ကေနဒၝ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ လယ္ရီ ဘတ္ဂ္နဲလ္ရဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႚပတ္သက္တဲ့ ေဳကညာခဵက္

2008-01-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

cynthia_maung_150px.jpg
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚအနီးရႀိ မဲေတာ္ေဆးခန္းတၾင္ လူနာမဵား၏ ေဆးကုသမႁ မႀတ္တမ္းမဵားကို စစ္ေဆး ဳကည့္႟ႁေနေသာ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္၏ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ကေနဒၝ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ လယ္ရီ ဘတ္ဂ္နဲလ္သည္ မဲေတာ္ေဆးခန္းသုိႚ သၾာေရာက္ခဲ့႓ပီး ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ႎႀင့္လည္း ေတၾႚဆံုခဲ့သည့္အဴပင္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္လည္း ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတသည္။ (Photo: AFP)

ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကို တပတ္ဳကာသၾားေရာက္႓ပီး ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾ၊ ဴပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛအစည္းေတၾ၊ သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛေတၾႛဆံုခဲ့တဲ့ ကေနဒၝ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ လယ္ရီ ဘတ္ဂ္နဲလ္ဟာ အခုအခၝ ကေနဒၝႎိုင္ငံကို ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိခဲ့႓ပီး ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႛက ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကို သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး ရက္သတၨတပတ္ဳကာ ဴမန္မာ့အေဴခအေနေတၾကို ေလ့လာခဲ့တဲ့ ကေနဒၝ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ လယ္ရီ ဘတ္ဂ္နဲ ရဲႛေဳကဴငာခဵက္မႀာ သူႛရဲႛဒီခရီးစဥ္ဟာ ဒီမိုကေရစီအတၾက္ ရုန္းကန္တိုက္ပၾဲဝင္ေနဳကတဲ့ ဴမန္မာ ဴပည္သူ ေတၾကိုကူညီပံ့ပိုးဖိုႛနဲႛ ကေနဒၝႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဒီတိုက္ပၾဲမႀာ ဘာေတၾ အကူအပံ့ေပးႎိုင္မလဲ ဆိုတာ ရႀာေဖၾ ဖိုႛဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛအစည္းေတၾ၊ လူမဵိႂးစုအဖၾဲႛအစည္းေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ေဟာင္းေတၾ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖၾဲႛဝင္ေတၾ၊ အမဵိႂးသမီးအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေတၾ၊ အလုပ္သမားအဖၾဲႛေတၾ၊ သံဃာေတာ္ေတၾ၊ တပ္ေဴပးေတၾနဲႛအတူ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္နဲႛ လည္းေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလူထုအံုဳကၾမႁကို စစ္တပ္ကအင္အားသံုး ႓ဖိႂခၾဲခဲ့ေပမဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛအစည္းေတၾရဲႛ စိတ္ဓၝတ္ေရးရာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေနဆဲဴဖစ္တာကို ေတၾႛဴမင္ခဲ့ရတဲ့အတၾက္ ခဵီးကဵႃးမိေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အဳကမ္းဖက္တာေတၾဟာ စက္တင္ဘာေတာ္လႀန္ေရးနဲႛအတူ ႓ပီးဆံုးသၾား႓ပီလိုႛ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းက ထင္ဴမင္ေနဳကေပမဲ့ အဓမၳဴပႂကဵင့္မႁ၊ အဓမၳ ေနရာ ေရၿႛေဴပာင္းမႁ၊ အဓမၳခိုင္းေစမႁနဲႛ ဥပေဒလက္လၾတ္ ထင္သလိုသတ္ဴဖတ္မႁေတၾက လူမဵိႂးစု ေဒသေတၾမႀာေနႛတဓူ၀ ဴဖစ္ပဵက္ေနေဳကာင္း သူႛရဲႛေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

အဲဒၝအဴပင္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေတၾ၊ သံလၾင္ဴမစ္ေရာကာတာ စီမံကိန္းေတၾေဳကာင့္ စစ္ဗိုလ္ေတၾသာ ခဵမ္းသာ႓ပီး ေဒသခံဴပည္သူေတၾမႀာေတာ့ ေနရာေရၿႛေဴပာင္းခံရတာ၊ အဓမၳ ခိုင္းေစခံရတာေတၾသာ အဖတ္တင္႓ပီး ဒီစီမံကိန္းေတၾေဳကာင့္ ဘာအကဵိႂးေကဵးဇူးမႀ မခံစားရႎိုင္ေဳကာင္း ဒီလို ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ ကေနဒၝႎိုင္ငံဟာ ႎိုင္ငံတကာနဲႛအတူ အကူညီေပးသၾားမယ္လိုႛဆံုးဴဖတ္ေဳကာင္း အစီရင္ခံမႀာ မစၤတာ ဘတ္ဂ္နဲလ္က ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

႓ပီးေတာ့လည္း ကေနဒၝဴပန္ေရာက္လိုႛ ပၝလီမန္ဴပန္လည္စတင္တဲ့အခၝ သူႛရဲႛေတၾႛရႀိခဵက္ေတၾကို တင္ဴပမႀာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႛ ဆင္းရဲဒုကၡေတၾ ေလဵာ့နည္းသက္သာေအာင္ ကေနဒၝႎိုင္ငံ အေနနဲႛဘာေတၾ ကူညီႎိုင္မယ္ဆိုတာ ေဆၾးေႎၾးဳကမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္းဆိုပၝတယ္။

ကေနဒၝအစိုးရရဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞထားရႀိတဲ့ မူဝၝဒနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကေနဒၝ ပၝလီမန္ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵား အသင္းက ဦးေကဵာ္ေဇာေဝကလည္း အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးေကဵာ္ေဇာေဝ။ ။ အရင္တုန္းက အစုိးရနဲႛဆုိရင္ အခု ကၾန္ဆားေဗးတစ္အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးနဲႛေတၾႛတုန္း သူေဴပာတာက သူတုိႛအေနနဲႛ စီးပၾားေရးေတၾမလုပ္ဖုိႛ ႀေခညအငသည အသစ္ေပၝ့ေလ၊ ဟုိအရင္တုန္းကရႀိတဲ့ဟာတဲ့ အမဵား႒ကီးပုိဴပင္းတယ္၊ ကဵေနာ့အဴမင္နဲႛေဴပာရင္ေတာ့ သူတုိႛအေနနဲႛပုိ႓ပီးေတာ့ တက္တက္ဳကၾဳကၾနဲႛလုပ္လာတယ္။ သူတုိႛကေနဒၝ အစုိးရႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးကုိယ္တုိင္ကလည္း ေဴပာတယ္။ ႎုိင္ငံတကာအစုိးရေတၾနဲႛ ေနာက္ကုလသမဂၢနဲႛလည္း တၾဲ႓ပီးေတာ့ ေရႀႛဆက္႓ပီးဖိအားေပးသၾားဖုိႛ လုပ္ေဆာင္သၾားဖုိႛရႀိတယ္။ ဒီတခဵိန္တည္းမႀာလည္း ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾအတၾက္ သူတုိႛကူညီလုိႛရတာ ကူညီဖုိႛေလ့လာ႓ပီးေတာ့ ကူညီသၾားမယ္လုိႛေဴပာတယ္။

ကေနဒၝ ပၝလီမန္ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵား အသင္းက ဦးေကဵာ္ေဇာေဝ ေဴပာဴပခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔