ပင္နဲ႟ိုးတင္သၾင္းေတာ့မည့္ ဴမန္မာ့လူႛအခၾင့္အေရး အစီရင္ခံစာ

2007-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_meeting_200px.jpg
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုး (ဝဲမႀဒုတိယ) ႎိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ကုလသမဂၢ႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ ညီလာခံမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလိုဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုးက ဒီကေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာ အစီရင္ခံစာတင္သၾင္းမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးက အဖမ္းဆီးခံရတဲ့ လူပုဂၢိႂလ္ ၆၀၀ ေကဵာ္နဲႛ ေပဵာက္ဆံုးေနသူ ၇၄ ဦး၊ အသတ္ခံရသူ ၁၆ ဦးရဲ့ စာရင္းကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အဳကံေပးႎိုင္ဖိုႛ တင္ဴပခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီလူေသ လူေပဵာက္နဲႛ အဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ဒီစာရင္းကို အသစ္ေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾနဲႛ ပံုမႀန္ ဴဖည့္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ အဴဖစ္ပဵက္ေတၾဟာ ဴမန္မာလူႛအဖၾဲႚအစည္းရဲ့ စီးပၾားေရး လူမႁေရးမတည္႓ငိမ္တာကို ထင္ဟပ္ေန႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေရႀးေဟာင္း ဥပေဒေတၾနဲႛ စည္းကမ္းသတ္ မႀတ္တာေတၾကို ႎိုင္ငံတကာလူႛအခၾင့္အေရး စံေတၾနဲႛအညီ ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္သင့္တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးးရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးအစီရင္ခံစာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေလာေလာဆယ္ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီကို တက္ေနတဲ့ အာရႀလူႛအခၾင့္ေရးေကာ္မရႀင္က ဂဵီနီဗာဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ မိုက္ကယ္အန္သိုနီက RFAကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲႛ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးရဲ့ အစီရင္ခံစာကို ႒ကိႂဆိုရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ အေရးပၝတဲ့ ေဴခလႀမ္းတရပ္လည္းဴဖစ္ပၝတယ္။ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးကိုယ္တုိင္ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဴပာထားသလို ဒၝဟာ ပထမေဴခလႀမ္းဴဖစ္သလို သူဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ေလ့လာခဲ့တာကလည္း တိုေတာင္းပၝတယ္။ သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေနာက္ထပ္သၾားခၾင့္ရမယ္လိုႛလည္း ေမ႖ာ္လင့္တယ္။ ဘာဴဖစ္လုိႛလည္းဆိုေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့အေခၝက္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾကို စံုစမ္းစစ္ေဆးတာ မလုပ္ႎိုင္ခဲ့လိုႛပၝလိ္ုႛ သူေဴပာေဳကာင္း အာရႀႀ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ ဂဵီနီဗာဌာေနကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအဴဖစ္ပဵက္ေတၾကို ဴပန္ဳကည့္ရင္ ဴပည္သူတဦးခဵင္းစီရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ အညီေတာင္းဆိုတာေတၾကို ေတၾႚရမႀာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ ဴပည္သူလူထုရဲ့ လၾတ္လပ္စၾာ ေဴပာဆိုဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခၾင့္ကို ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ခဵႂပ္ကိုင္ထားတာေတၾႚရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ လူႛအခၾင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလႀယ္ကို ဴပည္ဝင္ခၾင့္ေပးတာကို ခဵီးကဵႃးရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ၅ မဵဥ္းေစာင္း ၁ က အခဵက္ေတၾကို လိုက္နာ ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ လကၡဏာမဵိႂးလံုးဝ မေတၾႚရေဳကာင္း၊ လူႛအခၾင့္အေရး အထုူးကိုယ္စားလႀယ္ အေနနဲႛ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္မရတာကိူ လၾန္စၾာ စိတ္မေကာင္းဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း အစီရင္ခံစာနိဂံုးမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးရဲ့ တိုက္တၾန္းအဳကံေပးခဵက္ေတၾထဲမႀာ အခဵက္ ၁၇ ခဵက္ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ ဖမ္းဆီးထားသူေတၾကို ႟ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း လံုဴခံႂမႁေပးဖိုႛ၊ အဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾ၊ ေပဵာက္ဆံုးေနသူေတၾ ဘယ္မႀာ ဖမ္းဆီးထားတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖိုႛ၊ အကဵဥ္းစခန္းမႀာ ေသဆံုးခဲ့သူေတၾရဲ့ ႟ုပ္အေလာင္းေတၾကို မိသားစုနဲႛ ေဆၾမဵိႃးေတၾဆီဴပန္ပိုႛေပး႓ပီး သင့္ေလဵာ္တဲ့ သ႓ဂႇႂဟ္တာေတၾ လုုပ္ခၾင့္ေပးဖိုႛ၊ အကဵဥ္းစခန္းေတၾမႀာ ႎိုင္ငံတကာဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ႒ကီး အိုင္စီအာစီကို ဝင္ေရာက္ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ေပးဖိုႛ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္သူေတၾကို ဖမ္းဆီးထားရာက ကၾင္းလံုးက႗တ္ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ ေထာင္ခဵ စီရင္႓ပီးသားသူေတၾကို လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ေပးဖိုႛ စတဲ့ အခဵက္ေတၾပၝဝင္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရး အကူးအေဴပာင္းဳကားကာလမႀာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္နဲႛ ထိေရာက္တဲ့ ဆက္သၾယ္ေရးလမ္းေဳကာင္း ထားဖိုႛ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ၊ ေရႀးေဟာင္း ဥပေဒေတၾကို လူႛအခၾင့္အေရးစံေတၾနဲႛ အညီ ဴပန္ဴပင္ဆင္ဖိုႛ၊ အမဵိႂးသားညီလာခံရဲ့ ေဘာင္ထဲမႀာ ဴပစ္မႁနဲႛ မႁခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထံုးေတၾကို ဴပင္ဆင္သတ္မႀတ္႓ပီး ဆႎၬဴပတာေတၾကို အုပ္ခဵႂပ္ေဴဖရႀင္းတဲ့ ဥပေဒေတၾကို ဴပင္ဖိုႛ စတဲ့အခဵက္ေတၾကို မစၤတာပင္နဲ႟ိုးက အစီရင္ခံမႀာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔