ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ ပင္နဲ႟ိုး အေမရိကန္တကၠသိုလ္တၾင္ ေဆၾးေႎၾး

2007-11-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_monastery_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလိုဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေရာက္ရႀိေနစဥ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛက ပဲခူး႓မိႂႚရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတခုသိုႛ သၾားေရာက္ စံုစမ္း ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

မဳကာခင္က ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလိုဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုးဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဘေရာင္းတကၠသိုလ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾၾကို ေဆၾးေႎၾးေနပၝတယ္။

ႎိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ကေန ၁၅ ရက္ အတၾင္းဴမန္မာႎိုင္ငံကိုသၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးဟာ အခုအသံလၿင့္ေနစဥ္မႀာပဲ ဘေရာင္းတကၠသိုလ္ ဝပ္ဆန္ အင္စတီကဵႂမႀာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ ဴပႂလုပ္ေနပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾဴမၟင့္တင္ခဲ့တာေဳကာင့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလက ထုတ္ေဖာ္ဴပသခဲ့တဲ့ ဴမန္မာလူထုရဲ့႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စစ္အစိုးရက ေခဵမႁန္း႓ဖိႂခၾဲခဲ့စဥ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾကို ရႀင္းလင္းေဆၾးေႎၾးခဲ့တာပၝ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာရႀိေနစဥ္ အတၾင္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အေဴမာက္အဴမားကို ႎႀစ္ရႀည္အကဵဥ္းခဵထားတဲ့ အင္းစိန္ေထာင္၊ စစ္အစိုးရရဲ့ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတဲ့ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းတေကဵာင္းတိုႛကို သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခဲ့ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေနခဲ့တဲ့ရက္ နည္းပၝးတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ေနႛစဥ္ဘဝအေဴခအေနေတၾကို သူႛအေနနဲႛ အမဵား႒ကီးမသိခဲ့ရေပမဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနအတၾက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးဟာ ေအာက္တိုဘာလက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ မဴဖစ္ခင္အတၾင္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၁,၂၀၀ ေလာက္ ရႀိေန႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္း ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံကို အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဘေရာင္းတကၠသိုလ္မႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးနဲႛ အာဏာရႀင္အဖၾဲႚ ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္ေအာက္မႀာ ပညာရႀင္ေတၾ၊ မူဝၝဒခဵမႀတ္ေရးဆိုင္ရာပုဂၢိႂလ္ေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ကတည္းက ဴပည္ဝင္ခၾင့္ပိတ္ပင္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ “

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔