ရန္ကုန္လႁပ္ရႀားမႁသတင္း မႎၩေလးလူထု နားစၾင့္လဵက္ရႀိ

2007-08-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

protest_march_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္မႁကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္ေသာ စီတန္း လမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရာ ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေနႛက လႁပ္ရႀားမႁတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ မႎၩေလး႓မိႂႚတၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္အထိ အေဴခအေန ႓ငိမ္သက္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း ဴမင့္တက္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚ နယ္႓မိႂႚတခဵႂိႚေတၾမႀာ လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္ ဆႎၬဴပမႁေတၾ ရႀိခဲ့ေပမဲ့ အထက္ဗမာဴပည္ မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာေတာ့ အေဴခအေနေတၾဟာ ႓ငိမ္သက္ေနပၝတယ္။ မႎၩေလးတိုင္း တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ေဇာ္ဟာ မႎၩေလး႓မိႂႚက သက္ဆိုင္ရာ ပဓာန နာယက ဆရာေတာ္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံု႓ပီး သံဃာေတာ္ေတၾကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ၊ ေကဵာင္းတၾင္း လူအဝင္အထၾက္ေတၾကို သတိဴပႂေပးဖိုႛ ေလ႖ာက္ထား ေမတၨာရပ္ခံခဲ့ပၝတယ္။ မႎၩေလး႓မိႂႚ ေကဵာင္းတိုက္ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားမႀာလည္း လံု႓ခံႂေရးတပ္ေတၾ ခဵထား႓ပီး ႓မိႂႚတၾင္းမႀာလည္း စစ္ကားေတၾ လႀည့္လည္ေနတုန္းပဲလိုႛ ေဒသခံတခဵႂိႚက ေဴပာပၝတယ္။ ရန္ကုန္က လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို မႎၩေလးလူထုက စိတ္ဝင္တစား နားစၾင့္ေန႓ပီး မႎၩေလး NLDအဖၾဲႚကိုလည္း ဦးေဆာင္မႁ မေပးရေကာင္းလားဆို႓ပီး ဖိအားေပး ေဝဖန္ေနတာေတၾလည္း ရႀိတယ္လိုႛ မႎၩေလး NLD အဖၾဲႚက ေဴပာပၝတယ္ ဒၝေပမဲ့ သူတိုႛအေနနဲႛ ဒီကိစၤကို ဗဟုိဌာနခဵႂပ္ရဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္မေပးသေ႟ၾႚ ေဆာင္႟ၾက္မႀာ မဟုတ္သလို ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္က တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္အမတ္ေတၾ အပၝအဝင္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ၉၂ ဦးရဲ့ ကုလသမဂၢထံ အကူအညီေတာင္းခံထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရးလမ္းေဳကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛကိုပဲ စိုင္းဴပင္းေနတဲ့အေဳကာင္း၊ မႎၩေလးတိုင္းစည္း အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္သန္း။ ။ အရင္တုန္းက ႎိုင္ငံေရး လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား မဴဖစ္ခင္တုန္းက က႗န္ေတာ္တိုႛက ဒီနည္းလမ္းနဲႛ ေဖာက္မႀ ရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ လုပ္ခဲ့တာေလ၊ အဲဒီအခၝကဵေတာ့ ဒီဓာတ္ဆီေဈး ေဈးႎႁန္းတက္သၾား႓ပီးေတာ့မႀ ဝုန္းဒိုင္းနဲႛ turning point (အလႀည့္အေဴပာင္း) တခုကို ေရာက္သၾားတဲ့အခၝမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ အရင္လုပ္ထားတဲ့ဟာေတၾနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္ခဵိန္ကိုက္႓ပီးေတာ့မႀ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္႓ပီးေတာ့ လမ္းေဳကာင္းေဴပာင္းရတဲ့အခၝကဵေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ NLDအေနနဲႛ အဖၾဲႚအစည္းနဲႚဆိုေတာ့ တေနရာနဲႛ တေနရာ လႁပ္ရႀားရတာ၊ ေ႟ၾႚလဵားရတာ၊ ဦးတည္ခဵက္ေဴပာင္းရတာ နည္းနည္းေလးေတာ့ အခဵိန္ဳကန္ႚဳကာပၝတယ္၊ အဲဒီအတၾက္ေတာ့ အားလံုးက အားမလိုအားမရ ဴဖစ္ဳကမႀာ အမႀန္ပၝပဲ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛလည္း အားမလိုအားမရ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ တေယာက္တည္း ထ႓ပီးလုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမဵိႂးလည္း မဟုတ္ဖူးေလ။ အေဴခအေနတခု ေဴပာင္းသၾားတဲ့အေပၞမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ ဆင္႒ကီးတေကာင္ကို ေရႀႚကေန ေနာက္ကိုလႀည့္ရတာ သာမန္ သတၨဝၝအေသးေလးတေကာင္ လႀည့္ရသလို မဴမန္ဘူးေပၝ့ဗဵာ။ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ ေရႀႚက ေနာက္ကို လႀည့္ရဖိုႛဆိုတာ အခဵိန္ေလး နည္းနည္းေတာ့ လိုပၝတယ္။

လာမဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာေတာ့ ရန္ကုန္ NLD႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ကဵင္းပမဲ့ ပၝတီေမၾးေနႛပၾဲမႀာ မႎၩေလးတိုင္း ႓မိႂႚနယ္ ၃၀ က ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကိုယ္တုိင္ တိုင္းအလိုက္ ဴဖစ္ပဵက္မႁအေဴခအေနေတၾနဲႛ အ႒ကံဴပႂလၿာ စာတမ္းေတၾကို အသီးသီး တင္ဴပဳကမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံု႟ၾာ႓မိႂႚမႀာေတာ့ NLDအဖၾဲႚဝင္ေတၾရဲ့ ေနအိမ္ေရႀႚနဲႛ လမ္းဆုံလမ္းခၾေတၾမႀာ ရဲနဲႛ ရယက အဖၾဲႚေတၾ ေစာင့္ဳကပ္ ေလ့လာေနတဲ့အေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ မေကၾးတိုင္း ေအာင္လံ႓မိႂႚမႀာေတာ့ တနဂႆေႎၾေနႛက ေစဵးအနီးတဝိုက္နဲႛ အထက ေကဵာင္းေရႀႚေတၾမႀာ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး၊ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ ကဵဆံုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ရမည္ လိုႛ ေရးထားတဲ့ ပိုစတာေတၾ ကပ္ထားလိုႛ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛအထိ လံု႓ခံႂေရးေတၾ တင္းကဵပ္ထားတဲ့အေဳကာင္းလည္း ႓မိႂႚခံတေယာက္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔