလ႖ာက္တယ္ ေစဵးထဲကုိ တပတ္ ပတ္တယ္ ေနာက္ေတာ့ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း ကုိယ့္ေကဵာင္းကုိယ္ဴပန္႓ပီး သၾားဳကပၝတယ္။ အာဏာပုိင္ေတၾဖက္က လုိက္လံ ေစာင့္ဳကည့္တာေတၾရႀိတယ္။ လူထုကလည္း အားေပး ပၝတယ္၊ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာေပၝ့။ ”

ရန္ကုန္တုိင္း ကၾမ္းဴခံကုန္း႓မိႂႚနယ္က သံဃာထုရဲ့ ခံယူခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး အဲဒီ ဆရာေတာ္က အခုလုိ ရႀင္းဴပသၾားခဲ့ပၝတယ္။

“တဴပည္လံုးမႀာဆႎၬဴပေနတဲ့ ကိစၤကေတာ့ သံဃာေတာ္ေတၾအေနနဲႛ သံဃာ့အဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္အတုိင္း ေဆာင္႟ၾက္တာေပၝ့။ ဘယ္လုိသေဘာရလဲဆိုေတာ့ ဒၝ ဝိနည္းစည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းနဲႛ မညီဘူးေပၝ့ ဒကာ႒ကီး။ သံဃာေတၾ စည္းကမ္းဝိနည္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္တာ သူတုိႛလက္ခံရမႀာေပၝ့။ ေထာက္ခံရမႀာေပၝ့ မေထာက္ခံရင္ ဝိနည္းကုိ ပယ္တဲ့အဖၾဲႚအစည္း ဴဖစ္သၾားမႀာေပၝ့။ တာဝန္မဲ့ ေနတယ္လုိႛ ဦးဇင္းတုိႛထင္တယ္။ အဓိက ကမဟန ၄၇ ပၝးေပၝ့ ဒကာ႒ကီး။ ဘာဴဖစ္လုိႛလည္းဆိုေတာ့ ဴမတ္စၾာဘုရားရဲ့ ေဒသနာအတုိင္းလုပ္တယ္ဆုိေတာ့ သံဃာေတၾေဆာင္႟ၾက္တဲ့ကိစၤ ေအာင္ဴမင္မယ္လုိႛ ယံုဳကည္ပၝတယ္။”

ရန္ကုန္႓မိႂႚက ဒီကေနႛမနက္ ၁၀နာရီမႀာ ရတဲ့သတင္းေတၾအရဆုိရင္ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ လာေရာက္ပူးေပၝင္းမဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾ စီးနင္းလုိက္ပၝလာတဲ့ ရထားတၾဲကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚအဝင္ တုိးေဳကာင္ကေလး ဘူတာမႀာဴဖႂတ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။ ေတာင္၊ ေဴမာက္ လမ္းဆံုနဲႛ သကႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ကုိဆက္ထားတဲ့ ငမုိးရိပ္တံတားကုိ ပိတ္ပစ္မဲ့အေနအထား ရႀိတယ္လုိႛ႓မိႂႚခံ တခဵႂိႚကေဴပာပၝတယ္။ အေဴခအေနေပၞမႀာမူတည္႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚကုိ ဝင္ႎုိင္တဲ့ လမ္းေဳကာင္းေတၾကုိ ပိတ္ပစ္ဖိုႛလည္း ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္ကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ႌၿန္ဳကားထားတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ခရီးသၾားလာေနတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတၾကုိ ကန္ႛသတ္ ပိတ္ပင္မႁေတၾ ေနရာအႎႀံႛရႀိေန႓ပီး နယ္႓မိႂႚေတၾကေန ရန္ကုန္ကုန္ကုိ လာေရာက္ပူးေပၝင္းမဲ့ သံဃာေတၾကုိ ပိတ္ဆိုႛရန္႒ကိႂးစားေနေဳကာင္း ရႎ္ကုန္႓မိႂႚခံတခဵႂိႚက ေဴပာပၝတယ္။ ရန္ကုန္မႀာေတာ့ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမ တခုလုံးကုိ သံဆူး႒ကိႂးကာထားပၝတယ္။ သံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ သပိတ္ကုိ အစိုးရဖက္က အေသအခဵာ ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ရန္ကုန္ တ႓မိႂႚလံုးရဲ့ လံုဴခံႂေရးကုိ တာဝန္ယူထားတဲ့ အဆင့္ဴမင့္ အရာရႀိေတၾကုိယ္တုိင္ ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္ေဴခရင္း ေသၾးေဆးကန္ အနီးမႀာရႀိတဲ့ ဓမၳာ႟ံုတခုမႀာ ဌာနခဵႂပ္ဖၾင့္႓ပီး အနီးကပ္ ကၾပ္ကဲ ေနတယ္လုိႛလည္း ဆုိပၝတယ္။ ”

ဒီကေနႛ ေနႛလည္ ပုိင္းက ေတာင္ဥကၠလာနဲႛ ရန္ကင္း က သံဃာေတၾလည္း အင္အား ၁ ေထာင္ေကဵာ္ေလာက္ထိ စု႟ုံး႓ပီးဆႎၬဴပခဵီတက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာေငၾဳကာယံေကဵာင္း ကသံဃာေတၾ၊ နဲႛတူ အဴခားေတာင္ဥကၠလာနဲႛ ရန္ကင္းတဝုိက္က ေကဵာင္းတုိက္ေတၾက သံဃာေတၾ ရန္ကင္း မုိးေကာင္းဘုရားမႀာ အရင္စုဳက႓ပီး မုိးေကာင္းဘုရားကေန ေ႟ၾတိဂုံေစတိ ကုိေဴခလ႖င္ခဵီတက္ဳကပၝတယ္။

ခဵီတက္ခဲ့တဲ့ လမ္းတေလ႖ာက္ ဴပည္သူနဲႛေကဵာင္းသားေတၾလည္း အားေပးပၝဝင္ခဲ့ဳကေဳကာင္းနဲႛ၊ ဟန္ႛတားေႎႀာင့္ယႀက္တာေတၾေတာ မရႀိခဲ့ဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

မံု႟ၾာ႓မိႂႚ ေဇာတိကေကဵာင္းတုိက္ကလဲ ဒီေနႛ ေနႛလယ္ ၁ နာရီဝန္းကဵင္ေလာက္က သံဃာေတာ္ အပၝး ၃၀၀ ေကဵာ္ကေနစ႓ပီး ေနႛလယ္ ၂ နာရီအထိ ႓မိႂႚထဲ လႀည့္လည္ ေမတၨာပိုႛ ခဵီတက္ခဲ့ပၝတယ္။ သာသနာ့အလံကို ကိုင္ေဆာင္႓ပီး ၃ ပၝးတတန္း စီတန္းရင္း မံု႟ၾာ႓မိႂႚ ဘုရား႒ကီးရပ္ကၾက္မႀာရႀိတဲ့ ေ႟ၿစည္းခံုဘုရားနဲႛ ဆုေတာင္းဴပည့္ဘုရားကို သၾားေရာက္ ပူေဇာ္ ေမတၨာပိုႛ အမ႖ေဝခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမႀာေတာ့ ရန္ကင္းေကဵာင္းတိုိက္နဲႛ မဏိရတနာပံု ေကဵာင္းတိုက္အပၝအဝင္ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက သံဃာေတာ္ေတၾလည္း ႓မိႂႚထဲလႀည့္လည္ ေမတၨာသုတ္ ႟ၾတ္ဖတ္သရဇ�ာယ္ရင္း ေ႟ၿစည္းခံုဘုရားကို သၾားခဲ့ပၝတယ္။ စုစုေပၝင္း သံဃာ အပၝး ၇၀၀ ေကဵာ္ ရႀိမယ္လိုႛ ကံေဆာင္သပိတ္မႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ေဇာတိကေကဵာင္းတိုက္က သံဃာေတာ္တပၝးက မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။

သံဃာေတာ္ေတၾ ကံေဆာင္သပိတ္ေမႀာက္ ခဵီတက္ေနစဥ္ လူထုပရိသတ္ သံုးေထာင္ဝန္းကဵင္ေလာက္ ပၝဝင္ခဲ့သလို ေရသန္ႛဘူးနဲႛ အခဵႂိရည္မဵားလည္း ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္လုိႛ ႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကေနႛ မံု႟ၾာက သံဃာေတာ္ေတၾ ကံေဆာင္သပိတ္ေမႀာက္ရာမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက မထင္မရႀားနဲႛ ေစာင့္ဳကည့္ေနတာ ရႀိသလို တခဵႂိႚလည္း မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတၾ တိတ္တဆိတ္႟ိုက္ခဲ့တာမဵႂိးေတၾ ရႀိတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ ဒီအေဴခအေနေတၾကိုလဲ မံု႟ၾာ႓မိႂႚခံ အမဵႂိးသမီးတေယာက္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ဴခမ္း ႒ကိႂႚပင္ေကာက္႓မိႂႚနယ္အတၾင္း သံဃာေတာ္အပၝး ၂၀၀နီးပၝး ဒီကေနႛမၾန္းလၾဲ ၁နာရီေလာက္က စတင္႓ပီး ေမတၨာသုတ္၊ ေမာရသုတ္႟ၾတ္ဖတ္ကာ စီတန္းလႀည့္လည္ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္ဴပသခဲ့တယ္လိုႛ RFAက စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ႒ကိႂႚပင္ေကာက္႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက သံဃာေတာ္ေတၾ အခုဆႎၬဴပမႁဟာ ယခုလအတၾင္း သံုး႒ကိမ္ေဴမာက္ဴဖစ္ပၝတယ္။

႒ကိႂႚပင္ေကာက္႓မိႂႚေပၞက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾဴဖစ္တဲ့ တိုက္ေကဵာင္း၊ ေဗာဓိေကဵာင္း၊ ဝၝဆိုေကဵာင္းနဲႛ ဘုရား႒ကီးေကဵာင္းက သံဃာေတာ္အပၝး ၂၀၀နီးပၝး ႎႀစ္နာရီခၾဲေကဵာ္ဳကာ ႓မိႂႚတၾင္းလႀည့္လည္ ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေတၾကေတာ့ ရန္ကုန္နဲႛ တဴခား႓မိႂႚေတၾက ဆႎၬဴပမႁအေဴခေနေတၾပၝ။ အခုဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ သပိတ္နဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့လဲ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုက ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တပၝးကုိ ဦးခင္ေမာင္စုိးက ေလ႖ာက္ထား ေမးဴမန္းထားတာကုိ ဆက္႓ပီး နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔