လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီ မႎၩေလးမႀာဖၾဲႚစည္း

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept_24_200px.jpg
ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးဟု ေဴပာစမႀတ္တၾင္ခဲ့ေသာ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးကို က္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အထက္ဗမာဴပည္ မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာ မန္းသံဃာေတာ္ေတၾအပၝအဝင္ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾ၊ ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုစည္း႟ံုးေရးေကာ္မတီ (အထက္ဗမာဴပည္)တိုႛ စုေပၝင္း႓ပီး လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီ (မႎၩေလး)ကို ဖၾဲႚစည္းလိုက္တယ္လိုႛ RFAက စံုစမ္း သိရႀိရပၝတယ္။ အဲဒီအဖၾဲႚကို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (၅)ဦးနဲႛ ဦးေဆာင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

လူထုဆႎၬေတၾကို ေဖာ္ထုတ္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အာဏာရႀင္စနစ္ဆိုးကိုတၾန္းလႀန္ဖိုႛ အထက္ဗမာဴပည္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီကို ဇန္နဝၝရီလ (၁)ရက္ေနႛမႀာ ဖၾဲႚစည္းခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မန္းသံဃာေတာ္က မိန္ႛဳကားပၝတယ္၊၊ အဲဒီဗဟိုေကာ္မတီမႀာ မႎၩေလးသံဃာေတာ္ (၃)ပၝး နဲႛ အထက္ဗမာဴပည္ မဵိႂးဆက္သစ္ေကဵာင္းသား လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ (၂)ဦးတိုႛ ပၝဝင္ပၝတယ္။

လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ ရရႀိဖိုႛ၊ ဴပည္သူႛဆႎၬအမႀန္ကို ေဖာ္ထုတ္ႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ရက္ပိုင္းအတၾင္း လႁပ္ရႀားမႁေတၾ စတင္ ေဆာင္႟ၾက္ေတာ့မႀာဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ကိုယ့္အခၾင့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္တိုက္ယူမႀရမႀာမိုႛ ဴပည္သူေတၾလည္း ပူးေပၝင္းပၝဝင္ဖိုႛ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးရဲ့ အဓိက ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးအေဴဖရႀာေရး၊ ေ႟ၿဝၝေရာင္လႁပ္ရႀားမႁအတၾင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရရႀိ မႁေတၾနဲႛ ဖမ္းဆီးထားမႁေတၾကို အမႀန္အတိုင္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႎိုင္ေရးစတာေတၾကို ရည္မႀန္းခဵက္တူတဲ့ ကဵန္အင္အားစုေတၾနဲႛ လက္တၾဲ လုပ္ေဆာင္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း လူထုလႁပ္ရႀားမႁေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီရဲ့ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းအေသးစိတ္ကို RFAသတင္းေထာက္ ကိုမိုးေကဵာ္က သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔