စစ္ဆင္ေရးမႀာ အကဵဥ္းသားမဵားကုိ ေပၞတာသုံးမႁရပ္တန္ႛဖုိႛေတာင္းဆို

2008-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

army_officer_200px.jpg
ေပၞတာ အထမ္းသမားအဴဖစ္ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစရန္ လူစာရင္း စစ္ေဆးေနေသာ စစ္သားမဵားကို တိတ္တဆိတ္ ခိုး႟ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ကဵခံေနရတဲ့ အကဵဥ္းသားေတၾကုိ စစ္ဆင္ေရးအတၾက္ ေပၞတာအထမ္းသမားေတၾအဴဖစ္ အသုံးဴပႂေနတာေတၾကုိ ရပ္တန္ႛဖုိႛနဲႛ အထမ္းသမားအဴဖစ္ ခုိင္းေစခံရသူေတၾရဲ့ ခံစားခၾင့္ေတၾကုိလည္း ေလးစားလုိက္နာမႁ မရႀိတာေတၾကုိ ကန္ႛကၾက္ေတာင္းဆုိဖုိႛ အေရးေပၞ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္တေစာင္ကုိ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အစုိးရဟာ ေထာင္ကဵ အကဵဥ္းသားေတၾကုိ စုိက္ပဵိႂးေရးနဲႛ ေကဵာက္မုိင္းေတၾမႀာ အသုံးဴပႂတာေတၾရႀိတယ္လုိႛ ဝန္ခံေဴပာဳကားေပမဲ့ စစ္ေရးအတၾက္ အသုံးဴပႂတာေတၾ မရႀိဘူးလုိႛ ဴငင္းဆုိထားေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ မိမိတိုႛ ေကာ္မရႀင္ ရဲ့ ေလ့လာစုံစမ္းခဵက္ေတၾအရ၊ ေထာင္ကဵအကဵဥ္းသားေတၾကုိ စစ္ဆင္ေရးေတၾအတၾက္ အသုံးဴပႂေနတဲ့ အေထာက္အထားေတၾ စုေဆာင္းရရႀိထားတယ္လုိႛ အေရးေပၞ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ရဲ့ ဒီအေရးေပၞ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ထဲ အထမ္းသမားအဴဖစ္ အခုိင္းေစခံရတဲ့ ေထာင္ကဵအကဵဥ္းသားတဦးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မဂႆလာဒုံ ႓မိႂႚနယ္က ခဵည္မ႖င္နဲႛ အထည္စက္ လုပ္သား ကုိထၾန္းထၾန္းႎုိင္ကုိ ခဵဲေလာင္းကစားမႁနဲႛ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၂၁ ရက္ေနႛ မႀာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵ ခဲ့ပၝတယ္၊ အဲဒီေနာက္ ကယားဴပည္နယ္ လိၾႂင္ေကာ္ အေဴခစုိက္ ေဴခလဵင္တပ္ရင္း ၂၅၀ကုိ ပုိႛခဲ့႓ပီး အထမ္းသမားေပၞတာအဴဖစ္ အသုံးဴပႂခဲ့ေဳကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး ဳသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေနႛမႀာ ကုိထၾန္းထၾန္းႎုိင္ဟာ ငႀက္ဖဵားေရာဂၝနဲႛ ေသဆုံးသၾားခဲ့ေဳကာင္း ႎုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္မႀာအိမ္ကုိ လာေရာက္ အေဳကာင္းဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒိီေနာက္ေလဵာ္ေဳကးေငၾ ၇၂၀၀ ကဵပ္ကုိ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနကေန ေပးမယ္လုိႛ အေဳကာင္းဳကားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ေသဆုံးတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ စာ႟ၾက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတၾနဲႛ အေဳကာင္းဳကားတာမဵိႂးမဟုတ္ပဲ၊ ႎႁတ္နဲႛသာ လာေရာက္ေဴပာဆုိသၾားတာလုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ေလဵာ္ေဳကးေငၾ ေပးတာဟာလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တည္ဆဲအလုပ္သမားေလဵာ္ေဳကး ဥပေဒေတၾနဲႛ ကုိက္ညီဴခင္းမရႀိဘူးလုိႛလည္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ကုိထၾန္းထၾန္းႎုိင္လုိ ေပၞတာအထမ္းသမားအဴဖစ္ အခုိင္းခံရရင္း ေသဆုံးသၾားခဲ့ဳကတဲ့ အမႁ သက္ေသ အေထာက္အထားအဴဖစ္ အမႁ ၁၀ မႁေလာက္ကုိ အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က စုေဆာင္းဴပႂစုထားတယ္လုိႛ သိရႀိရပၝတယ္။

အခုလုိ ေထာင္ကဵအကဵဥ္းသားေတၾကုိ ေပၞတာခုိင္းေစတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က တာဝန္ရႀိသူ ဦးမင္းလၾင္ဦးကုိ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔